Głos Poszkodowanych - strona główna
Strona Główna | KONTAKT | Cookies | Forum  
Szukaj w portalu
Cała fraza:
Statystyki portalu
15565030 wizyt od
2006-08-23
 

 
11 użytkowników on-line
 

 
najwięcej 405 użytkowników on-line było 2013-06-25
 

 
artykułów: 227
ostatnio dodany
Ostatnio na Forum
autor: tomi102
komornik
 

 
witam czy takie sformułowanie bedzie dobre juz roznych pism probowalem gdzie przedstawiam swoją sytuacje prosze o pomoc co mam robic nie mam pieniedzy zeby chodzic po prawnikach zeby [...]
więcej »
 

 
Załóż konto na forum
Zaloguj się
Filmy
STOWARZYSZENIE W PROGRAMIE SPRAWA DLA REPORTERA
INNE FILMY
T E M A T Y
TEMATYKA PORTALU

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEGO SERWISU.

więcej »
Logowanie
Login:
Hasło:
SKARGA - POZEW dot. NAKAZU ZAPŁATY przedawnione
Sklepowicz Roman
2011-04-26

Warszawa 00.00.2011 roku.

 

            Sąd  Rejonowy w  Warszawie
                                                                                        I Wydz. Cywilny
                                                                                        ul.  Kowalskiego 11
                                                                                        00-111  Warszawa


Powód:
Bank ..............  S.A.,  ul. Jana 111, 00-222 Warszawa

Pozwany  – skarżący: Jan Kowalski, ul. Kowalskiego 11, 00-111 Warszawa  
                                                                                     

WPS:  0.000,00 zł.

Dotyczy sprawy: I Nc 567/09 

SKARGA
O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
 ZAKOŃCZONEGO NAKAZEM ZAPŁATY
SĄDU REJONOWEGO W WARSZAWIE
Z DNIA 00.00.0000 ROKU W SPRAWIE  SYG. I Nc 567/09

               Imieniem własnym na zasadzie art. 401 1 k.p.c. wnoszę o wznowienie postępowania w sprawie o sygnaturze I Nc 567/09 zakończonej orzeczeniem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 00.00.0000 roku, w wydanym nakazie zapłaty.

W przypadku uwzględnienia niniejszego wniosku wnoszę o:

- uchylenie powyższego nakazu i oddalenie powództwa w całości;

- zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych;

- rozpoznanie sprawy także pod nieobecność pozwanego;

nadto wnoszę o:

- zwolnienie pozwanego w całości z kosztów opłaty sądowej w niniejszej sprawie.

 

UZASADNIENIE

W dniu 00.00.0000 roku, Sąd Rejonowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (lub upominawczym) uwzględniając tym samym w całości żądania pozwu i zasądzając od pozwanego  na rzecz powoda kwotę ……………. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 00.00.0000 roku, do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w kwocie ….... złotych. Jedyną podstawą wydania nakazu zapłaty był  wyciąg z ksiąg rachunkowych powodowego Banku ................, zgodnie z którym pozwany winien zapłacić  powodowi kwotę w wysokości ….... złotych,

Z uwagi na fakt, że pozwany w przepisanym terminie nie złożył zarzutów od powyższego nakazu, nakaz ten uprawomocnił się.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 marca 2011 r. sygn. akt P 7/09  (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2011 r. ) orzekł, co następuje :

Art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075), w związku z art. 244 § 1 i art. 252 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w części, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji.

Skoro zatem jedyną podstawą nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 00.00.0000 roku, był wyciąg z ksiąg rachunkowych banku, a ponadto w toczącym się postępowaniu cywilnym powodowy bank podjął czynności wobec pozwanego postępowania, któremu przysługuje przymiot bycia konsumentem  (strony postępowania łączyła umowa konsumencka ......... (opisać jaka), to zaistniały podstawy do wznowienia postępowania opisanego powyżej.

W związku z art. 408 k.p.c. skarżący podnosi zarzut z art. 403 k.p.c. w związku z art. 416 k.p.c. w oparciu o art. 524 k.p.c. i Postanowienie  Sądu Najwyższego I CKN 450/00  LEX 53299.

W związku z wniesioną skargą na wznowienie postępowania wnoszę o przeprowadzenie dowodu z treści opisanego wyżej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz dowód z akt sprawy tutejszego Sądu syg. I Nc 567/09.

Mając na uwadze powyższe skarga o wznowienie postępowania jest konieczna i uzasadniona.

 

……………………………………………………(podpis)

 

Załączniki:
- odpis skargi,

- formularz oświadczenia o stanie majątkowym i dochodach,

Cookies
Cookies

Ten serwis używa plików cookie

więcej »
WSPARCIE
WSPARCIE FINANSOWE

więcej »
SPRAWY W TOKU
SPRZEDAŻ DŁUGÓW BANKOWYCH
POZEW DOBRA OSOBISTE
OFERTA UTWORZENIA BIUR PRAWNYCH
PRASA
Najdroższa kobieta Tuska
Oszczędny sąd
Banki nie patrzą komu dają pieniądze
więcej »
Ekspert od banków
Ekspert od banków - Artykuł w Newsweek Polska z 06.05.2007
Moje sprostowanie do artykułu w Newsweek Polska
WITAMY
KONTAKT

Witamy w internetowym serwisie Stowarzyszenia. Jego ostateczny kształt jest dopiero opracowywany. Stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą - STOWARZYSZENIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ SYSTEM BANKOWY I PRAWNY.

więcej »
Adres: 60-179 Poznań, ul. Grunwaldzka 222 m. D-1, telefon Prezes Roman Sklepowicz - 0695577491, email: stowarzyszenie@sklepowicz.pl