Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil

Zaawansowane

BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA

BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 16:09:07
Witam i znowu odezwał się komornik....wymyśliłem ,ze nie podam numeru konta bankowego;mam juz 1 konto zablokowane przez komornika . Czy komornik będzie szukał na własna ręke konta i czy moze mnie ukarac za zatajenie rachunku bankowego na które wpływa wynagrodzenie za prace brutto 1360zł.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 16:18:14
Komornik bez Twojego zezwolenia zablokuje losowo konta w bankach w których nawet nigdy konta nie miałeś. Ja mam zajęte konta w 7 bankach w których nigdy konta nie miałam, więc wiem to z doświadczenia. Jedyną radą jest odbiór wynagrodzenia w kasie zakładu albo podanie w zakładzie konta osoby zaufanej.

Jeśli komornik zajmie Ci jednak konto na które wpływa Twoje wynagrodzenia możesz jeszcze korzystać z dobrodziejstwa art. 54 prawa bankowego, mówiącego o kwocie wolnej od zajęcia.

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-09-05 13:38 przez schoppenka.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 16:50:03
A gdybym poprosił w kadrach o możliwośc wypłaty wynagrodzenia w formie przekazu pocztowego?czy jest taka możliwośc ?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 18:16:57
Mam jeszcze jedno pytanie chodzi mi o art.94 prawa bankowego jeśli komornik naloży blokadę na wniosek wierzyciela to bank powinien mi wypłacic moje pobory jeśli nie przekraczaja wysokosci 3 krotnej średniej krajowej , z praktyki wiem że jest różnie
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
05 wrz 2011 - 13:49:02
Większej głupoty dawno nie słyszałam. Głupia, niedouczona piczka udziela takich odpowiedzi że się nóż w kieszeni otwiera. Kretynka nie rozumie co oznacza słowo "prawo bankowe". Co ma komornik do prawa bankowego, komornik może się poruszaj jedynie w kwestii kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach.

Art. 54. 1. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzonym dla kilku osób fizycznych są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.Komentarz do tego artykułu:

1. Cel regulacji. Art. 54 ust. 1 zawiera uzupełnienie katalogu zwolnień przedmiotowych od egzekucji zawartego w art. 829 k.p.c. oraz art. 8 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954). Celem regulacji zawartej w art. 56 ust. 1 ma być (przynajmniej w teorii), z jednej strony, dodatkowa ochrona minimum egzystencji podmiotu, przeciwko któremu prowadzona jest egzekucja, z drugiej zaś, zachęcenie do oszczędzania pieniędzy na rachunkach bankowych w ogóle.

2. Zakres przywileju egzekucyjnego. Przywilej egzekucyjny przewidziany w art. 54 ust. 1 dotyczy środków pieniężnych na rachunkach oszczędnościowych, na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów (do wysokości określonej w tym przepisie). Bez znaczenia jest, czy środki pieniężne zgromadzone są na rachunkach bankowych w jednym czy też w kilku bankach (stosowanie omawianego przepisu w sytuacji, gdy dana osoba posiada rachunki w więcej niż jednym banku, może być praktycznie utrudnione). Omawiany przywilej nie dotyczy środków pieniężnych przechowywanych przez bank na podstawie umów rachunku bankowego niemających charakteru „oszczędnościowego”.

3. Skutki zajęcia rachunku. Z chwilą otrzymania od podmiotu prowadzącego egzekucję (np. komornika) zawiadomienia o zajęciu rachunku oszczędnościowego bank prowadzący rachunek zobowiązany jest do niedokonywania wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności oraz do bezzwłocznego przekazania zajętej kwoty na pokrycie należności wierzyciela (art. 889 k.p.c.). Przy wykonywaniu tego obowiązku bank uwzględnia kwotę objętą zwolnieniem od egzekucji. W przypadku gdyby wysokość kwoty egzekwowanej przekraczała wysokość kwoty objętej przywilejem egzekucyjnym, bank powinien przekazać jedynie nadwyżkę, powiadamiając organ prowadzący egzekucję o przeszkodzie do przekazania całości egzekwowanej sumy. Bank nie może powoływać się przy tym na fakt (zresztą z reguły mu nieznany), iż posiadacz rachunku posiada również w innych bankach rachunki oszczędnościowe.

4. Zakres przywileju egzekucyjnego. Z art. 54 nie wynika, że zwolnienie od zajęcia ma charakter „jednorazowy” w tym znaczeniu, że bank (a także posiadacz rachunku) tylko raz może się na niego powoływać w ramach konkretnego postępowania egzekucyjnego. Prowadzi to do wniosku, iż zwolnienie, o którym mowa, ma charakter „stały” w tym znaczeniu, iż rozporządzenie kwotą wolną od zajęcia, a następnie powtórne „zasilenie” rachunku powoduje automatycznie objęcie jej zwolnieniem od zajęcia w granicach ustawowego limitu.

Kwotą wolną od zajęcia posiadacz rachunku może dysponować swobodnie. W szczególności może on jej użyć do spłaty swoich zobowiązań wobec osób trzecich, zlecając bankowi przeprowadzenie rozliczenia pieniężnego (np. przelewu). Może on także podjąć kwotę, o której mowa, w gotówce.

Trzeba mieć na względzie, iż zwolnienie od zajęcia dotyczy tylko środków pieniężnych „znajdujących się” na rachunku. W razie podjęcia przez posiadacza rachunku kwoty pieniężnej w gotówce, gotówka ta może zostać niezwłocznie („na progu lokalu banku”) zajęta przez komornika na zasadach właściwych dla egzekucji z ruchomości (art. 844 i n. k.p.c.). Jest to możliwe dlatego, że zwolnienie od zajęcia środków pieniężnych na rachunkach, o których mowa w art. 54, trwa tylko przez czas złożenia tych środków na rachunku i nie jest tożsame z wyłączeniem spod egzekucji w ogóle (o czym decydują odrębne przepisy).

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
24 kwi 2013 - 20:49:03
Mam pytanie czy samotnej matce komornik może zablokować konto na które wpływa reszta kwoty wynagrodzenia już zajętego?Czy i jak można tę blokadę prawnie zdjąć?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 16:56:00
Pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia w formie gotówkowej w kasie zakładu. To że przekazuje na konto bankowe to tylko i wyłącznie dobra wola pracownika. Tak stanowi kodeks pracy. Rozmawiaj z kadrową, może się uda.

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 16:59:13
w firmie nie ma kasy. A gdybym podał konto obcej osoby np. teściowa ,czy taka opcja by przeszła.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 17:05:17
Musisz zostać pełnomocnikiem do konta zaufanej osoby. Pracodawca nie przekaże wynagrodzenia na rachunek osoby postronnej. Dla pełnego bezpieczeństwa pełnomocnictwo powinno być ograniczone procentowo do 20-30%.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-09-02 17:05 przez flame.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 17:12:58
Rozumiem że będąc pełnomocnikiem do konta w wysokości 20% to wystarczy by zakład przekazywał na nie moje wynagrodzenie,a z takiego konta komornik ile może zając?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 17:26:07
MARCIN1973 Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Rozumiem że będąc pełnomocnikiem do konta w
> wysokości 20% to wystarczy by zakład przekazywał
> na nie moje wynagrodzenie,a z takiego konta
> komornik ile może zając?

Teoretycznie - NIC.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 18:40:14
Wszystkie środki, które wpływają na konto to wierzytelność objęta ochroną TYLKO do wysokości kwoty wolnej od zajęcia - 3 średnie krajowe obowiązujące w kwartale poprzedzającym nadanie klauzuli wykonalności.

Jeśli kwota wolna od zajęcia zostanie przekroczona - bank przekaże ją organowi egzekucyjnemu na ogólnie obowiązujących zasadach.

Przykład:

Na rachunek bankowy wpływa co m-c TYLKO wynagrodzenie w wysokości 1tys.zł. Kwota chroniona (3 średnie krajowe) = 10tys. Przez ok. 10 miesięcy będziesz mógł wypłacać wszystkie środki znajdujące się na tym rachunku. W kolejnym, 11 miesiącu wynagrodzenie W CAŁOŚCI zostanie przekazane przez bank na konto komornika, ponieważ wpływy na rachunku przekroczyły wysokość kwoty chronionej.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-09-02 19:58 przez flame.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 22:06:30
Mam jeszcze jedno pytanie w dniu dzisiejszym otrzymalem pismo od komornika o zajęciu rachunku bankowego , w związku z tym napiszę co pisze w pouczeniu .

Zgodnie z art 890&2 kpczakaz wyplat wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego nie dotyczy bieżacych wypłat na wynagrodzenie za pracę , w tym także dla członków i ich domownikow , oraz wypłat na alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzonych tytułem odszkodowania .

Co o tym myślec ?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 19:27:39
dziękuje za odpowiedz.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 22:18:46
Podaję pełne brzmienie przepisu:

"Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.). Wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty."


Tutaj jest mowa o wynagrodzeniach wypłacanych dla pracowników, czyli że właścicielem konta jest przedsiębiorca. Z tego co piszesz to przedsiębiorcą nie jesteś, więc komornik ma prawo egzekwować Twój dług bez żadnych ograniczeń. Chyba że na konto wpływają alimenty to wówczas komornik ma obowiązek zwolnić spod zajęcia alimenty.

Zastosuj porady zawarte powyżej a będzie dobrze.

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 23:17:37
Twoja odpowiedź daje mi do myślenia , trochę wczesniej pisałaś o art 94 prawa bankowego kwota wolna 3 średnie krajowe , może po prostu lepiej zmienic numer konta i bank
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 wrz 2011 - 23:33:42
Czego nie rozumiesz z mojego pierwszego postu do Ciebie ? Komornik zablokuje konta również w bankach w których jeszcze nie masz i nigdy nie miałeś konta. Poza tym, komornik dowie się z Twojego zakładu pracy do jakiego banku przekazywane jest Twoje wynagrodzenie. Od ubiegłego roku komornicy mają również wgląd do rejestrów bankowych, więc drugiego konta nie ukryjesz.

Co do art 54 prawa bankowego (w moim poprzednim poście wkradła się palcówka) masz wyjaśnienie od Flame.

Tu się nie da zakombinować. My dajemy Ci porady które wynikają z naszego ogromnego doświadczenie. Wystarczy że zadasz sobie trochę trudu i przeszukasz to forum, znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania bo o zajęciu kont bankowych i wyplacie wynagrodzenia do rąk pracownika było już tysiące razy.

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
05 wrz 2011 - 10:12:48
Wszystkie środki wpływające na konto stanowią sumę kwoty chronionej.

Kolejny przykład:
Jeśli w pierwszym miesiącu po zajęciu rachunku bankowego wpłynie na Twoje konto np. 1tys. zł z tytułu wynagrodzenia za pracę i np. 14tys. zasilenie konta, które zafunduje Ci babcia, to z tej kwoty nie wypłacisz ani złotówki! Kwota chroniona jest kwotą JEDNORAZOWĄ i NIEODNAWIALNĄ.

Co Ci da zmiana konta?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
05 wrz 2011 - 13:33:45
Witam w dniu dzisiejszym byłem w banku , pracownik po konsultacji z centralą powiedział mi że najlepszym wyjściem jest pelnomocnictwo do konta innej osoby ,a kwoty chronionej nie ma a nawet art 94 prawo bankowe nic nie da bo to komornik naklada blokade i to tylko od niego zależy w jakiej wysokości,i od jego dobrej woli jej zdjęcie
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
05 wrz 2011 - 14:14:02
A jak z tym pełnomocnictwem do konta obcej osoby . Kazdy pisze innaczej upowaznienie czy pełnomocnictwo?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
05 wrz 2011 - 14:28:18
MARCIN1973 Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> A jak z tym pełnomocnictwem do konta obcej osoby .
> Kazdy pisze innaczej upowaznienie czy
> pełnomocnictwo?


Zdaje się że Marcin chce doprowadzić Flame i Schoppenkę do ekslpozji.
Myślę że niewiele już brakuje:)
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
05 wrz 2011 - 15:03:39
MARCIN1973 Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> A jak z tym pełnomocnictwem do konta obcej osoby .
> Kazdy pisze innaczej upowaznienie czy pełnomocnictwo?

Upoważnienie i pełnomocnictwo różnią się zakresem praw i obowiązków z nich wynikających.

PEŁNOMOCNICTWO DO KONTA ZAUFANEJ OSOBY, dla pewności ograniczone procentowo.

A jak chcesz zrobić po swojemu, albo dostosować się do "porad" panienek z banczkowego okienka, to Twój wybór...Tylko proszę post factum nie piszczeć na forum, że dzieje Ci się krzywda.

AMEN!
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
05 wrz 2011 - 14:37:42
Petronas masz rację :))

Marcin1973, nikt nie będzie się powtarzał w kółko. Dostałeś poradę i albo się do niej zastosuj albo daj nam spokój.

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
05 wrz 2011 - 20:18:26
ilez ja juz razy o tym pisałam
sama zastosowałam ten myk
podałam w pracy konto córki ,do którego nawet nie jestem pełnomocnikiem a jedynie osoba upowazniona do wykonywania czynnosci typu wpłaty,wypłaty wydruki....działa

ps jest cos takiego jak szukaj na naszym forum
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
05 wrz 2011 - 20:38:04
Marcin, celem zakamuflowania wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy, może:
założyć spółkę z o. o. na Cyprze gdzie pracodawca będzie przelewał pieniądze, rachunek w banku mającym siedzibę na wyspie Jersey lub na Kajmanach.
To zapewni mu "ochronę" wynagrodzenia bo komornik ww. spółki i banków nie znajdzie.
Pytanie tylko po co?
Przecież wyraźnie dziewczyny napisały, że istnieje wolna od zajęcia kwota na rachunku bankowym, którą posiadacz rachunku może dobrowolnie rozporządzać. tj. np. wypłacić.
I chyba tyle.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
06 wrz 2011 - 14:20:50
to prawda ,że jest kwota wolna od zajęc tylko prosze wyjasnic to pracownikom banku nie da sie z nimi dogadac....blokuja całe konto dla nich nie ma kwoty wolnej od zajęc.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
06 wrz 2011 - 14:22:24
Trzeba napisać reklamację na naruszenie prawa przez bank i podać w niej nieznajomość prawa bankowego pracowników banku. Jednocześnie zagrozić procesem.

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
06 wrz 2011 - 16:25:41
To znowu ja przepraszam ,że zawracam Wam głowę . Znalazłem na zawiadomieniu o zajęciu rachunku art.890& kpc co ten art.oznacza dla mnie.
22.09 idę do szpitala i niechciałbym żony zostawic bez środków na życie. Pozdrawiam.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
06 wrz 2011 - 16:37:35
Ręce i cycki opadają :)Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-09-06 16:38 przez flame.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
14 paź 2011 - 20:08:15
Coś się ruszyło :) Polecam [banki.wp.pl]

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
06 wrz 2011 - 16:34:14
Art. 890. § 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmującym wkład oszczędnościowy w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.


1. Zgodnie z komentowanym przepisem chwilą, w której następuje wobec banku zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, jest doręczenie bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z rachunku. W odniesieniu do dłużnika chwilę tę określa art. 889 § 1 pkt 2, zgodnie z którym jest nią doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego. Zakresem zajęcia objęte są nie tylko kwoty, które były na rachunku bankowym dłużnika w chwili zajęcia wierzytelności, a więc - jak już zaznaczono - w chwili doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z rachunku bankowego, ale także kwoty, które wpłacone zostały na rachunek po dokonaniu zajęcia (przez cały okres prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego).

2. Zajęcie obejmuje również kwoty, które wpłyną na rachunek po otrzymaniu przez bank zawiadomienia od komornika. Przyjąć zatem należy, że wymagalność roszczenia o ich zwrot nie może powstać wcześniej niż w dacie ich wpływu. W związku z tym, że zakresem zajęcia objęte są kwoty, które wpłyną na rachunek bankowy w okresie trwania egzekucji tym sposobem, podstawą umorzenia egzekucji nie może być art. 824 pkt 3, zgodnie z którym umarza się egzekucję w całości lub w części, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. W analizowanym przypadku brak środków na rachunku bankowym może uzasadniać zawieszenie postępowania. Bezczynność wierzyciela przez okres jednego roku, polegająca na niezłożeniu wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, wywoła skutek w postaci umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy samego prawa (art. 823). Jeżeli postępowanie nie było zawieszone, to praktycznie nie powinno dojść do jego umorzenia, skoro poza wnioskiem o wszczęcie egzekucji wierzyciel - w egzekucji z rachunku bankowego - nie potrzebuje dokonywać żadnych dalszych czynności (tak E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające egzekucyjne. Komentarz, s. 414-415).

3. Egzekucja może być prowadzona ze wszystkich rachunków bankowych (por. uwagę 4 do art. 889). Ograniczenia w egzekucji z rachunku bankowego wynikają z art. 831-833 (por. uwagi do tych przepisów). Uregulowanie przyjęte w § 2 komentowanego przepisu jest swego rodzaju ograniczeniem egzekucji z rachunku bankowego, tyle że będzie miało zastosowanie tylko w razie wydania przez komornika postanowienia zezwalającego na wypłatę z zajętego rachunku kwot na cele przewidziane w tym przepisie. Zezwolenie - do wysokości określonej tym artykułem - może dotyczyć: 1) wynagrodzenia za pracę wraz z podatkami oraz innymi ciężarami ustawowymi, 2) alimentów, 3) rent o charakterze alimentacyjnym zasądzonych tytułem odszkodowania. Przepis, jako wyjątkowy, wymaga ścisłej interpretacji, niewybiegającej poza ramy należności bieżących wynikających ze wskazanych tytułów (por. wyrok SN z 20 stycznia 2005 r., II CK 375/2004, LexPolonica nr 398592, Pr.Bank. 2005, nr 12, s. 13). Postanowienie komornika może zostać zaskarżone skargą na czynności komornika, która z reguły będzie oparta na zarzucie, że należności objęte zezwoleniem nie zostały udokumentowane. W doktrynie wyrażony został trafny pogląd, że zezwolenie może być jednorazowe, bez potrzeby udzielania go każdorazowo, kiedy kolejne należności z tytułów wskazanych w ustawie staną się wymagalne (K. Flaga Gieruszyńska, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. A. Zieliński, s. 941).

4. W przypadku wynagrodzenia za pracę bank dokonuje wypłaty do rąk dłużnika, natomiast w przypadku alimentów i rent alimentacyjnych - osobom uprawnionym. Bank, który dokonuje wypłat z zajętego rachunku niezgodnie z zezwoleniem komornika, ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną swym działaniem (por. uwagi do art. 892).

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
14 paź 2011 - 20:55:55
tylko żeby pracownicy banków umieli dostosować się do tego, co w artykule- bo z tym to jest różnie... Maja ograniczone umysły- jak myslicie- dlaczego w banku każdy jest od czegoś innego?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
21 paź 2011 - 02:53:35
mamy kłopoty ze spłatą kredytów mąż pracuje i na konto wpływają pieniądze mamy mieszkanie własnościowe i tu moje pytanie czy komornik będzie ściągał dług z konta czy zajmie od razu mieszkanie będę wdzięczna za odpowiedź
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
21 paź 2011 - 12:12:54
Wpisali mnie do Krajowego Rejestru Sądowego Dłużników Niewypłacalnych. Co to oznacza?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
21 paź 2011 - 13:38:38
antywindykator Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Wpisali mnie do Krajowego Rejestru Sądowego
> Dłużników Niewypłacalnych. Co to oznacza?

Niezaspokojeni wierzyciele uparcie wierzą w to, że jest to najbardziej dotkliwa sankcja, która z uwagi na jawność rejestrów oznacza tzw. śmierć cywilną dłużnika.

Możesz (ale nie musisz) mieć problemy z podpisaniem umowy abonamentowej (telefon, internet), umowy o wynajem lokalu, zakupem ratalnym (samochód,sprzęt RTV/AGD)...

Teoria sobie, a w praktyce nie jest tak źle.

P.S. Sąd wykreśli Cię z KRDN (z urzędu) po 10 latach - tak długo będziesz skazany na ekonomiczną banicję.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-10-21 13:52 przez flame.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
21 paź 2011 - 20:29:03
Dzięki. Tylko zabierają mi pół pensji. Więc ściągają więcej niż wysokość raty. I wjeb...i mnie do rejestru. Mimo tego,iż ściągają. Pozdrawiam.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
21 paź 2011 - 20:50:41
Jaką jawność?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
22 paź 2011 - 21:03:41
Jeszcze raz zapytam...jaką jawność? Np. w necie?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
22 paź 2011 - 21:36:57
?

Aby wejść na lepszą drogę życia,Czasami trzeba upaść na samo dnoZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-07-29 00:09 przez camion.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
22 paź 2011 - 23:02:12
Dzięki. Camion...powiedziałeś, że "Aby wejść na lepszą drogę życia,Czasami trzeba upaść na samo dno". Rozumiem, że masz na myśli banki. Pozdrawiam.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
23 paź 2011 - 23:27:20
/

Aby wejść na lepszą drogę życia,Czasami trzeba upaść na samo dnoZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-07-29 00:08 przez camion.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
30 paź 2011 - 12:36:44
Witam,mój problem wygląda następująco:jeden komornik z mojego miasta prowadzi egzekucję z mojego wynagrodzenia,zakład pracy potrąca mi połowę wynagrodzenia na konto komornika z mojego miasta,natomiast teraz pojawił się komornik z innego miasta z nową sprawą egzekucyjną,otrzymał od mojej firmy pismo o zbiegu egzekucji z poprzednią sprawą,zignorował to pismo i nie przekazał swojej sprawy właściwemu komornikowi, natomiast zablokował mi konto w banku, co robić?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
30 paź 2011 - 13:22:38
@Mariusz1961

Poinformować (pisemnie!) komornika, który prowadzi już egzekucję z wynagrodzenia o zbiegu egzekucji - niech się komorasy żrą między sobą. O zaistniałej sytuacji powiadomić prezesa sądu, w którego rewirze działa drugi komornik + Izbę Komorniczą.

Niech pracodawca wypłaca Ci wynagrodzenie gotówką. Jeśli to niemożliwe, powinieneś zostać pełnomocnikiem lub upoważnionym do konta zaufanej osoby. Powiadom pracodawcę o zmianie rachunku bankowego.

Wszystkie środki, które wpływają na zajęte konto to wierzytelność objęta ochroną TYLKO do wysokości kwoty wolnej od zajęcia. Jeśli kwota wolna od zajęcia zostanie przekroczona - bank przekaże ją organowi egzekucyjnemu na ogólnie obowiązujących zasadach. I nie będzie miał żadnego znaczenia fakt, że kwotę tę będzie stanowić całość lub część wynagrodzenia za pracę.

Na panelu "akcji" masz opcję szukaj. Wpisz hasło: "zajęcie rachunku bankowego" lub "podwójna egzekucja" i czytaj. O tym problemie pisaliśmy na forum setki razy.Zmieniany 3 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-10-30 13:40 przez flame.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
30 paź 2011 - 18:46:43
Bardzo dziękuję flame, mam jeszcze dwa pytania : czy za skargi składane do sądu czy IK trzeba płacić, czy zaufaną osobą może być pełnoletni syn?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 lis 2011 - 19:56:07
Witam,ponownie,następny kwiatek,rozmawiałem przez telefon z tym drugim komornikiem który zablokował mi konto i on proponuje mi żebym wpłacał na jego konto co miesiąc po 300zł. to odblokuje mi konto.Co o tym myśleć?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
30 paź 2011 - 19:37:53
ad 2
tak
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
30 paź 2011 - 21:20:21
Dziękuję dziśka,pozdrawiam
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
31 paź 2011 - 12:09:27
Witam, byłem dziś w paru bankach i nikt nie słyszał o ograniczonym procentowo pełnomocnictwie do konta osobistego,co robić?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
31 paź 2011 - 12:29:16
powiem ci na swoim przykładzie
załozyłam konto na nieletnia wtedy córkę,pensja wpływala i wpływa nadal
dzis córka jest dorosła,a ja jestem upowazniona do konta
jesli boisz sie pełnomocnictwa,niech syn załozy konto na siebie,ty podajesz w zakładzie pracy a sam badz upowazniony,mój zakład nie pytał czyje to konto,chcieli numer i dostali,ale wiem ze niektóre zakłady zadaja bys był wspólwłascicielem lub włascicielem,wiec zostan pełnomocnikiem konta w 10 procentach,a najlepiej tylko upowaznionym
jesli macie dobre układy z synem to spoko,jesli nie,nie wydawaj synowi karty do konta
rozwiazan jest kilka
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
31 paź 2011 - 16:36:39
Witam, moja firma wymaga by dostarczyć pismo z banku z nr i właścicielem konta, panienki w bankach twierdzą że nie mogę zostać pełnomocnikiem np w 10% , można tylko ograniczyć dostęp, np do niektórych operacji itd.Pozdrawiam.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
31 paź 2011 - 16:48:16
A dziś pojawił się jeszcze jeden problem,komornik umorzył postępowanie na wniosek wierzyciela, czy ktoś wie czy od umorzonego długu trzeba zapłacić podatek?Pozdrawiam.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
31 paź 2011 - 17:14:48
Ad 1 - tu nie chodzi o pełnomocnictwo w częściach ułamkowych, a o współwłasność konta (tzw rachunek wspólny), przy czym współwłaścicielem nie może być małżonek.
Niektóre banki z góry ustalają równy podział praw do rachunku, inne pozwalają stronie określić to w sposób dowolny (np 90%-10%).

Ad 2 - umorzenie egzekucji nie oznacza umorzenia długu i jest to czynność nie podlegająca opodatkowaniu. Jeśli doszło do umorzenia długu to w niektórych sytuacjach jest to traktowane jako dochód i podlega opodatkowaniu.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
31 paź 2011 - 17:15:07
Witam ponownie,doczytałem się na forum jak załatwic pełnomocnictwo , wiec sprawa chyba do złatwienia, natomiast post o podatku nadal aktualny.Pozdrawiam,Wielkie dzięki dla flame,dziśki i barbara.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
31 paź 2011 - 17:35:55
kinga dziękuję bardzo, tak ładnie mi to wyłożyłaś, że już Cię polubiłem.Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 lis 2011 - 20:09:46
?

Aby wejść na lepszą drogę życia,Czasami trzeba upaść na samo dnoZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-07-28 23:59 przez camion.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 lis 2011 - 20:18:20
Widzisz camion, zrobiłbym tak, tylko że to bank BPH, umawiałem się już z nimi,płaciłem regularnie w uzgodnionym termine przez 6 mies,a potem dostałem pismo egzekucyjne.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 lis 2011 - 20:20:45
płac na konto komornika,i miej odblokowane konto,zawsze to jakis plus,do banku pisz
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
02 lis 2011 - 22:23:47
?

Aby wejść na lepszą drogę życia,Czasami trzeba upaść na samo dnoZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-07-28 23:58 przez camion.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
03 lis 2011 - 18:57:48
Witam. Chciałabym nawiązać do poruszanej kwestii kwoty zwolnionej od zajęcia w trybie art. 54 ustawy prawo bankowe. Mam wątpliwość czy przywilej z tego artykułu dotyczy wszystkich kont bankowych czy jedynie kont o charakterze typowo oszczędnościowym. Na ogół bowiem zwykły rachunek bankowy nie ma charakteru oszczędnościowego.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
03 lis 2011 - 19:05:16
Witam, dziękuję wszystkim za posty,dziś poinformowałem mojego pierwszego komornika o działaniach drugiego, po dwoch godzinach pierwszy zadzwonił do mnie i powiedział że sprawa załatwiona,drugi przekaże mu sprawe, konto odblokowane i na przyszłość mam go informować natychmiast , a nie czekać aż mi konto zablokują,Pięknie to wygląda , ale poczekamy zobaczymy.Pozdrawiam
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
07 lis 2011 - 22:29:53
Mariusz- ja Tobie gratuluję tego pierwszego komornika- jestem w szoku- ja tez będę miała kilku- więc mam nadzieję, że ten pierwszy załatwi wszystko- bo jak mi wszystko poblokują, to pójdę się utopić.:-)
Re: Star Wars Credits For Sale
29 kwi 2012 - 08:29:52
Ggewow is the best WOW Items online provider since 2007.All hot WOW Gear here is safe and fast.Cheap WOW Items and Buy WOW Items now!We have large amount of WOW Items For Sale and Buy WOW Gear in stock for sale.Best WOW Gear at our online store will be fast.747000 customer WOW Gold in Cheapest Price.Provide Cheap WOW Gold and Buy WOW Gold service.Get the Cheapest WOW Gold in 5 minutes!Welcome to Buy World of Warcraft Gold website!You can buy WOW Gold For Sale here.you can get Cheap World of Warcraft Gold at low price,instant delivery at here,Put action now!We have a lower price and discount in SWTOR Credits.Cheap SWTOR Credits direct from the USA at low prices.Welcome to Star Wars Credits Store.Buy Cheap Star Wars Credits with fast delivery!Fast Buy Star Wars Credits in our site.Hot SWTOR Gold For Sale,Buy SWTOR Gold in 20%-50% lower price here,You can enjoy Cheap SWTOR Gold as well.Cheap SWTOR Credits For Sale is waiting for you!We are trusted sellers and there is the cheapest price for Star Wars Credits For Sale.Cheapest Star Wars Credits,Buying Star Wars Credits Best service waitting for you.Buy SWTOR Credits here is your wise choice.buy fast SWTOR Credits Guide in our site G4P.This article comes from the http://www.g4pswtor.com/.

aqft4tggr
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
24 kwi 2013 - 20:42:51
Mam pyt.czy samotnej matce zablokowanie konta gdzie wpływa reszta już zajętego wynagrodzenia jest rzeczą normalną?Czy i jak mogę starać się o zdjęcie tej blokady?
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
25 kwi 2013 - 07:00:15
atera, jeśli masz juz zablokowane konto, to lepiej bierz pozostała cześć wypłaty bierz do reki ewentualnie na czyjeś konto, ale zaufanej osobie.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
08 maj 2013 - 12:32:26
atera
ciagniemy ten watek juz gdzie indziej.....nie powtarzaj się proszę
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
08 paź 2013 - 16:45:34
Zostać pełnomocnikiem do konta zaufanej osoby - przyjaciele, rodzeństwo, rodzice itp.

O zmianie rachunku poinformować pracodawcę. Złożyć w tej sprawie wniosek.Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-10-08 16:51 przez flame.
Re: BLOKADA KONTA PRZEZ KOMORNIKA
08 paź 2013 - 12:24:05
Witam, mi również komornik zablokował konto i wszedł na pensję, ale firma może wypłacać tylko na moje konto. Mam małe dziecko i lada moment pozostanę bez niczego, na bruku. Co robić?
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować