Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil

Zaawansowane

Re: Elektroniczne Postępowanie Nakazowe

Elektroniczne Postępowanie Nakazowe
12 lut 2012 - 16:54:51
Czy według Pańskiej oceny przepis art. 505[32]. § 1. K.p.c. (W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu), w prowadzony do Elektronicznego Postępowania Upominawczego, w części jakiej przewiduje rozpoznanie sprawy bez badania dowodów jest zgodny z Konstytucją RP i z zasadami współżycia społecznego?
Przypominam, iż Państwo i władze publiczne mają obowiązek chronić obywateli, nie zaś pomagać ich okradać.
Czy, a jeśli tak to kiedy i w jaki sposób zamierzacie Państwo wprowadzić zmiany tego przepisu, mające na celu wyeliminowanie luki prawnej wskutek której dochodzi do patologii polegającej na wydawaniu nakazu zapłaty bez badania dowodów.

Winien jestem wyjaśnienie, dlaczego powyżej użyłem słów "patologia" oraz "okradanie".
Otóż: powód domaga się spełnienia jakiegoś roszczenia, więc wezwania do zapłaty wysyła na właściwy adres przyszłego pozwanego. Jednakże składając pozew w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym wskazuje adres nie aktualny. Poczta natomiast czy na skutek błędu czy też z lenistwa przesyłki awizuje, które wracają ze skutkiem doręczenia w efekcie nakaz zapłaty uprawomocnia się a strona o nakazie dowiaduje się w chwili wszczęcia egzekucji komorniczej. Aby podjąć obronę i zatrzymać egzekucję pozwany musi złożyć powództwo przeciwegzekucyjne wraz z wnioskem o zabezpieczenie egzekucji oraz wnieść opłatę od pozwu w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu, (której może nie odzyskać, ponieważ powód ma siedzibę w Luksemburgu, - dlatego zostało użyte słowo "okradanie").
Często bywa, iż wniosek o zabezpieczenie egzekucji rozpoznawany jest w ciągu 3 miesięcy zaś powództwo przeciwegzekucyjne niemal w rok - tak Panie Pośle takie są realia.
W efekcie poszkodowany nie odzyska również kwot wyegzekwowanych - na dodatek zostanie obciążony kosztami komorniczymi - sądy zaś w razie skargi na komornika znajdą sposób, aby ją oddalić i doprowadzić do sytuacji, że nie będzie już możliwe zaskarżenie komornika, bowiem termin na tą czynność upłynął. W czasie procesu okazuje się też, iż brak jest faktury, na jaką powód się powoływał w treści pozwu w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

Podsumowując zważywszy na powyższe przepis art. 505[32]. § 1. K.p.c., doprowadza do "patologii".Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-02-12 22:23 przez typ niepokorny.
Re: Elektroniczne Postępowanie Nakazowe
13 lut 2012 - 13:04:20
Typencjusz, mam takich przykładów na kopy!

To nie są incydentalne przypadki, to jest permanentne i celowe działanie wykorzystujące słabość polskiego systemu doręczeń orzeczeń sądowych (i nie tylko). Vide: stanowisko RPO i zapytanie wniesione do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wadliwego systemu doręczeń.

Co ciekawe, z dowodów wniesionych do e-sądu nie wynika wprost, że adres domniemanego dłużnika podany w pozwie jest aktualny.

Za takie działania strona powodowa nie ponosi żadnych sankcji!

W ramach obrony nie pozstaje nam nic innego jak wystąpić z pozewm o zapłatę p/o firmie windykacyjnej lub funduszowi securitatae i ... z prawomocnym wyrokiem w ręku windykować firmy windykacyjne lub masowo wpisywać je do KRD, Jak wiadomo polskie sądy mielą powoli, wiec pozostaje ćwiczyć cierpliwość. A o problemach z odzyskaniem kwot przymusowo wyegzekwowanych (komornik!) pisze na forum "EBOS" niezastąpiony sędzia-bloger "Falkenstein".

Doręczyć pismo pozwanemu, czyli historia pewnego długu: [www.ebos.pl]Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-02-13 14:30 przez flame.
Re: Elektroniczne Postępowanie Nakazowe
13 lut 2012 - 13:49:27
Ja bym raczej widział w tym przypadku pozwy przeciwko państwu, bowiem to państwo wyrządziło szkodę wprowadzając bubel prawny, z premedytacją wykorzystywany przez różnej maści cwaniaczków - będąc w pełni świadomym jakie przepis ten przyniesie szkody dla obywateli.
Osobiście ten problem kilkakrotnie wskazywałem dla ministra Kwiatkowskiego tuż po powołaniu e-sądu, który nie podjął żadnych działań w celu wyeliminowania wadliwego przepisu. Co uczynił pan Kwietkowski, a no fetował sukces jaki to odniósł e-sąd, pomijając milczeniem czyim kosztem. Również przy okazji innej sprawy zwracana była uwaga dla Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zatem to Państwo i władze publiczne odpowiadają za ten stan rzeczy.Zmieniany 4 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-02-13 15:07 przez typ niepokorny.
Elektroniczne Postępowanie Nakazowe
21 lut 2012 - 22:21:50
Witam,
mam pytanie otrzymałam pismo z sądu w Lublinie w grudniu i nie wniosłem sprzeciwu czy jest jakaś szansa żeby to zatrzymać jest przedawnienie.Chodzi o rachunki za Tele2, gdzie TP pobierała opłatę i oni. Nie wniosłam sprzeciwu czy wszystko przepadło?
Re: Elektroniczne Postępowanie Nakazowe
26 cze 2012 - 20:59:11
Włodek gratuluję, bo wygrać w naszym sądzie to wielki sukces. Wiem coś o tym. Ja też złożyłam sprzeciw i czekam na werdykt. Pozdrawiam wszystkich bardzo swerdecznie i gorąco - trzymajmy się.
Re: Elektroniczne Postępowanie Nakazowe
27 wrz 2012 - 15:27:18
Art. 1. 1) Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:

1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,

2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1,

3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2,

4) w sprawach wydawania zaświadczeń.
Orzeczenia

Art. 2. 2) Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.
Orzeczenia

Art. 3. § 1. 3) Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do:

1) postępowania w sprawach karnych skarbowych,

2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII.

§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się również do postępowania w sprawach:

1) (skreślony), 4)

2) (skreślony), 4)

3) (skreślony), 4)

4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,

o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się także do postępowania w sprawach wynikających z:

1) 5) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,

2) podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 1,

o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1, 2 i 3 pkt 2 stosuje się jednak przepisy działu VIII.

§ 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może rozciągnąć przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego w całości lub w części na postępowania w sprawach wymienionych w § 2.
Orzeczenia

Art. 4. Kodeks postępowania administracyjnego nie narusza szczególnych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego oraz umów i zwyczajów międzynarodowych.

Art. 5. § 1. Jeżeli przepis prawa powołuje się ogólnie na przepisy o postępowaniu administracyjnym, rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 2. 6) Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:

1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego,

2) (skreślony),

3) 7) organach administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2,

4) 7) ministrach – rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4,

5) organizacjach społecznych – rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne,

6) 8) organach jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować