Głos Poszkodowanych - strona główna
Strona Główna | KONTAKT | Cookies | Forum  
Szukaj w portalu
Cała fraza:
Statystyki portalu
15565339 wizyt od
2006-08-23
 

 
11 użytkowników on-line
 

 
najwięcej 405 użytkowników on-line było 2013-06-25
 

 
artykułów: 227
ostatnio dodany
Ostatnio na Forum
autor: tomi102
komornik
 

 
witam czy takie sformułowanie bedzie dobre juz roznych pism probowalem gdzie przedstawiam swoją sytuacje prosze o pomoc co mam robic nie mam pieniedzy zeby chodzic po prawnikach zeby [...]
więcej »
 

 
Załóż konto na forum
Zaloguj się
Filmy
STOWARZYSZENIE W PROGRAMIE SPRAWA DLA REPORTERA
INNE FILMY
T E M A T Y
TEMATYKA PORTALU

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEGO SERWISU.

więcej »
Logowanie
Login:
Hasło:
SKARGA - POZEW dot. NAKAZU ZAPŁATY Fundusz Sekurytyzacyjny
Sklepowicz Roman
2011-05-20

Warszawa 00.00.2011 roku.

 

            Sąd  Rejonowy w ............
                                                                                        I Wydział Cywilny
                                                                                        ul.  Kowalskiego 11
                                                                                        00-111  Warszawa


Powód: Niestandaryzowany Sekuratyzacyjny Fundusz Inwestycyjny,
               ul. Jana 111, 00-222 Warszawa

Pozwany  – skarżący: Jan Kowalski, ul. Kowalskiego 11, 00-111 Warszawa  
                                                                                     

WPS:  0.000,00 zł.

Dotyczy sprawy: I Nc 567/09 

SKARGA
O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
 ZAKOŃCZONEGO PRAWOMOCNYM NAKAZEM ZAPŁATY
SĄDU REJONOWEGO W WARSZAWIE
Z DNIA 00.00.0000 ROKU W SPRAWIE  SYG. I Nc 567/09

               Imieniem własnym na zasadzie art. 401 1 k.p.c. wnoszę o wznowienie postępowania w sprawie o sygnaturze I Nc 567/09 zakończonej orzeczeniem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 00.00.0000 roku, w wydanym nakazie zapłaty.

W przypadku uwzględnienia niniejszego wniosku wnoszę o:

- uchylenie powyższego nakazu i oddalenie powództwa w całości;

- zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych;

- rozpoznanie sprawy także pod nieobecność pozwanego;

nadto wnoszę o:

- zwolnienie pozwanego w całości z kosztów opłaty sądowej w niniejszej sprawie,

- zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

 

UZASADNIENIE

W dniu 00.00.0000 roku, Sąd Rejonowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (lub upominawczym) uwzględniając tym samym w całości żądania pozwu i zasądzając od pozwanego  na rzecz powoda kwotę ……………. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 00.00.0000 roku, do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania w kwocie ….... złotych. 


Z uwagi na fakt, że pozwany w przepisanym terminie nie złożył zarzutów od powyższego nakazu, nakaz ten się uprawomocnił.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 marca 2011 r. sygn. akt P 7/09  (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2011 r. ) orzekł, co następuje:

Art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075), w związku z art. 244 § 1 i art. 252 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w części, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji.

 

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 października 2009 r. (III CZP 65/09) nie jest dopuszczalne domniemanie, wedle którego samo umieszczenie wierzytelności jako zapisu w księgach funduszu sekurytyzacyjnego, przesądza że wierzytelność istnieje. Sąd wydając zatem nakaz zapłaty winien zbadać nie tylko prawidłowość dostarczonych mu dokumentów i przesłanek do wydania nakazu zapłaty ale również sprawdzenie, czy wskazywana przez fundusz wierzytelność istnieje. Księgi funduszy sekurytyzacyjnych służą bowiem jedynie wykazaniu dokonywanych transakcji zakupu bądź sprzedaży, nie przesądzają jednakże o istnieniu wierzytelności. Tak więc, księgi te potwierdzają jedynie, iż fundusz nabył określoną wierzytelność, nie dowodzą jednakże, iż taka wierzytelność istnieje.

Zdaniem SN, w art. 485 KPC mamy niewątpliwie do czynienia z pominięciem ustawodawczym i luką w prawie, co z kolei usprawiedliwia sięgnięcie do analogii i przyjęcie, że art. 485 § 3 KPC ma także zastosowanie do wyciągów z ksiąg rachunkowych funduszy sekurytyzacyjnych. Jednocześnie SN podkreśla, że zastosowanie analogii wymaga stosowania względem dokumentów pochodzących od funduszy sekurytyzacyjnych identycznych wymagań, jak względem wyciągu z ksiąg banku- zatem skoro księgi bankowe utraciły moc dokumentów urzędowych na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011r, analogicznie moc dokumentów urzędowych straciły wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszów sekurytyzacyjnych.

Skoro podstawą nakazu Sądu Rejonowego w .............. z dnia 00.00.0000 roku, był wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu, a ponadto w toczącym się postępowaniu cywilnym powodowy fundusz podjął czynności wobec pozwanego, któremu przysługuje przymiot bycia konsumentem  (powoda z poprzednim właścicielem zobowiązania łączyła umowa konsumencka kredytu bankowego), zaistniały podstawy do wznowienia postępowania opisanego powyżej.

W związku z wniesioną skargą na wznowienie postępowania wnoszę o przeprowadzenie dowodu z treści opisanego wyżej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz dowód z akt sprawy tutejszego Sądu sygn. I Nc 569/09.

Mając na uwadze powyższe skarga o wznowienie postępowania jest konieczna i uzasadniona.

 

……………………………………………………(podpis)

 

Załączniki:
- odpis skargi,
- formularz oświadczenia o stanie majątkowym i dochodach            

Cookies
Cookies

Ten serwis używa plików cookie

więcej »
WSPARCIE
WSPARCIE FINANSOWE

więcej »
SPRAWY W TOKU
SPRZEDAŻ DŁUGÓW BANKOWYCH
POZEW DOBRA OSOBISTE
OFERTA UTWORZENIA BIUR PRAWNYCH
PRASA
Najdroższa kobieta Tuska
Oszczędny sąd
Banki nie patrzą komu dają pieniądze
więcej »
Ekspert od banków
Ekspert od banków - Artykuł w Newsweek Polska z 06.05.2007
Moje sprostowanie do artykułu w Newsweek Polska
WITAMY
KONTAKT

Witamy w internetowym serwisie Stowarzyszenia. Jego ostateczny kształt jest dopiero opracowywany. Stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą - STOWARZYSZENIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ SYSTEM BANKOWY I PRAWNY.

więcej »
Adres: 60-179 Poznań, ul. Grunwaldzka 222 m. D-1, telefon Prezes Roman Sklepowicz - 0695577491, email: stowarzyszenie@sklepowicz.pl