Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil

Zaawansowane

Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór

Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
27 paź 2009 - 21:59:28
Wszystko na [www.stracilem-z-bph.pl]

Nazywam się Paweł Bańka. Jestem ofiarą przestępczych praktyk Banku BPH. W wyniku toczącej się sprawy przed Sądem w Warszawie od 2000r. zostały zebrane dowody, które załączam poniżej. W drugiej części, przedstawię dowody, które wykażą stosowanie przez BPH tzw. "OSCYLATORA" o czym możecie przeczytać "ARTYSTYCZNY BIZNES", "OSCYLATOR", czyli jak w Polsce można kraść bezkarnie.
Wszystkie dokumenty wymienione poniżej znajdują się w ARCHIWUM, na stronie
[www.stracilem-z-bph.pl]

Powód podpisał z pozwanym "Umowa o Odnawialny Kredyt Na Zakup Papierów Wartościowych " punkt 5 stanowił, że 8222 Prawnym Zabezpieczeniem kredytu ; była;Blokada Środków Na Rachunku Inwestycyjnym. Postępowanie dowodowe wykazało, bez żadnych wątpliwości, brak zabezpieczeń zawartych w punkcie 5 umowy. Opinie biegłego udowodniły, że w systemie operacyjnym Biura Maklerskiego BPH ;CZECZOTKA, takich blokad nie można było w ogóle wprowadzić. Bank BPH z pełną świadomością oferował zatem niebezpieczny produkt. Tym samym popełnił czyn, który w z całości spełnia znamiona przestępstwa z art. 286 &1 k.k. co wykażę w dalszej części. Stwierdzić zatem należy, że umowa zawarta z powodem jest nieważna.

Art. 387. § 1. K.C. Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.

§ 2. Strona, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia, a drugiej strony z błędu nie wyprowadziła, obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o niemożliwości świadczenia.

Poniżej przytoczone materiały (dla pełnego obrazu dwa źródła) wskazują rangę brakujących zabezpieczeń, sposób ich przeprowadzenia i skutki.

1) Prawne zabezpieczenie kredytu kliknij (źródło: www.Bankier.pl Zabezpieczenie kredytó autor dr. Bogusław Półtorak, adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Wrocławskiego)http://www.bankier.pl/wiadomosci/multiarticle.html?article_id=467768&position=3

Banki stosują obecnie bardzo wiele sposobów, żeby zabezpieczyć udzielane kredyty, jednak najlepszym zabezpieczeniem dla banku jest dobra sytuacja finansowa w firmie zaciągającej kredyt. Drugim sposobem zabezpieczenia są tzw. prawne sposoby zabezpieczenia Jak zostanie zabezpieczona konkretna umowa kredytowa, zależy od kilku cech zawieranych umów. Jednym z najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest :

Blokada środków na rachunku

Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym jest jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń wierzytelności banku, choć nie jest to zabezpieczenie dobre(z konta takiego egzekucję może podjąć inny wierzyciel). Blokada polega na tym, że na rachunku bankowym zostaje zablokowana kwota środków pieniężnych w celu zabezpieczenia wykonania określonego zobowiązania. W czasie obowiązywania blokady posiadacz rachunku bankowego nie może dysponować zablokowanymi środkami bez uprzedniej zgody banku ani też podejmować środków będących przedmiotem blokady.
Bank przyjmujący blokadę na zabezpieczenie wierzytelności powinien jednocześnie zażądać udzielenia mu pełnomocnictwa do dysponowania zablokowanym rachunkiem bankowym, a więc:
1. pełnomocnictwa do pobrania, tj. wypłacenia kwoty nie spłaconego długu z rachunku bankowego lub
2. pełnomocnictwa do potrącenia kwoty nie spłaconego długu z rachunku bankowego (w przypadku gdy rachunek ten znajduje się w banku - wierzycielu)2) Blokada środków na rachunku bankowym kliknij (źródło www.infor.plPrawo Przedsiębiorcy autor Urszula Krzemińska)http://doradca.infor.pl/dzial/zabezpieczenie_naleznosci/artykuly/96962,zabezpieczenia_splaty_kredytow_bankowych_cz_3.html

Jest to zabezpieczenie rzeczowe, dające we władanie pożyczkodawcy konkretne środki finansowe. Materiały te jednoznacznie wskazują sposób wykonania blokady i jej funkcjonowania. Po pierwsze, Blokada środków na rachunku ustanawiana była wyłącznie na podstawie pisemnego zlecenia posiadacza rachunku i od momentu ustanowienia bezwzględnie utrzymana. Wykluczyć należy zatem twierdzenie pełnomocnika pozwanego i biegłego, że takie blokady mógł ustanowić czynnik ludzki w chwili składania zlecenia, ponieważ przepisy stanowią inaczej. Czynnik ludzki nie miał, również możliwości odróżnienia na koncie powoda jego środków własnych od kwot kredytu, ponieważ, wpłaty transz kredytu, dokonywane na konto system CZECZOTKA księgował jako jego własne i tylko w taki sposób były odczytywane (historia rachunku zawarta w opinia biegłego nr.2 księgowane wpłaty 150.000 zł i 140.000 zł jako wpłata bankowa) Co potwierdza opinia biegłego nr,1 str. 31 Zadaniem oprogramowania jest (było) rejestrowanie zdarzeń związanych transakcjami giełdowymi. Potwierdził to i udokumentował również w opinii nr.2 na str. 15 i 16. Przytoczył zawartość KMPW System Księgowości Biura Maklerskiego. Podręcznik Użytkownika, pkt. 11.1 Rachunki klientów Biura : istnieje opis informacyjny rachunku klienta, który to opis zawiera wskaźniki oznaczające pola działające na zasadzie tak/nie. Nie ma tam pola, które w jakikolwiek sposób obsługiwałoby kredyt. Zamieszczone zdjęcie strony informacyjnej o rachunku powoda potwierdza brak możliwości wprowadzania Blokady środków , co też stwierdził biegły W oprogramowaniu nie ma mechanizmu ograniczającego w jakikolwiek sposób swobodę dysponowania użytkownika stanem swojego konta. Pełną świadomość bezprawnego świadczenia tej usługi dowodzi sporządzona "Notatka służbowa", która została sfałszowana. W punkcie 2 "Notatki, opis sprawy" pracownik z Zespołu Nadzoru BM napisał ".Oddział skierował do BM pisma informujące o odwołaniu poprzedniej blokady i ustanowienie nowej w wysokości 116 00 zł. Na tej podstawie pracownik BM odwołał blokadę lecz nie wprowadził nowej. W wyniku tego niedopatrzenia blokadzie podlegała jedynie kwota kredytu tj. 290 000 zł. Błąd został naprawiony w dniu 30.07.97r. przez wprowadzenie prawidłowej blokady tj 116 000 zł. co spowodowało, że kwota wymagana do dopłaty zwiększyła się z 41.140,74 zł. do 158.869,04 zł." Oprócz poprzednich dowodów twierdzeniu temu zaprzecza również wniosek zawarty w opinii biegłego nr.1 "Z analizy historii stanu konta wynika, że jedyne blokady jakie wprowadzono na koncie, dotyczyły kwot niezbędnych do realizacji zleceń zakupu". W punkcie 5 "Notatki służbowej" napisano, że powód wypłacił w dniach 09.96 i 16.06, oraz 23.06.1997 r. sumę 50.594,87 zł. dzięki braku blokad. Otóż, jak wskazuje dowód złożony przez pozwanego "Historia finansowa", 9 czerwca po wypłacie zostało 480.000 zł., 16 zostało 453.000 zł., a 23 zostało 447.000 zł, gdy kredyt 290.000 zł. plus 116.000 zł. blokady, wynosiło 406.000 zł. Zatem powód nie naruszył nie istniejącej kwoty zabezpieczenia i nie mógł mieć wiedzy o jej braku. A wypłacone środki były w chwili wypłaty w jego i tylko w jego władaniu. Zatem wywód, że dokonane wypłaty były przyczyną niepełnej spłaty kredytu, jest w żadnej mierze nieuzasadniony, zwłaszcza, że powód 22.07.1997 r. zgłaszał pracownikowi BM w Łomży , niebezpieczną sytuację na swoim rachunku i prosił o interwencję. Należy przyjąć, że gdyby powód tych pieniędzy nie wypłacił, dziś roszczenie powoda byłoby większe o tę właśnie kwotę. W świetle w/w dowodów pracownik BM nie miał możliwości ustalić stanu faktycznego rachunku powoda cyt. z "Zeznania biegłego" "Gdyby klient skierował do banku zlecenie, które przekraczałoby jego możliwości bez względu na to czy miał świadomość czy nie swojej decyzji , to bank nie mógł go przed ewentualną złą decyzją ostrzec, bo program CZECZOTKA nie monitorował stanu zadłużenia. Nie było pełnego obrazu pomiędzy sytuacją kredytową klienta a stanem jego portfela i sytuacją giełdową". Na banku bowiem stosownie do art.49 ust. 3 prawa bankowego ciąży obowiązek dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa rachunku, czym pozwany chce obciążyć powoda. Należy przyjąć, że sfałszowana "Notatka" powstała, aby uwiarygodnić istnienie zabezpieczeń zawartych w Umowie punkt 5, zmniejszyć winę w zaistniałej sytuacji pozwanego i dodatkowo obciążyć powoda. Co też się udało, gdyż Prokurator, powiadomiony o możliwości popełnienia przez BPH przestępstwa, uznał "Notatkę służbową" za prawdziwą, zaniechał zbadania wszystkich innych dowodów. W uzasadnieniu do umorzenia postępowania określił powoda, jako osobę, która wykorzystała brak blokad i wypłaciła pieniądze banku. Na sytuację rachunku powoda miały też wpływ inne nieprawidłowości i łamanie prawa przez pozwanego. Biegły w opinii nr1. wskazał podstawowe przepisy, które zobowiązywały do przyjmowanie zleceń, pisemnie oraz do sprawdzania pokrycia zleceń przed rozpoczęciem sesji , na którą ono zostało złożone. Taka procedura była złożona, długotrwała, ale bezpieczna dla klienta i BM, bo eliminowała błędy. Spowalniała jednak całą operację w wyniku, czego nie dochodziło, do niektórych transakcji i biuro traciło zarobek z prowizji. Z chęci zysku zaczęto pomijać te obowiązki. Potwierdza to w swych zeznania kierownik POK w Łomży, Jarosław Rewucki, że klient składał zlecenie za wszystko co ma, a oni realizowali to zlecenie do wysokości środków nie objętych blokadą. Czy powód mógł złożyć zlecenie zakupu za wszystkie wolne środki stwierdził, że tak mogło być. Zeznania Pracownika Zespołu Nadzoru BM, potwierdza, że zdarzały się sytuacje składania zleceń za wszystkie wolne środki i wówczas system wyliczał ilość i prowizję. Mógł się sprawdzać taki sposób składania zleceń, dla klientów korzystających ze środków własnych i z Odroczonego Terminu Płatności, choć było to zabroniony, ale nie w przypadku powoda, gdzie dochodził Kredyt Na Zakup Papierów Wartościowych, którego system CZECZOTKA, co wykazałem wcześniej, nie obsługiwał.

Wszystkie wskazane, uprawdopodobnione przestępstwa, jak i okoliczności łamania przez pozwanego prawa, uzasadniają postawienie władzom publicznym zarzutu, opierając się o art. 76 Konstytucji R.P., który głosi, że władze publiczne chronią konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Przepis ten ma charakter kierunkowy w dziedzinie prawa ochrony konsumenta , a powód bez wątpienia ze stroną pozwaną, z racji zawartych z nią umów w stosunkach konsumenckich pozostawał. Powód przez 10 lat został pozbawiany tej ochrony. Nie podjął próby wyjaśnienia nadużyć Banku BPH, Prokurator. W "Uzasadnieniu o umorzeniu postępowania", przyjął za dowód sfałszowaną Notatkę służbową, a powoda przedstawiając w złym świetle. Pozbawiła tych praw powoda KNF, która powołana do nadzoru prawidłowego funkcjonowania Banków, zlekceważyła składane skargi (pięciokrotnie, zawierając wszystkie z wyżej wymienionych zarzutów oraz inne) i zbywał go jak natręta. Bardzo źle świadczy to o naszym Wymiarze Sprawiedliwości, który zamiast utrwalania przeświadczenia o nieuchronności kary za popełnione czyny niedozwolone, karalne, daje, pozwanemu poczucie bezkarności. Efektem takiego przeświadczenia jest szkoda powoda i tragedia jego rodzimy.
.
Paweł BańkaZmieniany 12 raz(y). Ostatnia zmiana 2010-08-12 11:30 przez Pawe? Ba?ka.
Re: BPH i BM BPH nieuczciwy bank
27 paź 2009 - 22:02:35
[www.stracilem-z-bph.pl] to jest ta strona.
Re: BPH i BM BPH nieuczciwy bank
30 paź 2009 - 20:53:34
Mamy kilka dni istnienia REJESTRU i już drugi wpis na Bank BPH. Klienci w lublinie zostali okradzeni przez pracownicę tego oddziału na kilka milionów zł, dokładnie 4,5 mil zł dopóki media, TV i prasa, interesowały się sprawą, BPH obiecało zwrócić pieniądze, a kiedy w mediach ucichło, BPH swoich klientów ma .... za nic, i nie zamierza zwrócić tyle co im się należy, a zbyć ich jałmużną. Oznacza to ni miej ni więcej a tyle, że ilekroć zginą pieniądze w BPH , skradzione przez pracownicę, czy też zaginą w systemie, musisz jako klient przez lata sądzić się aby odzyskać swoje.Bank BPH nie uznaje nigdy roszczeń. Taki wniosek można wysnuć śledząc prasę i opinie z można się zetknąć na różnych FORACH.Tu należy się zastanowić , czy taki bank zasługuje na zaufanie? Tu musicie odpowiedzieć sobie sami. Na takie traktowanie klientów nie ma zgody i nie będzie. Sprawa trafiła do Sądu i mam wielką nadzieję, że mimo wszystkich problemów , z którymi możecie się zapoznać na stronie [poszkodowanibph.blogspot.com] sprawa zakończy się sukcesem Poszkodowanych Przez BPH. PozdrawiamZmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2009-10-30 22:09 przez Dorota23.
Re: BPH i BM BPH nieuczciwy bank
06 lis 2009 - 22:02:01
Witam!! Dzisiaj BPH to również GE Money Bank. Jak funkcjonuje BPH możecie znaleźć na mojej stronie [www.stracilem-z-bph.pl] , ale jak funkcjonowała druga połowa, GE Money Bank, znajdziecie na forach w kilkuset wpisach ZADOWOLONYCH??? klientów. Poniżej linki
[www.money.pl]
[www.money.pl]
Przeczytajcie warto
BPH najgorszy bank
06 lis 2009 - 23:46:53
Gdyby ten bank 1997 roku zwrócił mi 170 000 zł, to co mi się należało, nie licytował mi mojego samochodu, majątku, nie musiałbym 10 lat sądzić się z BPH, nie musiałbym przeżywać ich wszystkich forteli, aby tylko dokuczyć swojemu byłemu klientowi i przedłużyć proces. A dzisiaj jak czytam
" Sama kampania wizerunkowa kosztuje ok. 7, 15 mln zł mówi w rozmowie z DGP Piotr Machel, szef marketingu w BPH. Po kampanii wizerunkowej bank rozpocznie intensywne promowanie swoich produktów. Podobna kampania odbędzie się w I kwartale 2010 r., gdy dojdzie już do finalnego połączenia z GE Money Bankiem", czyli kolejne 15 mil zł., to szlag mnie trafia, że wizerunek w Polsce się kupuje, a nie pracuje się na niego. Myślę, że jest to robione z premedytacją. Otóż pieniądze z takiej kampanii trafiają do portali internetowych, prasy, telewizji i stanowią reklamę oraz swoisty haracz, zapłatę za milczenie o aferach, nadużyciach, kradzieżach z kont klientów banku itd. Zamiast przeznaczyć je na zwroty dla poszkodowanych. Proszę przykład,
[www.money.pl] , jednak jak myślę , że nie chcąc się narażać BPH po prostu usunięto, chociaż nie było tam niczego , czego nie można było zweryfikować na [www.stracilem-z-bph.pl] Cały artykuł o promocji BPH, tu przeczytasz [forsal.pl]
Re: BPH i BM BPH nieuczciwy bank
08 lis 2009 - 17:48:44
Witam ponownie. Jak już pisałem, ja miałem doświadczenie z BPH, które dla mnie skończyło się tragicznie i właśnie Bank BPH, uważam za najgorszy w Polsce. Dziś , jak wiadomo połączył się z GE Money Bank. Czytałem wiele opinii klientów na jego temat i dochodzę do wniosku, że powstaje hybryda najgorszych banków w Polsce. Więcej możecie przeczytać na forach w kilkuset wpisach niezadowolonych klientów GE Money Bank, do których załączam linki
[www.money.pl]
[www.money.pl]
Przeczytajcie warto
Re: BPH i opinia byłego dyrektora z forum
09 lis 2009 - 20:08:24
Prawda jest taka, że BPH nie liczy się z klientami.
~Cortezz / 2006-12-11 16:45/ Pracowałem w BPHu na stanowisku dyrektorskim. Odszedłem, gdy centrala banku postanowiła zmienić filozofię podejścia do klientów! Z takiej, w której liczy się klient, jakość obsługi przy jednoczesnym maksymalnym zarobku na kliencie, na filozofię maksymalnego drenażu kieszeni klienta, bez zachowania jakości obsługi. Co w tej chwili ma miejsce. Co doprowadziło do sytuacji, gdy okradzionym klientom proponuje się partycypację w kosztach poniesionych w wyniku niedopilnowania, aby pracownicy nie kradli. A kradną na potęgę!!!! Centrala BPHu ukrywa fakt, że średnio rocznie pracownicy banku okradają go i jego klientów na setki tysięcy złotych!! Współpracują z grupami przestępczymi, podając dane osobowe majętnych klientów i wystawiając ich na "odstrzał"... W 2003 roku dyrektorka jednego z warszawskich oddziałów pocztą wewnętrzną banku prosiła, aby wypłaty klientów jej oddziału, realizowane w innych oddziałach, sprawdzane były wielokrotnie i bardzo dokładnie, bo w samym 2003 roku, przy pomocy podrobionych dowodów osobistych - nie tyle podrobionych, co skopiowanych!!! - skradziono w jej oddziale ponad 2 000 000 złotych!!!! Wancer wszystko ukrywa. Departament bezpieczeństwa banku nie jest w stanie zabezpieczyć klientów. Departament audytu wewnętrznego większości oddziałów banku nie sprawdził od 8 lat!!! Podsumowując... kradzieże będą miały miejsce - w każdym razie w BPHu - dopóki system kontroli wewnętrznej nie zacznie tam działać... A Wancer oszczędza na audycie, bo według jego kalkulacji nakłady na audyt są niepotrzebne, bo pieniądze są ubezpieczone. Tylko, dlaczego ich nie oddaje okradzionym??
Nic ująć , nic dodać , całe BPH
BPH i nowa kampania reklamowa LICZY SIE KLIENT
14 lis 2009 - 09:44:37
Kliknij, przeczytaj i zobacz jak liczy się klient w BPH [interwencja.interia.pl] Gdyby tak miało być, to BPH oddałoby poszkodowanym, okradzionym klientom należne im pieniądze, ... ale zapomniałem o prezesie, za coś te 7 mil zł trzeba brać, chociażby za oszukiwanie rodaków. Czystego sumienia i zadowolenia z pracy i Wesołych Świąt dla Zarządu BPH, życzy oszukany klient.
Re: BPH i nowa kampania reklamowa LICZY SIE KLIENT
14 lis 2009 - 14:26:23
Panie Pawle dziękuję za ostrzeżenie przed tym bankiem. Będę go omijał z daleka...na pocieszenie mogę powiedzieć, że partner BPH w moim małym mieście musiał zwinąć żagle!!! Nie miał klientów!!! Pozdrawiam.
BPH = GE Money Bank
29 lis 2009 - 12:58:18
2008-11-16 00:29:38 | tomek208

UWAGA na GE Money Bank dziś BPH!!!! [65]

Więcej w linku [www.money.pl]
Odradzam wszystkim GE Money Bank. To są zwykli................!!! W umowach kredytowych
wciąż mają niedozwolone klauzule dotyczące, kary za opóźnienie w spłacie kredytu itp.
Pracownicy są bardzo niekompetentni i nie są w stanie wytłumaczyć skąd się bierze kara i na
jakiej podstawie jest ona dopisana do rachunku. Od razu każą płacić nawet nie przypominając
o tym, że jest jakiekolwiek zadłużenie. Tym bardziej, że pracownik banku nie informuje cię,
że ratę masz wpłacić między 3, a 27 danego miesiąca, bo 3 generuje się wyciąg. Czyli dzisiaj
bierzesz kredyt, po tygodniu masz wypłatę czyli od razu wpłacasz pierwszą ratę, a jest to 30
styczeń czyli wpłacasz nieterminowo, bo ratę powinieneś wpłacić po 3 lutego, czyli rata
którą wpłaciłeś jest jatą przedterminową i płacąc drugą ratę 30 lutego już powstaje
zaległość za co każą płacić ci niedozwoloną wg.UOKiK karę 45złotych. Bazuje ten bank przede
wszystkim na niewiedzy emerytów i rencistów nie informując ich w należyty sposób o co tak
naprawdę chodzi. Nie wspomnę już nakazie wzięcia karty kredytowej(do kredytu ratalnego), bo
inaczej ci go nie dadzą, tylko albo podpiszesz umowę dualną albo zapomnij o kredycie!!! W
wielu przypadkach nie informują nawet klienta(emeryta)iż jest to karta kredytowa, za którą
co ro trzeba płacić 30 złotych nawet jej nie używając. Poza tym aż śmiech bierze przy ich
kredytach hipotecznych. Chcesz wziąć kredyt na dom, masz własne mieszkanie, które będziesz
chciał sprzedać by od razu część kredytu spłacić ale i tak na chwilę obecną potrzebujesz
300tys. Bank przyznaje Ci kredyt, załatwiasz formalności itp.jesteś szczęśliwy aż bank
jednak stwierdza, że da ci jednak tylko 260tys. Czyli 40tys. ci brakuje, zwracasz się więc
do innego banku po te 40 tys.Dostajesz, jesteś zadowolony, masz całą sumę, a w tym momencie
GE co mówi? Nie masz aż takiej zdolności kredytowej, bo wziąłeś w innym banku 40 tys. i znów
obniża ci kredyt....Po prostu błędne koło!!!!
Re: BPH przestępca
10 gru 2009 - 09:18:46
Witam!
Otrzymałem niedawno, długo oczekiwaną, kolejną opinię biegłego sądowego. Ta opinia nie pozostawia już żadnych wątpliwości, BPH to przestępca. Biegły stwierdza, że "W oprogramowaniu nie ma żadnego mechanizmu ograniczającego w jakikolwiek sposób swobodę dysponowania użytkownika stanem swojego konta", co oznacza, że BPH nie mogło wywiązać się z zawartej ze mną umowy i wprowadzić zabezpieczeń kredytu. Więcej na [www.stracilem-z-bph.pl]
W BPH Polak Polakowi wilkiem
07 mar 2010 - 14:07:46
Witam więcej na [www.stracilem-z-bph.pl] !!
Przypomnijmy sobie historię sieci sklepów ;Biedronka;, portugalskiej Spółki JMD. Szeregowi pracownicy tej firmy, zmuszani byli do niewolniczej pracy. Kobiety musiały dźwigać po kilkadziesiąt kilogramów, czy też ciągnąć wózki z tonami towarów. Pracowały w godzinach nadliczbowych, za które nie otrzymywały wynagrodzenia. I trwała by ta gehenna do dziś, gdyby nie pierwsza odważna.

Bożena Łopacka wystąpiła do Sądu o zapłatę za przepracowane nadgodziny pokazując przy tym tragedię ludzi i bezprawie. Korzystny wyrok jaki zapadł, spowodował, że posypały się kolejne pozwy. Śledząc tą sprawę przez te wszystkie lata, wyłonił się obraz, w jaki sposób dochodzi do tak drastycznego łamania prawa w Polsce przez zagraniczne firmy i kto jest ich inspiratorem. Zachodni inwestor inwestując na polskim rynku, nie zakłada z góry łamania prawa, niewolniczego wyzysku, czy okradania klientów. Te mechanizmy tworzą nasi rodacy, prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy. Wskazują niedoskonałość prawa, jego luki, wskazują konkretne rozwiązania, przynoszące zyski, prawnie i moralnie nieuzasadnione. Dlaczego podałem przykład Biedronki? Przeczytajcie art."Pracodawcą Roku jest Biedronka" [www.dziennik.pl] . Firma dziś ma najlepszy program socjalny i najlepiej opiekuje się pracownikami. Są nawet wakacyjne oferty dla pracowników, sklep ma też pomagać dzieciom zatrudnionych - pisze bankier.pl . Osiągnięto to wszystko, nie dlatego, że właściciel zmienił swoją politykę, ale dlatego, że wyeliminowano tych, którzy taką politykę firmy tworzyli. A byli to Polacy, którzy w imię własnego zysku, stawali się katami. W BPH opisane przeze mnie nadużycia we wcześniejszych wpisach, mają jeszcze groźniejszy wymiar, ponieważ wielu wiceprezesów BPH dziś organizuje działania nowych banków. Należy zatem przyjąć, że doświadczenie zdobyte w BPH wdrażają dalej, widząc jego bezkarność. Ci wszyscy zarządzający, którzy w imię 5, 6 czy 7 milionów zarabionych rocznie, tworzą mechanizmy bezprawia, stają się katami, muszą mieć świadomość, że kiedyś zostaną rozliczeni, jak nie przez to prawo, to przez klientów. A jaką politykę stosuje BPH ukazuje komentarz do art. i programu TV Interwencja "Stracili miliony na lokatach" [interwencja.interia.pl] , przez byłego pracownika. (Źródło komentarza [interwencja.interia.pl] ). Pracowałem w BPHu na stanowisku dyrektorskim. Odszedłem, gdy centrala banku postanowiła zmienić filozofię podejścia do klientów! Z takiej, w której liczy się klient, jakość obsługi przy jednoczesnym maksymalnym zarobku na kliencie, na filozofię maksymalnego drenażu kieszeni klienta, bez zachowania jakości obsługi. Co w tej chwili ma miejsce. Co doprowadziło do sytuacji, gdy okradzionym klientom proponuje się partycypację w kosztach poniesionych w wyniku niedopilnowania, aby pracownicy nie kradli. A kradną na potęgę!!!! Centrala BPHu ukrywa fakt, że średnio rocznie pracownicy banku okradają go i jego klientów na setki tysięcy złotych!! Współpracują z grupami przestępczymi, podając dane osobowe majętnych klientów i wystawiając ich na "odstrzał"... W 2003 roku dyrektorka jednego z warszawskich oddziałów pocztą wewnętrzną banku prosiła, aby wypłaty klientów jej oddziału, realizowane w innych oddziałach, sprawdzane były wielokrotnie i bardzo dokładnie, bo w samym 2003 roku, przy pomocy podrobionych dowodów osobistych - nie tyle podrobionych, co skopiowanych!!! - skradziono w jej oddziale ponad 2 000 000 złotych!!!! Wancer wszystko ukrywa. Departament bezpieczeństwa banku nie jest w stanie zabezpieczyć klientów. Departament audytu wewnętrznego większości oddziałów banku nie sprawdził od 8 lat!!! Podsumowując... kradzieże będą miały miejsce - w każdym razie w BPHu - dopóki system kontroli wewnętrznej nie zacznie tam działać... A Wancer oszczędza na audycie, bo według jego kalkulacji nakłady na audyt są niepotrzebne, bo pieniądze są ubezpieczone. Tylko, dlaczego ich nie oddaje okradzionym?? Przykładem takiego działania jestem ja i Poszkodowani Przez BPH. Nic dodać, nic ująć.
Re: BPH i BM BPH nieuczciwy bank
16 mar 2010 - 11:17:13
GE Money Bank to dziś BPH. Przeczytaj co sądzą o nim inni.
[www.money.pl]
[www.money.pl]
Dowody przestępstw BM BPH i BPH cz. 1
17 mar 2010 - 21:44:01
Nazywam się Paweł Bańka. Jestem ofiarą przestępczych praktyk Banku BPH. W wyniku toczącej się sprawy przed Sądem w Warszawie od 2000r. zostały zebrane dowody, które wraz z analizą w linku poniżej. W ciągu kilku następnych dni kolejne dowody i kolejne przestępstwa BPH. Zapraszam.

[www.stracilem-z-bph.pl]
Re: Dowody przestępstw BM BPH i BPH cz. 1
17 mar 2010 - 21:53:53
Był ktoś z forum na Twojej rozprawie?
Dowody przestępstw BM BPH i BPH cz. 1
20 mar 2010 - 08:54:53
Nie było nikogo , ale może i dobrze , bo szlak by trafił każdego, kto widziałby jak Sąd w sposób stronniczy prowadzi rozprawę.
Poniżej załączam "Dowody przestępstw BPH cz. 1"

[www.stracilem-z-bph.pl]
Czy BPH grozi lawina pozwów o odszkodowania?
24 mar 2010 - 18:13:12
Przed Sądem w Warszawie toczy się proces z powództwa cywilnego, z którego wynika, że BPH i BM BPH świadczyło usługi niebezpieczne dla swoich klientów korzystających z tzw. "Odroczonego Kredytu na Zakup Papierów Wartościowych". Jak wynika z opinii biegłego sądowego, zeznań byłych pracowników i zebranych dokumentów, umowa jaką podpisywał Bank BPH z klientami BM BPH, była już w chwili jej podpisywania niemożliwa do spełnienia, a tym samym nieważna. Jak ustalił biegły, system operacyjny biura maklerskiego pod nazwą CZECZOTKA, nie posiadał możliwości zabezpieczeń kredytu, które były podstawą umowy, jak również bezpieczeństwa kredytu i środków klienta korzystającego z takiego produktu. Zatem każdy klient BPH, który korzystał z tego kredytu, kiedy systemem operacyjnym było oprogramowanie CZECZOTKA, będzie miał prawo do odszkodowania. Zachodzi również podejrzenie, że w ten sposób bank bezpodstawnie wzbogacił się, ponieważ czerpał zyski nie tylko z udzielonego kredytu, ale zwiększał w ten sposób obroty, a tym samym pobierane prowizje, jak również stawał się atrakcyjny nadążając za ofertami banków wyposażonych w bezpieczne systemy. Szczegóły na ten temat przeczytacie w artykule;Dowody przestępstw BM BPH i BPH cz. 1 [www.stracilem-z-bph.pl]
Witam Panie pośle Ryszardzie Kalisz!!
21 kwi 2010 - 20:51:35
Do posła Ryszarda Kalisza!!


Parę minut temu tj. 21 kwietnia o godz, 14 min 40 rozmawiałem z Pana współpracownikiem, Marianem Kowalskim. Wiem , że wszyscy piszący do Pana chcą zainteresować swoim problemem. Ja również , tyle tylko, że to co dotknęło mnie i moją rodzinę, dotyka codziennie wiele osób. Śledzę Pana działalność od wielu lat, wiem, że jest Pan prawnikiem tym łatwiej może Pan zrozumieć problem, z którym się zwracam. Wszystko co tutaj opisuję można znaleźć na stronie internetowej [www.stracilem-z-bph.pl]. którą założyłem w październiku 2009 r, ku przestrodze potencjalnych, przyszłych ofiar banku BPH. Wszystkie dokumenty, na które się powołuję w opisie mojej sprawy można znaleźć tu w ARCHIWUM mojej strony. Jako tekst załączam jeden z wpisów strony. Mam nadzieję, że nie popełni Pan błędu i nie wyrzuci sprawy do kosza , bo ten problem naprawdę jest wielki i może dotykać wielu, wielu osób. Odważyłem się zainteresować Pana tym problemem na fali tragedii jaka przetoczyła się przez nasz kraj, która zmienia stosunki międzyludzkie. Jestem więc przekonany, że przeczyta Pan osobiście moją prośbę, skargę spróbuje Pan naprawić zło jakie toczy POLSKIE BANKI. Może brzmi to patetycznie , ale w tej chwili właśnie tak myślę. Poniżej załączam jeden z wpisów ze strony [www.stracilem-z-bph.pl] , który wprowadza do początku powstałego problemu.

Z poważaniem Paweł Bańka

Odpowiedź zamieszczę natychmiast jak tylko takową otrzymam.
AFERY NA ZAMÓWIENIE POLITYCZNE
10 cze 2010 - 15:14:18
Taką aferą jest , przebrzmiała już i wyświechtana „AFERA HAZARDOWA”.
Dlaczego o niej wspominam, i piszę dopiero teraz? Otóż ja, prosty człowiek, o tej aferze wiedziałem i tą aferę poznałem już na początku lat 90. Wtedy to właśnie w obrębie starych tzw. PLACÓW HANDLOWYCH, RYNKÓW, rozwijały się jak grzyby po deszczu MANHATANY(oryginalna pisownia jedno t). Jeden z nich powstał tuż za oknem mojego domu. Wtedy właśnie narodziła się AFERA HAZARDOWA pod postacią, wykonanej domowym sposobem, ruletki. Zebrana wokół niej gawiedź, w liczbie kilkudziesięciu osób, próbowało polepszyć swój los, obstawiając pieniążkami, czarne, czerwone, niebieskie, zielone, i dwadzieścia cyfr. Myśląc, że jest przekręt podobny z tym z Bazaru Różyckiego, gdzie jest kulka?, obserwowałem zjawisko kilka dni. Kiedy pewnego dnia zobaczyłem patrol Policji kontrolujący Panów, w błyszczących garniturach firmy ADIDAS, obsługujących RULETKĘ, pomyślałem, że to koniec płaczu przegranych chłopów za moim domem. Jakie było moje zdziwienie, gdy zauważyłem, że patrol Policji odchodzi, a dresiarze w złotych łańcuchach dalej kręcą . Zmieniła się tylko jedna rzecz, zamiast pieniędzy na stole pojawiły się pluszaki , zabawki dla dzieci czy też kosmiczny bat na konia. Ktoś mi wyjaśnił, że to nie jest hazard , ci biznesmeni posługiwali się zezwoleniem z MINISTERSTWA FINANSÓW na gry zręcznościowe. A to stworzone domowym sposobem urządzenie, okrągły ruchomy blat z wbitymi , po obwodzie gwoździami i kulką z łożyska, to gra zręcznościowa z homologacją wydaną przez Pana Pułkownika z Akademii Wojskowej. Kilku kolejnych biznesmenów , idąc tropem wspomnianego zezwolenia, dotarła do Pana (przyjmijmy) Stanisława z Ministerstwa Finansów i otrzymali zezwolenia (argumentując, jak tamten Pan w garniturze ADIDAS, może to i my musimy mieć). Pan Stanisław nie miał wyjścia,. Znali jednak na czym cały biznes polega . Co miesiąc, jeden z Panów jechał do Pana Stanisława i wiózł, ot prezencik w postaci kilku stówek, od głowy lub od maszynki „zręcznościowej”, ponieważ zezwolenie obejmowało liczbę maszyn. Homologację na maszynki zręcznościowe, wydał ten sam Pan Pułkownik z Akademii Wojskowej. Wraz z postępem zamiast prymitywnych ruletek zakupili, piękne, elektroniczne gry. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że gry zręcznościowe z homologacją, wstawiane w sklepach, barach, kioskach to nic innego jak POKER, czy tzw. OWOCARKA, ful hazard. I ten błogostan, którego byłem świadkiem, trwał do 2001 roku. Wyjechałem i wiedza moja w tym momencie się kończy. Wiedzę , że jest to przekręt, mieli Policjanci, koledzy biznesmenów-Prokuratorzy, kontrolerzy z Urzędu Skarbowego i każdy , kto trochę rozumu miał.
I dalej żadnej afery nie byłoby, gdyby nie potrzeba chwili wysadzić Rząd, zniesławić PO, i ubabrać wszystkich w gównie, w którym tkwią wszyscy, którzy rządzili, niezależnie opcji politycznej.
A piszę to wszystko w nadziei, że przyjdzie kiedyś taka potrzeba, którejś z Partii, wywołać kolejną aferę i że zajmie się przestępstwami i nadużyciami w Banku BPH opisanymi poniżej i na mojej stronie [www.stracilem-z-bph.pl]
bo inaczej się w Polsce nie da.
Re: Bank BPH i jego przestępstwa
18 cze 2010 - 17:38:41
Nazywam się Tomasz Lewandowski i bardzo lubię BPH. Lubię ich za to, że te skur.....
oddały mi ponad 1000 zł bezprawnie pobrane za "nieterminową spłatę karty kredytowej"
zabronione przez Rejestr Klauzul Niedozwolonych.
Na dodatek te tępe chu... dopuściły się ujawnienia tajemnicy bankowej. Sprawę prowadzi prokuratura W-wa Wola. Jak zakończy się dam znać. Jeżeli ktoś ma pytania proszę na adres tomborlew@wp.pl
Re: Bank BPH i jego przestępstwa
19 cze 2010 - 14:23:00
Witam Tomborlew!
Bardzo chętnie umieścił bym Twój problem z bankiem BPH na swojej stronie [www.stracilem-z-bph.pl] Jeżeli mogę Cie prosić opisz sprawę chętnie sam się zapoznam i przedstawię szerszemu gronu jako przestrogę i wskazówkę . Nie wszyscy wiedzą o takim przestępstwie.
Re: Bank BPH i jego przestępstwa
26 cze 2010 - 22:15:31
Paweł Bańka Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Witam Tomborlew!
> Bardzo chętnie umieścił bym Twój problem z bankiem
> BPH na swojej stronie
> [www.stracilem-z-bph.pl] Jeżeli mogę Cie
> prosić opisz sprawę chętnie sam się zapoznam i
> przedstawię szerszemu gronu jako przestrogę i
> wskazówkę . Nie wszyscy wiedzą o takim
> przestępstwie.

Ok przygotuję Ci materiały. Przyjmuję zasadę - wszystko o czym piszę potrafię udowodnić. Podaj adres e-mail na jaki mam przesłać dokumenty.
pozdrawiam Tomasz
UWAGA!! W BPH stracisz pieniądze bo...
09 lip 2010 - 09:59:04
...zbyt łatwo je zarobiłeś. Na swoim blogu opisuję swoją walkę z tym bankiem i jego przestępstwa. Wczoraj odbyła się już ostatnia rozprawa i za dwa tygodnie wyrok, o którym oczywiście poinformuję . Ale nie o tym chciałem pisać. Wprowadził mnie w osłupienie, a wręcz mnie wystraszył, wywód i próba udowodnienia , przez Panią pełnomocnik BPH, która jest również jego pracownikiem. Otóż według Pani pełnomocnik , to, że zniknęły z rachunku moje pieniądze, to nic i nie powinien mi ich zwracać. A dlaczego ? Bo mało zainwestowałem a dużo zarobiłem. Traktujcie to jako skrót myślowy, bo wywód był bardziej zawiły, ale taki miał sens. Ale to też nie byłoby takie straszne, gdybyśmy uznali, że pełnomocnik chce zdyskredytować mnie, czy też wielkość moich strat przed Sądem. Otóż mam dowody, że wciela to w życie. Jakiś czas temu na mojej stronie [www.stracilem-z-bph.pl] otrzymałem od konkretnej osoby maila z zapytaniem:

W dn 24.02.2009 zawarłam umowę o prowadzenie rachunku bankowych papierów wartościowych z Biurem maklerskim Banku BPH. Wpłaciłam prowizje- 400zł i oczekiwałam jaki będzie wzrost WIG20. Dn 24.03.2010r. kończyła się umowa. W dn 29.03.2010 miały być wypłacone odsetki- niestety nie dostałam ani złotówki. W banku stwierdzili, że za duży był wzrost WIG20 i bank za dużo musiałby wypłacić ludziom pieniędzy. Czy ktoś miał podobny przypadek? Proszę o radę co mam robić?kasiamo

Tu jest potwierdzenie tej właśnie teorii głoszonej przez pełnomocnika. Ale powiecie, że jeden przypadek to za mało. Proszę kolejny znaleziony wpis w Internecie:

[forum.gazeta.pl] A to jego treśćRowno rok temu oferowali wspaniale kontrakty na WIG20 - dzis WIG20 jest ponad
70% wyzszy niz rok temu ale bank ... wyplacim mi tylko wklad bo ... WIG za
bardzo wzrosl :)

Do tej pory uważałem, że jestem jednym z nielicznych okradzionych przez BPH, ale widzę , że jest to normą w funkcjonowaniu BPH. To potworne co BPH wyprawia chroniony przez instytucje państwowe, które powinny czuwać nad prawidłowym jego funkcjonowaniem.
Przegrana BPH Przed Sądem
12 lip 2010 - 12:40:37
Przywołuje ten wyrok jeszcze raz, bo jest naprawdę ważny i dający wskazówki .

Jak już pisałem wcześniej, 22 lipca zapadnie wyrok w sprawie z mojego powództwa przeciwko BPH. Przez 10 lat walki przed Sądem zebrało się wiele dowodów bezwzględnie potwierdzających jego przestępstwa. Zatem co do orzeczenia winy BPH nie mam żadnych wątpliwości. Takowe jednocześnie otwiera drogę mnie i każdemu korzystającemu z tych produktów, do dochodzenia przed Sądem roszczeń o odszkodowanie. Jest wiele podstaw prawnych, które po takim orzeczeniu Sądu będą miały zastosowanie i nie koniecznie tylko w momencie poniesienia strat. Jeden wyrok z powództwa prywatnego przeciwko BPH chciałbym tu opisać, ponieważ pokazuje on, że podpisywane przez nas, klientów banków, umowy i regulaminy, nie zawsze muszą bezwzględnie obowiązywać , jeżeli działają na naszą szkodę. Zgodnie zresztą z

Art. 5. K.C. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Wyrok jest na tyle ważny, dla nas klientów banków, że będę na forum S.24 co jakiś czas o nim przypominał.

Sprawa wyglądała następująco:

Klientowi BPH zostały skradzione czeki (obecnie może to dotyczyć również kart kredytowych). Było to sobotę i w sobotę o godzinie 13.15 zgłosił utratę czeków, zaś 21.09. czeki zostały zrealizowane poza placówką banku prowadzącego. Bank egzekwując powstały debet, powołał się na par.41 regulaminu dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, że bank przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wypłaty gotówkowe wynikające z realizacji skradzionych czeków poza placówką banku po upływie dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia w placówce banku prowadzącej rachunek.

Sąd jednak w oparciu o ART.5 K.C. i inne orzekł na korzyść klienta.

Całe orzeczenie Sądu możecie przeczytać tu [www.stracilem-z-bph.pl]
Re: Bank BPH i jego przestępstwa
28 lip 2010 - 15:23:43
[artnow.blox.pl]
I znowu BPH w akcji...Historia z cyklu: "Jak banczek potrafi oskubać i wyprowadzić klienta z równowagi" - "post scriptum" czyli pointa jest najlepsza :) ale tsza w czytaniu wytrwać do końca :)Zmieniany 3 raz(y). Ostatnia zmiana 2010-07-28 18:18 przez flame.
Re: Bank BPH i jego przestępstwa
28 lip 2010 - 16:34:36
super tekst
Wygrywam z BPH !!!
06 sie 2010 - 13:19:43
[www.stracilem-z-bph.pl]

Dziś wreszcie poznałem wyrok w sprawie, z mojego powództwa przeciwko BPH.
Nie znam całej sentencji, ale wiadomość przekazana przez pełnomocnika potwierdza, że miałem rację. Sąd uznał główną część roszczeń. Nie znam jeszcze uzasadnienia i szczegółów, ale to uważam za wielki sukces, ponieważ nie spodziewałem się takiego wyroku w tej instancji. Po tym jak opisywałem przebieg sprawy. Należy wspomnieć, że wyrok nie jest prawomocny i przysługuje prawo do odwołania, z czego oczywiście skorzystam. Bardzo ważne jest uzasadnienie, ponieważ ono pozwali na dalsze roszczenia w stosunku do BPH. Myślę, że po uprawomocnieniu się tego wyroku, BPH czeka wiele procesów i spraw odszkodowawczych, czego z całego serca mu życzę.

Pozdrawiam
Re: Wygrywam z BPH !!!
06 sie 2010 - 13:43:27
Brawa
dla Ciebie dla madrego sedziego

brawa brawa

no cóz,bank w końcu dostał w tyłek i teraz mam nadzieję poleci lawina

moze w koncu dojrza swoje błedy

a odszkodowania powinny byc ogromne

choc mnie wystarczy jak dsąd anuluje umowe
Re: Wygrywam z BPH !!!
06 sie 2010 - 16:54:02
Wielkie gratulacje !!! Cieszę się tak bardzo jakbym sama wygrała. Bardzo dobrze że bitwa wygrana, teraz trzeba wygrać całą wojnę, czego z całego serca życzę.

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.
Re: Wygrywam z BPH !!!
06 sie 2010 - 23:01:55
GRATULUJĘ PAWEŁ !!! NARESZCIE ZNALAZŁ SIĘ CZŁOWIEK, KTÓRY DOKOPAŁ ZŁODZIEJOM !!! ŻYCZĘ WSZYSTKIM FORUMOWICZOM TAKICH SUKCESÓW !!! TRZEBA WRESZCIE WYGRAĆ WOJNĘ Z BANKAMI, ABY NAS PRZESTAŁY OKRADAĆ !!!! ******
Re: Bank BPH i jego przestępstwa
09 sie 2010 - 13:57:51
pieprzony bph
dostali pismo o notarialnym ustaleniu pełnomocnika
skierowali do eosu moja sprawe
dzwoni jakis dupek i mi sie nagrywa,ze mamy sie z nim skontaktowac w sprawie tego pelnomocnictwa

czy oni sa tam nienormalni?
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
25 sie 2010 - 19:11:09
poczytajcie

1:0 dla nas!!!!!

Jak poinformowała rzeczniczka, urząd wydał osiem decyzji wobec siedmiu banków: Alior Banku, Banku Przemysłowo-Handlowego, Banku Gospodarki Żywnościowej, Banku Ochrony Środowiska, Getin Noble Banku, GE Money Banku i dwie decyzje wobec Sygma Banque Societe Anonyme. Ponadto Urząd skierował do sądu pozew o uznanie stosowanych przez Bank Ochrony Środowiska postanowień za niedozwolone.

Najwyższą karę - 2 mln 987 tys. zł - dostał Bank Gospodarki Żywnościowej. Zdaniem Urzędu, BGŻ stosował w swoich umowach m.in. o kredyt niedozwolone zapisy, pozwalające na dowolną zmianę regulaminu. Bank nie wskazywał jednak sytuacji, w jakiej mogło dojść do takiej zmiany. Ponadto, zgodnie z postanowieniem we wzorcach umów kredytu hipotecznego do 80 tys. zł, czyli podlegającego przepisom ustawy o kredycie konsumenckim, jeżeli klient chce wcześniej spłacić pożyczkę, musi powiadomić o tym 3 dni robocze wcześniej. Zgodnie z prawem, musimy to zrobić 3 dni kalendarzowe wcześniej. Jak poinformowała rzeczniczka, decyzja nie jest ostateczna, a spółka odwołała się do sądu.

755 tys. zł kary UOKiK nałożył na Getin Noble Bank za wprowadzającą w błąd reklamę. Bank zachęcał klientów do założenia lokaty hasłami: "Bezpłatne e-konto w prezencie. Dostaniesz więcej, 8 proc.". Zgodnie z informacjami zawartymi w reklamie, oprocentowanie lokaty wynosiło 8 proc. w skali roku, a e-konto było bezpłatnym prezentem. W rzeczywistości - zdaniem UOKiK - konto nie było dodatkowym prezentem do lokaty. W przypadku kiedy na koncie nie było minimum tysiąca złotych, bank potrącał jednoprocentową prowizję od kwoty lokaty. Decyzja jest ostateczna. Bank zapłacił karę.

Trzecią karę - ponad 530 tys. zł - otrzymał Alior Bank za zamieszczenie informacji o opłatach i warunkach związanych z udzieleniem kredytu konsumenckiego nie w umowie, a w załącznikach do niej. Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło także postanowienie zobowiązujące klienta do wyrażenia zgody na przekazywanie wszystkich informacji, które są tajemnicą bankową do Biura Informacji Gospodarczej. Prawo określa, które dane mogą być przekazane (np. imię, nazwisko, numer PESEL, kwota zaległości). Decyzja nie jest ostateczna, bank odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowała rzeczniczka.

Ponad 129 tys. zł kary dostał BOŚ za to, że po wysłaniu do klienta listu poleconego uznawał go automatycznie za doręczony. Zdaniem Urzędu klient, który z różnych przyczyn nie mógł zapoznać się z listem, musiał ponosić jego konsekwencje. Decyzja ta jest ostateczna, a bank zapłacił karę.

Banki BPH, Sygma Bank i GE Money Bank zostały zobowiązane do zmiany zakwestionowanych przez urząd praktyk. BPH ma zmienić postanowienie, które przyznawało bankowi prawo do pobierania opłaty za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia. Zdaniem UOKiK tym samym zalegający ze spłatą zadłużenia klient banku mógł być podwójnie karany - oprócz przewidzianych przez prawo odsetek, pobiera się jeszcze dodatkową opłatę.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
25 sie 2010 - 19:52:59
dziśka Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> BPH ma zmienić postanowienie, które
> przyznawało bankowi prawo do pobierania opłaty za
> obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia. Zdaniem
> UOKiK tym samym zalegający ze spłatą zadłużenia
> klient banku mógł być podwójnie karany - oprócz
> przewidzianych przez prawo odsetek, pobiera się
> jeszcze dodatkową opłatę.

Dla mnie bomba! Wreszcie coś drgnęło! Tylko ustawowo należne odsetki i nic ponad to.Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2010-08-25 19:59 przez flame.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
25 sie 2010 - 20:03:16
Nareszcie dobrali się do d.... tym sukinsynom....*********
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
25 sie 2010 - 20:08:18
poczytajcie sobie
nastepne skurwysyny złodzieje
kliknełam z ciekawosci


kurwa mac

jedna wielka banda złodzieii

juz mi słow brakuje a te co sie cisna na usta to sa ....................[ebroker.pl]
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
25 sie 2010 - 19:19:24
Też czytałem. Jest to mały krok w dobrym kierunku.

Pozdrawiam i gratuluję czujności. Nic Twojej uwadze nie umknie.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
26 sie 2010 - 18:45:54
przeczytajcie sami

[wyborcza.biz]
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
26 sie 2010 - 18:58:29
Oczywiście DZIŚKA wskazała artykuł o BPH i jego obecnej sytuacji.
A to kolejny artykuł Macieja Samcika o BPH [samcik.blox.pl]
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
26 sie 2010 - 19:24:27
oba artykuły sie pokrywaja
krzywda ludzka i oszustwa wracają ze zdwojona sila i mszczą się okrutnie

kto nastepny?
Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
05 wrz 2010 - 15:39:55
[www.stracilem-z-bph.pl]

Przeczytajcie artykuł "Banki płacą najlepiej"
A tu krótki cytat "Liderem podobnie jak przed rokiem jest BPH. Członkowie zarządu zainkasowali z kasy banku ponad 11 mln zł, co w przeliczeniu na jednego członka zarządu daje przeszło 266 tys. zł miesięcznie".
Za nieuczciwość, przekręty, łamanie prawa, oszukiwanie klientów trzeba słono płacić.


Przeczytasz o tym TU [www.rp.pl]
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
05 wrz 2010 - 15:44:02
no coz,na samych telefonach zarobili krocie,jedna rozmowa 30 zeta ,list za 25 ...da sie zarobic?
da tylko pytanie czy to jest uczciwe?

nam sie zarzuca oszustwa,wyłudzenia a tu...proszę bardzo
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
05 wrz 2010 - 15:56:22
Mimo, że zarobili, jak piszesz DZIŚKA "krocie" na usługach nie bankowych, bo chyba takie opłaty do takich trzeba zaliczyć. To jednak to nie pomogło i skumulował straty w II kwartale w wysokość 170 mil. zł.!!!

A wszystko w art. "Był trzecim największym bankiem w Polsce. Teraz tonie w stratach. Dlaczego?"

Cały art. TU [wyborcza.biz]
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
05 wrz 2010 - 16:15:26
I BARDZO DOBRZE !!! JA IM JESZCZE DOŁOŻYŁEM 9000 POD KRESKĘ !!! NIECH NIE POŻYCZAJĄ EMERYTOM, ŻEBY POTEM KRAŚĆ OD DZIECI !!!********
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
05 wrz 2010 - 17:22:10
tak,wiem,Pawle,wkleiłam ten tekst powyżej

ja im dokładam 102 tysiace pod kreskę
Polski najbezpieczniejszy bank jest . NIE BPH !!!
05 wrz 2010 - 18:52:45
Proszę poczytać, "Który polski bank jest najbezpieczniejszy?"
Nie BPH.

Cały art. TU [www.rp.pl]
K...wa nie mam słów na prawników.
14 wrz 2010 - 00:15:58
Tydzień temu mój pełnomocnik, przesłał mi uzasadnienie wyroku i powiadomił mnie telefonicznie, że mamy 14 dni na "Odwołanie od wyroku". Jakież było dziś moje zdziwienie , gdy zadzwonił do mnie dzisiaj około 12 i zapytał: Czy odwołujemy się od wyroku, bo dziś mija termin? Szlak mnie trafił, bo tydzień temu zapomniał powiedzieć, że pismo przyszło w zeszły poniedziałek. Przysłał kilka zdań mailem, z moimi podpowiedziami, kazał podpisać i wysłać. Nie zrobiłem jak mi mówił,tylko rozwinąłem to po swojemu i o godzinie 23 wysłałem do Sądu. Siedzę cały wkurzony, roztrzęsiony i zastanawiam się co dalej ? Czy dobrze zrobiłem? Na pewno nie zasnę do rana.
A .., dajcie już spokój z tym MAGIERM, chyba, że Was to bawi.
Re: K...wa nie mam słów na prawników.
14 wrz 2010 - 00:49:36
Paweł Bańka Napisał(a):
> A .., dajcie już spokój z tym MAGIERM, chyba, że
> Was to bawi.

Mnie trochę bawi.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
14 wrz 2010 - 14:46:21
Paweł, miałam identyczną sytuację z pełnomocnikiem, też mnie olał. Ja nie miałam wówczas tyle szczęścia i odwagi żeby samej popchnąć sprawę, w rezultacie przegrana sprawa (którą można było ewidentnie wygrać, taką samą wygrało 7 ale nie ja). Moim zdaniem dobrze zrobiłeś że wysłałeś pismo po swojemu do sądu, przecież zawsze można uzupełnić lub sprostować wysyłając w trakcie sprawy pismo procesowe. Tak trzymaj, jesteśmy z Tobą.

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.
Wyrok w Sądzie pierwszej instancji, Bank BPH przegrał!!!
02 paź 2010 - 13:01:40
Szczegóły na [www.stracilem-z-bph.pl]

(Wiem, wyrok jest nieprawomocny) odwołałem się ja i BPH

Musi, według niego, zwrócić poszkodowanemu………czyli mnie, kasę, za którą nie odkupię domu zlicytowanego przez komornika 2001 za 178000 zł!!!( dziś powyżej 600 000 zł), samochodu BMW za 14000 zł !!! i innych, Zakładu Produkcji Obuwia, zlicytowanego za 30 000 zł!!!( dziś około 500 000 zł)

Jednak Bank BPH zrobi wszystko, żeby nie zwrócić nawet tych pieniędzy, które w tym banku i przez ten bank straciłem, ja i inni(Poszkodowani Przez BPH). Kiedyś jednak to nastąpi, a ja zacznę się leczyć z głupoty, że wróciłem z USA, do rodzinnego kraju, który zamiast zgodnie z art. 76 Konstytucji R.P. chronić mnie przed nieuczciwymi praktykami, chroni przestępcę i złodzieja, Bank PBK- BPH. I choć dowody prawne , moralne i każde, które obowiązują firmy i normalnych ludzi, tak właśnie wskazują. BPH jednak nie zwróci. Będzie przedłużał, a może klient walnie sobie w łeb. A może, jak oglądamy ostatnio, w różnych serwisach informacyjnych i czytamy w prasie, wystrzela całą rodzinę. Wtedy koniec problemu, kasa w sejfie, a do winy nikt się z BPH nie poczuje. Nasuwa się pytanie, dlaczego? Otóż zastanawiam się nad tym 12 lat, od kiedy Bank BM PBK-BPH zrobił mnie i moją rodzinę bezdomnymi. Pierwsza normalna myśl to, że wszystko przez Bank BPH. Jednak BPH to ludzie, nie budynki, to rodacy, sąsiedzi, prezesi, dyrektorzy, prawnicy, którzy w tym tłumie ludzi, podejmujących decyzje zawsze znajdą inną osobę odpowiedzialną za moją krzywdę. Szeregowy pracownik rano przed wyjściem do Banku BPH, powie w domu rodzinie; „ Nie wiem, jak Mec. Sukinsyn śpi i co mu się śni, kiedy rano znowu puści z torbami kolejnych kilkanaście rodzin?” I nie tych, którzy nabrali miliony na fałszywe dokumenty , czy też przy udziale pracowników , oszustów, ale tych, których to BPH okradło!!! Tak okradło. A łańcuszek winy idzie coraz wyżej, aż do Pana Prezesa, który stwierdzi, że to inni tworzyli przestępczą machinę. I co? Gówno, wszyscy pozostaną ANIOŁAMI.

A Pan Samcik, z Wyborczej, w kolejnym swoim peanie, napisze w świetle swego kredytu w GE Money Bank, dziś BPH, „Guru polskiej bankowości odchodzi na emeryturę” Józef Wancer z BPH i popłynie morze wazeliny.

Wskazówki Pan Samcik, dostanie od samego Wielebnego JąJą, bo przecież BPH to żyła złota z reklam. Dlatego większość moich komentarzy w Wyborczej do artykułów o BPH, w których odnoszę się tylko do faktów ustalonych w toku rozprawy przed Sądem, jest usuwanych.

Pan Samcik dalej będzie pisał o hakach w reklamach, o mini aferkach w innych bankach, a BPH nie ruszy. A może po prostu za trudny temat, a ja się czepiam?
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
14 paź 2010 - 19:46:55
Są to wnioski jakie zostały skierowane do Sądu apelacyjnego. Co jakiś czas będę zamieszczał kolejne. Myślę, że jest to ciekawe, ponieważ niektórzy z Was mogą znaleźć coś dla siebie, w swojej sprawie.

W N I O S K I

Pragnę jeszcze raz zwrócić uwagę Wysokiego Sądu, że pozwany przez swojego pełnomocnika notorycznie łamie Art. 3 k.p.c. czym wpłynął na sentencję wyroku.
Zgodnie z art.3 k.p.c Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.
Pozwany zaś posłużył się i przedstawił jako dowód w sprawie sfałszowaną „Notatkę Służbową”(Notatka w aktach), którą sporządził p. Marek Wysocki pracownik Nadzoru Wewnętrznego Banku. W notatce zawarte zostały miedzy innymi następujące tezy:

-wprowadzono blokadę środków na koncie powoda po podpisaniu umowy. Po zwiększeniu kredytu i po podpisaniu „Aneksu” anulowano ustanowioną blokadę jednocześnie nie ustanawiając nowej. W wyniku tego niedopatrzenia blokadzie podlegała jedynie kwota kredytu tj. 290 000 zł
.
- powód w dniach 9.06, 16.06, 23.06.1997 r. dokonał wypłat na kwotę 50. 594,97 zł. Wypłaty możliwe były dzięki niedopatrzeniu pracownika BM, który nie wprowadził właściwej kwoty blokady dotyczącej aneksu.
Zarzut o nieprawidłowych wypłatach obalają dowody „Historia finansowa”(dokument w Aktach). Wypłata według Umowy &5 pdk d), mogła być dokonana tylko wtedy „.. o ile po dokonaniu wypłaty lub przelewu wartość portfela nie będzie niższa od wartości minimalnej portfela powiększonej o 10% ..” Kwota ta w wypadku powoda wynosiła 446.600 zł. Otóż 9 czerwca po wypłacie zostało 480.000 zł., 16 zostało 453.000 zł., a 23 zostało 447.000 zł. Zatem powód nie naruszył nie istniejącej kwoty zabezpieczenia i nie mógł mieć wiedzy o jej braku. A wypłacone środki były w chwili wypłaty jego i w jego władaniu.

Ciąg dalszy nastąpi
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
20 paź 2010 - 15:54:23
Skarżą się, bo kredytów jest za dużo, a karta zbyt zagadkowa

W ciągu trzech minionych kwartałów do Komisji Nadzoru Finansowego Polacy złożyli niemal 2,6 tys. skarg na banki. Na co się żalą? Przede wszystkim na przerastające ich możliwości kredyty.

Co zaskakujące coraz częściej do nadzoru piszą nie tylko niezadowoleni klienci, ale również przerażona sytuacją rodzina. - Jak mój tato mógł dostać 6 kredytów, których raty równają się całej jego pensji ? – pytają Komisję Nadzoru Finansowego dzieci pogrążonego w finansowych tarapatach ojca. Podobne listy przychodzą od wnuczków czy rodziców zadłużonych po uszy osób.
Pretensji na sposób w jaki banki pożyczają pieniądze nie brakowało również w zeszłym roku. - Ale w tym roku jest ich o ok. 10 proc. więcej – mówi Katarzyna Mazurkiewicz z KNF. Listy dotyczą głównie zbyt optymistycznego sposobu liczenia zdolności kredytowej, przy okazji udzielania kredytów konsumpcyjnych. Najczęstszy scenariusz wpadki w kredytową otchłań to paradoksalnie pożyczki na niewielkie kwoty. Problem jednak w tym, że klienci potrafią ich nabrać tyle, że nie potrafią później spłacić. W skrajnych przypadkach jest ich nawet kilkanaście.

Skąd nagle taki wysyp skarg w sytuacji, gdy już od dłuższego czasu banki deklarują zaostrzenie polityki kredytowej? – To prawdopodobnie efekt zbyt liberalnego podejścia do kredytowania sprzed kryzysu - problemu, na który wielokrotnie wskazywaliśmy. Z lektury listów wynika, że dopiero teraz wiele osób, które wzięły kredyty wcześniej mają kłopoty z ich obsługą - tracą pracę, chorują, zaczynają zarabiać mniej i nie dają rady spłacać rat – wyjaśnia przedstawicielka KNF.

Narastający problem z obsługą kredytów konsumpcyjnych widać w ostatnim raporcie na temat „Sytuacji banków w I półroczu 2010 r.”. W ciągu pierwszych 6 miesięcy pogorszyła się obsługa wszystkich kredytów konsumpcyjnych. Najwyższy był w przypadku pożyczek gotówkowych oraz kart kredytowych, gdzie mocno przekroczył już 16 proc., wobec ok. 13 proc. pół roku wcześniej.

Źródło: KNF

Kredytów mieszkaniowych za mało
W przypadku kredytów mieszkaniowych powodem skarg częściej jest nieudzielenie kredytu. Klienci piszą, że powiedziano im w banku, że kredyt dostaną. Podpisują więc umowę zakupu nieruchomości, płacą zadatek i po kilku tygodniach oczekiwań okazuje się, że zamiast kredytu dostają odmowę. Zadatek przepada, pozostaje wściekłość i skargi do KNF. W przypadku kredytów mieszkaniowych trafiają się również skargi na kredyty walutowe. Klienci żalą się, że bank nie poinformował ich o możliwych wysokich wahaniach wysokości raty. Tymczasem zmiany jakich doświadczają są dla nich nie do zaakceptowania.

Karty kredytowe zbyt skomplikowane
Wciąż liczne są również skargi dotyczące kart kredytowych. - Właściwie większość bierze się z niewiedzy na temat zasad działania karty – mówi Katarzyna Mazurkiewicz. - Klienci nie wiedzą na czym polega okres bezodsetkowy, często brakuje im świadomości, że słono trzeba płacić za pobranie gotówki na kartę kredytową – podaje dwa najbardziej podstawowe błędy w użytkowaniu karty.

Nadzór ma natomiast spokój już ze skargami na opcje walutowe i spready. Choć zmienia się profil skarg, ich liczba pozostaje na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. Po 9 miesiącach do KNF wpłynęło 2583 skarg, w całym zeszłym roku było ich 3644.

Tradycyjny wysyp skarg przed Bożym Narodzeniem
Komisja już nastawia się na falę skarg związanych z zaciąganymi w pośpiechu kredytami konsumpcyjnych przed Bożym Narodzeniem. – To niestety tradycja. Klienci mają tak zaprzątnięte myśli świętami, że nie czytają zbyt uważnie umów kredytowych – zwraca uwagę Katarzyna Mazurkiewicz.

Przedmiotowy podział skarg wpływających do Urzędu KNF na banki komercyjne
w latach 2008-2009
Przedmiot skargi

2008

2009

2009
(w proc.)
Kredyty i pożyczki

994

1 860

51,04
Prowadzenie rachunków
Realizacja dyspozycji
Świadczenie usług przez Internet
Lokaty

411

595

16,33
Opłaty
Oprocentowanie

0

261

7,16
Karty kredytowe

186

254

6,97
Jakość obsługi

0

205

5,63
Inna działalność banku

0

107

2,94
Karty płatnicze

80

93

2,55
Fuzja

101

15

0,41
Skargi przekazane do wiadomości Urzędu*

17

0

0
Pozostałe

258

254

6,97
Ogółem

2 047

3 644

100
Źródło: KNF

Co robi KNF ze zgłoszonymi problemami? Prosi bank o zbadanie sprawy, ustosunkowanie się do zarzutów i przekazanie wyjaśnień osobie skarżącej. Przy KNF działa również Sąd Polubowny, który zajmuje się sporami w sprawach o wartości powyżej 500 zł. Poskarżyć można się także do arbitra bankowego działającego przy Związku Banków Polskich. W takim przypadku kwota sporu nie może przekraczać 8 tys. zł, a wcześniej trzeba wyczerpać drogę reklamacji w banku. Skargi przyjmą również powiatowi i miejscy rzecznicy praw konsumentów, którzy również udzielają stosownych porad prawnych.

Halina Kochalska, Open Finance
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
21 sty 2011 - 22:16:38
Panie Pawle, czy ma Pan już prawomocny wyrok w sprawie z BPH? Ja właśnie czekam na wyznaczenie terminu mojej sprawy również z bankiem. Będę procesować się w tym samym sądzie co Pan i ciekawa jestem, który wydział cywilny rozpatrywał Pana sprawę?
Ja startuję do walki sama, bez adwokata-z urzędu nie dostałam, a na własnego nie mam kasy, zresztą i tak całą zasadniczą robotę sama zrobiłam. Jednak chętnie skorzystałabym z Pana doświadczenia w szczególności, gdy będzie to ten sam wydział cywilny.
Pozdrawiam. Grazyna
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
21 sty 2011 - 22:55:12
Witam i dziękuję za zainteresowanie.
Jest tylko ten wyrok, o którym pisałem wcześniej. Druga instancja w marcu. Wyrok sam w sobie jest bardzo dobry. Uwzględnił znaczną część z sumy, o którą wnioskowałem. Jeżeli Sąd drugiej instancji uwzględni jeszcze złożone w 97r!!! przed sądowe zawezwanie do ugody, to będzie łącznie 13 lat odsetek. Najważniejszą częścią WYROKU jest dla mnie ta część, gdzie Sąd jednoznacznie wskazuje BEZPRAWNĄ EGZEKUCJĘ w stosunku do mojego majątku. Daje to możliwość dochodzenia kolejnych roszczeń, gdzie podstawą jest naruszenia mienia , dobrego imienia , czy też miru domowego.
Pozwę też państwo polskie, gdyż to Polska wedle art. 76 Konstytucji R.P. i władze publiczne chronią konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Przepis ten ma charakter kierunkowy w dziedzinie prawa ochrony konsumentów. Ponadto państwo ma obowiązek dostosowania przepisów prawa, w tym także prawa bankowego do standartów unijnych wynika to z art.69 układu europejskiego. Otóż wiele razy wskazywałem przestępstwa BPH, ale byłem traktowany jak osoba, jak oni to ujmują, niezrównoważona emocjonalnie, a KNF dziś KNB nigdy nic w tym kierunku nie zrobiła.
Wiem, że nie angażuję się na tym forum tak jak kiedyś, ale jestem z Wami cały czas i Was popieram. Mam również świadomość, że można zrobić więcej mając kasę i na nią czekam. A wtedy razem zrobimy wiele , obiecuję.

Pozdrawiam
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
21 sty 2011 - 23:32:32
Dziękuję za szybką odpowiedź. Jeśli Pan może to proszę podać wydział, który rozpatrywał Pana sprawę. U mnie już na samym początku pojawił się problem dwa wydziały cywilne przesyłały sobie pozew. Sprawa już miała dotrzeć do prezesa sądu, ale ostatecznie przyjął pozew wydz XXV.
W moim przypadku sprawa jest trochę inna - faktycznie szkodę wyrządziła osoba postronna, tylko, że niestety za to powinien odpowiadać bank-niewłaściwe zabezpieczenie bezpieczeństwa rachunku bankowego /chodzi konkretnie o pełnomocnictwo do rachunku /. Szykuje się nietypowa sprawa i na dodatek nie wiem jak sobie poradzę bez adwokata. /choć z adwokat z urzędu też chyba niewiele działa/. Dobre jest to, że wszystkie potrzebne dowody są już zgromadzone i zawarte w pozwie. Może się uda...
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
22 sty 2011 - 13:26:29
Do Grażyna:

Moją sprawą zajmował się wydział XXIV. Zanim moja sprawa trafiła na wokandę (tak chyba się to nazywa) trwało prawie rok. Najważniejsze jest trafić na osobę kompetentną. Ja miałem szczęście, na czterech sędziów, trafić na dwóch kompetentnych i obiektywnych. Przeważnie najczęściej sędziowie traktują nas jako pieniaczy, którzy chcą wyłudzić kasę od banku.
Jeśli tylko będę mógł pomóc, służę.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
26 sty 2011 - 13:30:21
Paweł Bańka Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Do Grażyna:
>
> Moją sprawą zajmował się wydział XXIV. Zanim moja
> sprawa trafiła na wokandę (tak chyba się to
> nazywa) trwało prawie rok. Najważniejsze jest
> trafić na osobę kompetentną. Ja miałem szczęście,
> na czterech sędziów, trafić na dwóch kompetentnych
> i obiektywnych. Przeważnie najczęściej sędziowie
> traktują nas jako pieniaczy, którzy chcą wyłudzić
> kasę od banku.
> Jeśli tylko będę mógł pomóc, służę.


No Panie Pawle nieźle Pan musiał wnioski uzasadnić, że trzech sędziów zwątpiło w swoje wyższe wykształcenie nie chcąc udowadniać, że brakuje im podstawowego wykształcenia dochodząc do wniosku, że nie da się zbytnio mataczyć.

Tak pokrzywdzony przez bank jest pieniaczem natomiast bank jest świętą krową, którą należy bezwzględnie chronić, ponieważ jest niezaradna, bezbronna.

W pamięci mam argumentację banków dotyczącą BIK, miało to być narzędzie do niedopuszczania do nadmiernego zadłużania się kredytobiorców. Co po czasie się okazuje, że BIK nie jest obowiązkowe, bank może, lecz nic nie musi, nie musi sprawdzać wiarygodności dochodów, tożsamości kredytobiorcy(może przyjść koń z dowodem(lub bez) i dostanie kredyt).
Nawet teraz, ponoć po zaostrzeniu wymogów z rekomendacji KNF pojawiają się reklamy: Potrzebujesz gotówki? Sprawdź w 5 minut, jaką pożyczkę dostaniesz! I na zielono treść: pożyczka bez zaświadczeń o zarobkach - czyli na gębę. Po czym, gdy ktoś weźmie taką pożyczkę i po jakimś czasie okaże się, że nie jest w stanie jej spłacić pojawi się twierdzenie: po co ją brał, sam powinien wykalkulować czy będzie wstanie ją spłacić, bank nie ma obowiązku tego sprawdzać!

Hmmm tak się zastanawiam czy bankowcy tak samo zabezpieczają swoje dobra, otwierając drzwi na oścież zapraszając jak masz ochotę to bierz, co ci się spodoba a gdy ktoś coś weźmie zaczną krzyczeć: złodziej - łapać złodzieja!
Czy zabezpieczają swoje dobra, aby nikt nie pożądany się do nich nie dobrał zakładając przeróżnego rodzaju systemy alarmowe?

Na zakończenie Panie Pawle gratuluję a Pani Grażynie życzę wytrwałości i dużo samozaparcia w dochodzeniu do sprawiedliwości, co w zderzeniu z sędziami z wyższym wykształceniem, którym zdecydowanie brakuje podstawowego wykształcenia jest niezwykle utrudnione:)

Pozdrawiam - Staszek
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
22 sty 2011 - 09:57:08
Panie Pawle,życzę Panu z Całego Serca Wygranej,ja też jestem przekonana,że w tym kierunku zrobimy wiecej.@@@Grazynko,jak to dobrze że jesteś taka zaradna.Będę za Was Oboje trzymała kciuki.Czy damy radę-Tak damy radę-jak twierdzi Nasz Gustlik.POZDRAWIAM.Na tą chwilę każdy z nas ma sporą wiedzę,a to już dużo.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
22 sty 2011 - 22:16:03
No to moja sprawa będzie im idealnie pasowała pod wyrobiony schemat myślenia: pieniacz, chcący wyciągnąć kasę od banku. Faktem jest, że jeśli wygram, to bank będzie wypłacał to, co już raz wypłacił i to nie jakiejś osobie zupełnie obcej /przypadkowemu złodziejowi/, ale najbliższej rodzinie właściciela konta i w dodatku osobie, która później stała się spadkobiercą. Cała sprawa opiera się na pewnej luce prawnej, niewłaściwie spisanym pełnomocnictwie, którego wada polegała na tym, że faktycznie mogło powodować dostęp do wszystkich rachunków, nawet do tych, do których na mocy choćby regulaminu banku mocodawca nie mógł udzielić pełnomocnictwa w dniu podpisania dokumentu /chodzi o ewentualne rachunki otwarte w przyszłości/.
Faktem jest, że mój ojciec /właściciel rachunku/ podpisał to pełnomocnictwo nieświadomie. Był w banku z osobą towarzyszącą, która wypełniała wszystkie dokumenty i prawdopodobnie działała w porozumieniu z pracownikiem banku. Dostała formularz pełnomocnictwa, wypełniła go /ale wadliwie/i ustanowiła siebie pełnomocnikiem. Przy zakładaniu dwóch rachunków podpisuje się dokumenty wiele razy,a ojciec nie czytał wszystkiego dokładnie, więc podpisał również podrzucone pełnomocnictwo.
Sprawa praktycznie wydawałaby się nie do wygrania i z pewnością nie do udowodnienia, więc to, aby prokuratura się za taką sprawę zabrała wydaje się niemożliwe. A jednak mnie się udało poruszyć prokuraturę. Po pierwszym umorzeniu /bo stwierdzono, że było pełnomocnictwo/ złożyłam wniosek o wznowienie, sprawa dotarła do prokuratury okręgowej i mam przesłuchania kierownika oddziału i pracownika banku obsługującego wówczas ojca. Z ich zeznań wynika, że tak spisany dokument pełnomocnictwa byłby przez pracowników banku traktowany jako pełnomocnictwo również do rachunków otwieranych w przyszłości - całkowity absurd, dokument, który daje możliwość do okradania rachunków bankowych nie może być ważny.
W pozwie jest jeszcze kilka innych wątków dowodowych /np. powołany art 108 kc - pełnomocnik zlecił przelew na własne konto, a w tytule przelewu wpisał "przelew środków"/. Niby drobiazg, sadzę, że takich przelewów bank realizuje wiele i nikt z tego nie robi problemu. Jednak jak dobrze poszukać w prawie, to takiego przelewu bank nie może zrealizować.
Ponad dwa lata pracowałam nad rozwikłaniem tej sprawy od strony prawnej, Wyłapałam niby szczegóły, ale na tyle istotne, że można stwierdzić, iż bank nie miał podstaw do realizacji przelewu zleconego przez pełnomocnika.
No i jeśli uda mi się wygrać, to będzie to niezły "prawny napad na bank"-czyli podwojenie masy spadkowej.
W odmowie przyznania mi adwokata z urzędu jest napisanie, że sprawa jest prosta zarówno od strony procesowej jak i dowodowej. Sędzia, który rozpatrywał mój wniosek czytał cały pozew i przypuszczam, że po przeczytaniu już wiedział jaki powinien być wyrok. Odmowa przyznania adwokata jest uzasadniona tym, że jak z pozwu wynika - nie jestem osobą nieporadną w prawie. Może to i lepiej, że nie będzie mi na sali sądowej mieszać w sprawie jeden z wielu adwokatów, którzy są absolutnie przekonani, że jeśli jest podpisane pełnomocnictwo, to już nic się nie da zrobić.
Ja twierdzę, że:
-pełnomocnictwo ma być takie jakie jest wymagane do czynności bankowych,czyli pełnomocnictwo szczególne, a nie ogólne, które jest błędnie interpretowane przez pracowników banku i daje możliwość okradania mocodawcy-takie pełnomocnictwo jest nieważne /podobna jest opinia KNF/
-nawet ważne pełnomocnictwo nie uprawnia pełnomocnika do dokonania czynności z samym sobą /art. 108kc/
-na banku spoczywa obowiązek zapewnienia, aby osoba podpisująca pełnomocnictwo była w pełni świadoma tej czynności prawnej /podobnie jak na notariuszu, który również spisuje czynności prawne szczególnej wagi/. Jak bank udowodni, że osoba świadomie udzieliła pełnomocnictwa jeśli formularz wypisany jest przez pełnomocnika, a właściciel konta nie dostaje kopii tego dokumentu? Po złożeniu dokumentów w banku już nie można się zorientować, że podpisało się pełnomocnictwo do rachunku. I to jest właściwa ochrona klienta? Gdyby ojciec dostał kopię dokumentu pełnomocnictwa, to miałby szansę zorientować się i cofnąć to pełnomocnictwo.
No i niby nic, wszystkie banki tak robią, nie wydają kopii pełnomocnictwa bez życzenia mocodawcy, tylko czy to jest właściwe...
I ciekawe czy wygram, sprawa niby prosta - tak pisze sąd, tylko czy prosta do wygrania.....
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
23 sty 2011 - 00:06:24
Widzę, że mocno się Pani napracowała i wydaje się , że wszystko ma sens. Nie chciałbym siać zwątpienia, bo mnie to zawsze wyprowadzało z równowagi, ale ART. 108 kc ma jeszcze taką część ,,Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony''.
Poniżej link do artykułu, który o tym traktuje.
[www.monitorprawniczy.pl]
Mam trochę czasu to poszukam w internecie . Proszę o maila.
Bardzo ważne, jeżeli upoważniony dokonał przelewu po śmierci Pani ojca to dokonał kradzieży, ponieważ w momencie śmierci pełnomocnictwo wygasa
[banki.elfin.pl]
[banki.elfin.pl]
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
23 sty 2011 - 10:14:47
Witam, Mnie właśnie o to chodzi, aby ewentualnie wychwycić słabe punkty dowodzenia. Mam jeszcze czas, mogę wszystko rozważyć i wyeliminować ewentualne błędy. Całe dowodzenie opiera się zasadniczo na doktrynie prawa i to jest aż dziwne, że zasadniczo wszystkie banki, w których pracują wysokiej klasy radcy prawni popełniają podobne błędy.
W moim przypadku właśnie o to chodziło, że pełnomocnik reprezentował dwie strony stosunku prawnego. Z jednaj strony zlecał w imieniu mocodawcy wykonanie przelewu, podając jako tytuł przelewu -"przelew środków" /czyli działał wyłącznie na mocy udzielonego pełnomocnictwa, gdyby jako tyt przelewu wpisane było np "darowizna" to znaczyłoby, że do takiego działania upoważnia pełnomocnika umowa darowizny zawarta między mocodawcą a osoba obdarowaną/. Pełnomocnik był jednocześnie drugą stroną czynności prawnej-środki zostały przeksięgowane na konto osobiste pełnomocnika, czyli praktycznie stały się jego własnością. Praktycznie i faktycznie, bo 3 mies później, po śmierci właściciela konta nie weszły w skład jego masy spadkowej, tylko zostały spożytkowane przez pełnomocnika na zakup nieruchomości.
Ta rubryka w poleceniu płatniczym-"tytuł przelewu" nie może być tylko formalnością nie wywołującą żadnych skutków prawnych. Przecież w przypadku braku innych dokumentów, jeśli w tyt. przelewu wpisane jest "darowizna" US zwalnia osobę z pierwszej grupy podatkowej od podatku od darowizny. Poza tym wzór polecenia przelewu opracowuje bank, jeśli stawia wymóg wpisania tytułu przelewu, to ma obowiązek przeczytać, co zostało wpisane i zastosować się do wpisanej treści zgodnie z obowiązującym prawem.
Przelew został zrealizowany za życia mocodawcy. Jednak ojciec był wtedy w szpitalu, w stanie głębokiej śpiączki i w stanie nieprzytomności pozostawał aż do śmierci. Nie mógł więc dowiedzieć się o tym przelewie i dokonać konwalidacji tej czynności przez choćby nieskładanie reklamacji w banku. Dokumenty o stanie zdrowia ojca powinny znajdować się w archiwum szpitala- mnie ich wydać nie mogą.
To jest dowodzenie na wypadek, gdyby sąd uznał, że pełnomocnictwo ogólne, powodujące złą interpretację przez pracowników banku, narażające interes mocodawcy /na to mam dowód w zeznaniach pracowników banku/ jest ważne od chwili jego podpisania.
I jeszcze dowodzenie odpowiedzialności banku za należyte , świadome powołanie pełnomocnika. Tego do banku, podobnie jak od notariusza wymaga szczególna waga dokonywanej czynności prawnej. Dlaczego bank sam z siebie nie wydaje mocodawcy kopii pełnomocnictwa? Przecież pełnomocnictwo jest w tym wypadku dyspozycją złożona przez właściciela rachunku bankowi /nie jak bank uważa-jednoosobową czynnością prawną-gdyby byłaby to tylko jednoosobowa czynnością, to bank nie potwierdzałby przyjęcia pełnomocnictwa.
Polecenie przelewu jest również dyspozycją złożoną bankowi. Klient jednak dostaje postemplowaną przez bank kopię tego polecenia i dodatkowo jeszcze wyciąg. Czyli przelew na np 2 zł jest lepiej zabezpieczony niż pełnomocnictwo do całego rachunku. I gdzie tu sens...
Albo ja nie mam racji, albo coś z tymi prawnikami bankowymi jest nie tak.
Mój mail;gw@dios.com.pl
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
26 sty 2011 - 14:30:02
Panie Pawle,gratuluję takiego obrotu.Jutro Nasz Anioł ma wstrętną licytację tak pięknego Pasażu.Trzymam kciuki.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
06 lut 2011 - 16:35:06
Panie Pawle, bardzo proszę o odezwanie się do mnie na maila gw@dios.com.pl. Czeka mnie procesowanie się w tym samym sądzie okręgowym. Pana doświadczenie i wskazówki bardzo byłyby dla mnie przydatne. Pozdrawiam Grażyna
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
08 lut 2011 - 21:45:33
Grażyna jestem do dyspozycji.
Jednak moja wiedza jest bardzo wąska i dotyczy tylko i wyłącznie problemu , który ja miałem z Bankiem BPH. Ale zawsze podpowiem, proszę jednak o szczegółowe pytania wtedy będę mógł szukać odpowiedzi. lepar@o2.pl
Pozdrawiam
Wancer, były Prezes BPH sobie kpi
09 lut 2011 - 23:43:49
Dzisiaj, w artykule [www.bankier.pl] , zszokowany czytałem, jakim to Pan Wancer, były Prezes Banku BPH, jest mądrym bankowcem, z jasną wizją funkcjonowania banków w Polsce. Kilka z tych WIZJI !!! GÓRÓ, muszę przytoczyć. Będziecie mogli skonfrontować to, z tym, co zawarłem we wcześniejszych wpisach mojego blogu. Dla jasności, wszystko o czym pisałem poparłem dowodami [www.stracilem-z-bph.pl]

Pan Wancer rzekłcyt; "Banki powinny, ..postawić na jakość, a nie ilość oferowanych usług, zmienić podejście do pracowników, .. zwiększenie przychodów przez podniesienie jakości oferowanych usług. Konieczna jest zmiana filozofii zarządzania. Ci, którzy się spóźnią będą mieli bardzo poważne problemy!!! ", powiedział GÓRÓ.

Panie Wancer, jak to się ma do opisanych na tym blogu, przekrętów BPH, którego Pan był Prezesem. Mógł Pan przez 10 lat swojego prezesowania wszystkie te mądrości, z którymi się zgadzam, wprowadzić. Ale nie, dla własnej korzyści (kilka milionów złotych rocznie), miał Pan je gdzieś.... głęboko schowane. Dziś w Pana ustach to ironia i kpina, człowieka, który przez wiele lat tworzył mechanizmy, które pozwalają doić klient, ile się da. A to opóźnione księgowanie, a to spreed, a to zlikwidowanie Audytu Wewnętrznego (kontroli wewnętrznej), co pozwoliło np. Pani Anecie F. wyprowadzać pieniądze z kont klientów przez lata (kilka milionów), czy też okradanie kont klientów w porozumieniu z pracownikami BPH "Cała prawda o BPH według byłych pracowników" . Ciekaw też jestem, jak Pan doradza zarządowi firmy Deloitte? Czy Będzie ona funkcjonować tak jak BPH? Czy może pójdzie tą nową drogą, której wizję Pan przestawił.

Bez wyrazów szacunku Paweł Bańka
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
10 lut 2011 - 13:56:19
Pawle,czy moge opublikowac twój komentarz na facebooku?
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
10 lut 2011 - 23:19:08
Poszkodowani przez Bank BPH

[poszkodowanibph.blogspot.com]

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
11 lut 2011 - 11:13:48
schoppenka Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Poszkodowani przez Bank BPH
>
> [poszkodowanibph.blogspot.com]

czy juz zaproponawiliscie im wspólprace?
warot by połączyc siły
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
11 lut 2011 - 11:37:34
Melduję, że współpraca zaproponowana :)
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
14 lut 2011 - 16:46:01
przed chwilą odebrałam telefon z bph
i wiecie co?
jestem zarówno zszokowana jak i zdumiona a takze rozbawiona
pani z banku zapytała mnie dlaczego nie spłacam kredytu,bo saldo na minus jest ponad 180 tysiecy,
z pretensją zapytała dlaczego komornik im nic nie przesyła
odpowiedziałm,widocznie nie ma z czego sciągnąc
to po co pani brała taki wysoki kredyt
jak jej odpowiedziałm,ze ten kredyt został mi wmanewrowany przez pracownicę,która notabene złamała prawo bankowe udzielając mi go,to pani oburzona powiedziała,,prosze ze mną takim tonem nie rozmawiac,,
zaczeły sie grozby o przysłaniu ichniego komornika bo ten jest nieskuteczny,poszukiwaniach mojjego majatku oraz padła propozycja,zebym...........................dopłacała do egzekucji komorniczej 50 zł miesiecznie
na koncu padła grozba o sprzedaqzy długu do funduszu,na co odpowiedziałam,ze ja na to własnie czekam

kilka dni temu mój tato,dostał pismo od nich,ze maja dla niego propozycję kredytu konolidacyjnego i jak sie do nich odezwie i podpisze,to oni wycofaja sprawe od komornika


sami sobie to skomentujcie


pracownica banku wypytująca o majątek?

chyba bph stoi ponad polskim wymiarem sprawiedliwosci
i chyba sami sobie produkują bte

na stwierdzenie,,ze oni znajdą mój majątek,który zapewne ukrywam odpowiedziałam,ze,,mój majatek mam w swoich majtkach i sie rozłączyłam
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
14 lut 2011 - 21:12:28
Dzisiątko - bardzo trafnie odpowiedziałaś (pdniosło mnie troche na duchu, że nie tylko ja mam takie kolosalne zadlużenie - przepraszam Cie bardzo, za te słowa, ale jakoś mi raźniej)

Mój majątek jest wypyszczonym nastolatkiem, który deklaruje, ze w życiu nawet nie poliże karty bankomatowej. Ciekawe, który komornik lub bank osmieli się go zlicytować :)))
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
15 lut 2011 - 14:24:59
wracam sobie od lekarza,który w badaniu ekg wykrył u mnie jakieś załamki ku,ciutke załamana bo diabeł wie co to za licho a tu pod blokiem stoi sobie wolksvwgen wypasiony na gd blachach z opisem windykacja naleznosci
jeszcze nie wlazłam do bramy a chłoptas wyskakuje z auta i mi oswiadcza ze on jest z banku i przyjechał spisac mój majatek
zadałam mu dwa pytania

czy wyrok sadowy oraz nakaz posiada przy sobie
oraz czy ma uprawnienia komornika sądowego

jesli nie to,,chłoptasiu poszedł mi won z tąd,,
nawet nie wszedł do bramy
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
15 lut 2011 - 15:49:24
Dziśka, jak Cię dorwę to wyściskam że hey. Masz u mnie dużego browarka z pianką.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
15 lut 2011 - 16:50:32
Dziśka,jednym słowem,to go równo załatwiłaś,a tą z banku również.Do podziwu jesteś.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
15 lut 2011 - 16:58:33
Dzisiorek, to jest odwet za Twoją wczorajszą "zuchwałą" rozmowę z panienką z windykacji :)
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
15 lut 2011 - 17:04:20
flame Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Dzisiorek, to jest odwet za Twoją wczorajszą
> "zuchwałą" rozmowę z panienką z windykacji :)


Fakt, z wypłoszonej i zagubionej Dzisi narodził się Dzisiorek :)
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
15 lut 2011 - 17:50:29
ano,ja szybko łapię doła i wtedy jestem miętka jak plastelina
ale jak juz mnie kto dobrze wkurzy idę po całości i nie patrze

a ze poznałam troche swoich praw ,tu ukłony w waszą stronę i chylę czoła za nauki,to i je respektuję
jestem dłużnikiem ale nie śmieciem i nalzezy mi sie taki sam szacunek jak premierowi


a tak powaznie to ja od zawsze umiałam walczyc ale niestety nei umiem prosic i nie umiem przyjmowac pomocy,ani o nia poprosic

długa droga przede mną jeszcze na szczyt ale do k....nedzy ,musze sie wygrzebac z tego doła
choc wczoraj pare kilo piachu mi na łeb spadło
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
15 lut 2011 - 20:10:54
dziśka jesteś najlepszym przykładem do czego przydaje sie forum
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
15 lut 2011 - 21:18:58
odys Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> dziśka jesteś najlepszym przykładem do czego
> przydaje sie forum
Odys ty mi tu nie.............
ino pisaj nam tu piekny wiersz bo masz chłopie talent,oj masz
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
15 lut 2011 - 21:22:26
A odys wyraża się twórczo tu [odystom.blogspot.com] :)
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
15 lut 2011 - 21:58:31
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
15 lut 2011 - 21:59:37
NO !!!
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
15 lut 2011 - 22:59:44
oooo
dzieki za promocję o to ja nie zbiegałem
no to teraz naprawdę będę musiał się o to postarać
aby w zasoby strony
coś nowego wstawiać

prywatnych mych wierszy
niestety nie wstawię
korespondencji tajemnica
ona pierwsza w prawie


tylko dla mnie
strona była zołożona
ale skoro wyszło
niech jest ujawnionaZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-02-15 23:02 przez odys.
Do Dziśki
16 lut 2011 - 21:41:24
Odpowiedź
Pawle,czy moge opublikowac twój komentarz na facebooku?

Oczywiście , że tak!!
Jednocześnie przepraszam, że nie wszystko śledzę . ale mam straszne ciśnienie. Wiem , że niedługo prawomocny wyrok i trochę nie wytrzymuję. Ciśnienie i jednocześnie świadomość, że może wszystko się odmienić, jest dużym obciążeniem, Nie udzielam się na razie tak jakbym chciał, ale zapewniam , że mam jeszcze coś zrobimy wspólnie.
Re: Do Dziśki
16 lut 2011 - 22:33:17
ódło: [banki.wp.pl]- ... omosc.html
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
17 lut 2011 - 10:49:30
Panie Pawle, trzymam kciuki za Pana sukces. Wiem, że takie chwile są najtrudniejsze, czasem łatwiej jest działać, wnosić kolejne rzeczy do sprawy, niż czekać na ostateczne rozwiązanie, po którym już wszystko skończone.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
17 lut 2011 - 14:47:57
irena,nie rozumiem,do czego pijesz?
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
17 lut 2011 - 15:08:50
Dziśka a ja nie rozumiem co ty ode mnie chcesz
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
17 lut 2011 - 15:23:36
No widzisz perełko tak sie też domyślałam,wczoraj wieczorem znalazłam fajny artykuł chcialam go wszystkim pokazać,niestety wyszła klapa.Nie wiem dlaczego tak sie wkleiło,może dlatego,że zdenerwował mnie facet z pewnej firmy.

pozdrawiam Was serdecznie
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
17 lut 2011 - 15:14:16
hi hi ... Ircia,pewnie chodzi o linka, którego wkleiłaś :) klikam w niego a tam info: "nie ma takiej strony" :) no i nie wiem o co biega, Dziśka pewnie też, dlatego zapytała :)
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
17 lut 2011 - 16:14:54
dokładnie tak,jak pisze flame,a ze było ,,do dziski,,wiec zapytałam

władzy trzeba załozyc kaganiec na pysk i trzymac mocno na smyczy
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
17 lut 2011 - 16:17:56
Mam nadzieję Dziśka,że się nie obraziłaś,że tak sknociłam sprawę.Tak bardzo się starałam i nie wyszło.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
17 lut 2011 - 16:31:18
Irenko a kto by się miał za takie głupstwo na Ciebie obrażać ? Najważniejsze że robisz to co umiesz, Twoje informacje wyszukane w sieci są bardzo cenne.

Nasze prawo jest jak płot- żmija się prześlizgnie, lew przeskoczy a jest po to aby się bydło po polu nie rozbiegało gdzie nie powinno.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
17 lut 2011 - 16:37:30
Irenka ,nie ma sie co tym przejmować,nikt nie jest z Nas idealny,każdy sie uczy,.Zdrówka Ci życzę..
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
17 lut 2011 - 16:51:04
ja?
obraząc?
eee nie,ja nie z tych obrazalskich
jak by mnie co ubodło,rzuciłabym to wprost i tyle
cos ty,tylko zastanowiło mnie to,,do dziśki,,
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
17 lut 2011 - 16:58:32
Dziśka ja nic nie widziałam,że pisze ,,do Dziśki''.Ewuniu i Małgosiu dzięki za wyrozumiałość,trochę mnie podbudowałyście.

Pozdrawiam
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
17 lut 2011 - 18:05:06
Re: Do Dziśki
Autor: irena60 (IP zapamiętane)
Data: 16 lut 2011 - 22:33:17

ódło: [banki.wp.pl]- ... omosc.html

cytat
Wyrok w Sądzie pierwszej instancji, bank BPH przegrał!!!
18 lut 2011 - 10:24:57
(Wiem, wyrok jest nieprawomocny) odwołałem się ja i BPH. A już niedługo wyrok prawomocny.

Bank musi, według niego, zwrócić poszkodowanemu, czyli mnie, kasę. Przez trzynaście lat z odsetkami trochę sie nazbierało.

Jednak Bank BPH zrobi wszystko, żeby nie zwrócić nawet tych pieniędzy, które w tym banku i przez ten bank straciłem, ja i inni(Poszkodowani przez BPH [poszkodowanibph.blogspot.com]). Kiedyś jednak to nastąpi, a ja zacznę się leczyć z głupoty, że wróciłem z USA, do rodzinnego kraju, który zamiast zgodnie z art. 76 Konstytucji R.P. chronić mnie przed nieuczciwymi praktykami, chroni przestępcę i złodzieja, Bank PBK- BPH. I choć dowody prawne , moralne i każde, które obowiązują firmy i normalnych ludzi, tak właśnie wskazują. BPH jednak nie zwróci. Będzie przedłużał, a może klient walnie sobie w łeb. A może, jak oglądamy ostatnio, w różnych serwisach informacyjnych i czytamy w prasie, wystrzela całą rodzinę. Wtedy koniec problemu, kasa w sejfie, a do winy nikt się z BPH nie poczuje. Nasuwa się pytanie, dlaczego? Otóż zastanawiam się nad tym 12 lat, od kiedy Bank BM PBK-BPH zrobił mnie i moją rodzinę bezdomnymi. Pierwsza normalna myśl to, że wszystko przez Bank BPH. Jednak BPH to ludzie, nie budynki, to rodacy, sąsiedzi, prezesi, dyrektorzy, prawnicy, którzy w tym tłumie ludzi, podejmujących decyzje zawsze znajdą inną osobę odpowiedzialną za moją krzywdę. Szeregowy pracownik rano przed wyjściem do Banku BPH, powie w domu rodzinie; Nie wiem, jak Mec. Sukinsyn śpi i co mu się śni, kiedy rano znowu puści z torbami kolejnych kilkanaście rodzin? I nie tych, które naciągnęły bank na kredyt, ale tych, które to BPH okradło!!! Tak okradło. A łańcuszek winy idzie coraz wyżej, aż do Pana Prezesa, który stwierdzi, że to inni tworzyli przestępczą machinę. I co? Gówno, wszyscy pozostaną ANIOŁAMI.

A Pan Samcik, z Wyborczej, w kolejnym swoim peanie, napisze w świetle swego kredytu w GE Money Bank, dziś BPH ;Guru polskiej bankowości odchodzi na emeryturę;( [wyborcza.biz] ) Józef Wancer z BPH i popłynie morze wazeliny.

Wskazówki Pan Samcik, dostanie od samego Wielebnego JąJą, bo przecież BPH to żyła złota z reklam. Dlatego większość moich komentarzy w Wyborczej do artykułów o BPH, w których odnoszę się tylko do faktów ustalonych w toku rozprawy przed Sądem, jest usuwanych.

Pan Samcik dalej będzie pisał o hakach w reklamach, o mini aferkach w innych bankach, a BPH nie ruszy. A może po prostu za trudny temat, a ja się czepiam?
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
18 lut 2011 - 10:35:50
wyborcza,bank bph,tvn24,PO,to jedno i to samo
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
18 lut 2011 - 11:30:20
Zgadzam się!
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
07 mar 2011 - 11:30:16
Panie Pawle, czy jest już prawomocny wyrok w Pana sprawie? Trzymam kciuki za pozytywne rozwiązania. Niech Pan się odezwie jak się już wszystko ostatecznie skończy.
Re: Bank BPH - ja z nim straciłem, Ty nie musisz, masz wybór
22 gru 2016 - 13:55:08
I jaki finał sprawy?


_________________________________________
Oszczednoscionline.pl - ranking szybkich pożyczek
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować