Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil

Zaawansowane

Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?

Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
16 lut 2012 - 22:51:03
Panie Pośle jakiś czas temu w mediach pojawił się pomysł opodatkowania banki i jakoś cisza po tym wszystkim. Dlaczego święte krowy jakim są banki które doprowadziły do światowego kryzysu poprzez kreatywną księgowość i innymi działaniami pseudo ekonomicznymi nie mogą ponieś żadnych kosztów z tego tytułu, chociażby poprzez płacenie podatków od zysków? przecież to przez chciwość bankierów płacimy my wszyscy w tym kryzysie!!!
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
27 wrz 2012 - 23:05:08
SYSTEMY PRAWA

System prawa jest to ogół norm prawnych obowiązujących w danym państwie w danym odcinku czasu

Elementami systemu prawa są normy prawne. Normy prawne są uporządkowane i zhierarchizowane. Pomiędzy normami, jako elementami systemu, zachodzą różne związki. Związki pomiędzy normami przybierają co najmniej dwojaką postać:
- związki o charakterze hierarchicznym, tzn. podstawą obowiązywania norm niższego szczebla są normy wyższego szczebla.
- związki treściowe, które wynikają z tego, że system prawa oparty jest na wspólnych zasadach i wspólnej terminologii.

Zasady systemu prawa:

O zasadach systemu prawa można mówić:
- w znaczeniu opisowym - są to pewne idee, postulaty, które nie są bezpośrednio wyrażone w tekście prawnym, np. zasada „lex retro non agit - prawo nie działa wstecz”.
- w sensie normatywnym - są to normy bezpośrednio wyrażone w tekście prawnym, które w systemie prawa odgrywają szczególnie ważną i istotną rolę.

Wszystkie normy wyrażone w Konstytucji tworzą ogólne zasady systemu prawa.

System prawa powinien spełniać dwie podstawowe cechy, tzn. powinien być niesprzeczny i zupełny.

System prawa jest niesprzeczny, jeżeli nie występują w nim trojakiego rodzaju sprzeczności:
- sprzeczność merytoryczna, która polega na tym, że np. jedna norma coś nakazuje, a druga tego zakazuje.
- sprzeczność prakseologiczna polega na tym, że realizacja jednej normy uniemożliwia realizację drugiej normy.
- sprzeczność celowościowa, tzn. normy nie są sprzeczne co do treści, ale są sprzeczne co do realizacji celów.

Sprzeczności merytoryczne czy prakseologiczne usuwamy przy pomocy reguł kolizyjnych:
- reguła chronologiczna wyrażająca się w rzymskiej paremii „norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą”, przy założeniu, że mają co najmniej równą moc prawną.
- reguła hierarchiczna, zgodnie z którą norma późniejsza nie uchyla wcześniejszej, o ile ta ma wyższą moc prawną.
- reguła merytoryczna wyrażająca się w rzymskiej paremii „norma szczególna uchyla normę ogólną”.

Zupełność systemu prawa:

System prawa jest zupełny jeśli nie występują w nim luki.
- Zupełność kwalifikacyjna systemu prawa polega na tym, że o każdym zachowaniu można powiedzieć, że jest nakazane, zakazane, dozwolone lub indyferentne (obojętne prawnie).
- Czasami wyróżnia się zupełność proceduralną systemu prawa, która polega na tym, że w systemie obowiązuje reguła generalnego nakazu rozstrzygania. Zgodnie z tą regułą sprawa trafia do sądu lub innego organu publicznego, a organ ten musi tą sprawę rozstrzygnąć.


Wyróżniamy trzy rodzaje luk w prawie:
- luki konstrukcyjne, tzn. prawodawca nie dokończył procesu legislacyjnego.
- luki pozorne wynikają z nieznajomości prawa.
- luki aksjologiczne (świadomościowe) wynikają z różnych ocen prawa.

Luki, przede wszystkim konstrukcyjne, usuwamy przy pomocy analogii.
- analogia legis, czyli analogia z ustawy – stosujemy przepis, który w sposób najbardziej podobny reguluje dany stan. Analogia legis jest w Polsce dopuszczalna, z wyjątkiem prawa karnego.
- analogia iuris, czyli analogia z prawa, kiedy to sięgamy do całego porządku prawnego, a w szczególności do ogólnych zasad systemu prawa.

Podziały w systemie prawnym:

Od czasów rzymskich znany jest podział na „ius” - prawo ludzkie i „fas” - prawo boskie.
Również od czasów rzymskich znany jest podział na prawo publiczne, czyli działające w interesie państwa i prawo prywatne działające w interesie obywateli. Prawo publiczne wyraża stosunki subordynacji i podporządkowania. Naruszenie prawa publicznego powoduje ściganie z urzędu. Prawo prywatne charakteryzuje się prawną równorzędnością stron. Naruszenie tego prawa powoduje ściganie na wniosek.
Podział ten sformułował rzymski prawnik Ulpian.

• podział na prawo materialne i formalne:
- prawo materialne reguluje pierwotne uprawnienia i obowiązki adresatów.
- prawo formalne - dzieli się z na prawo ustrojowe, które reguluje strukturę, kompetencje i zadania organów publicznych, i prawo procesowe, które reguluje sposób dochodzenia pierwotnych uprawnień i obowiązków. Prawo materialne bez prawa procesowego byłoby tylko martwą literą. We współczesnym świecie rola prawa procesowego rośnie. O formie prawne decyduje prawo procesowe.

• Podział prawa na gałęzie (działy prawa):

Gałąź prawa jest to ukształtowany historycznie zespół norm prawnych regulujących daną dziedzinę stosunków społecznych według określonej metody prawnej regulacji.

Kryterium uzupełniającym jest metoda prawnej regulacji. Wyróżniamy trzy takie metody:
- metoda cywilistyczna, która charakteryzuje się prawną równorzędnością podmiotów. Podstawowym sposobem nawiązywania stosunku prawnego jest umowa.
- metoda administracyjna, która charakteryzuje się prawną nie równorzędnością podmiotów. Głównym sposobem nawiązywania stosunku prawnego jest ustawa lub decyzja administracyjna.
- metoda karna jest to system nakazów i zakazów obwarowany sankcjami.

Rodzaje systemów prawnych – Rene David wyróżnił następujące systemy prawne:

1) systemy romańsko-germańskie wywodzące się z Europy, przede wszystkim systemy prawa stanowionego.

2) system „common law” narodził się w Wielkiej Brytanii i występuje w byłych koloniach brytyjskich.

3) systemy prawne państw socjalistycznych obecnie m.in.: Chiny, Kuba, Korea Północna. Cechą charakterystyczną jest daleko posunięta ochrona tzw. gospodarki uspołecznionej.

4) systemy prawne oparte na religii, dotyczy to głównie państw muzułmańskich: Arabia Saudyjska, Jemen, Iran i inne państwa ortodoksyjnego islamu. Tradycyjne prawo islamskie nosi nazwę „szariat”. Główne źródła szariatu to Koran, sunna (spisane opowieści z życia proroka i jego towarzyszy), idżma (zgodna opinia uczonych) i analogia, czyli kia. Tradycyjne prawo religii arabskiej reguluje kwestie związane z wymianą dóbr i usług, kwestie rodziny i opieki oraz kwestie prawa karnego. Szariat nie rozwinął norm procesowych, a sędzia arabki nie kieruje się prawami procesowymi. Szariat nie zna prawa do odwołania się od wyroku.

Formy porządkowania sytemu prawa:
- kompilacja, czyli uporządkowanie prawa według treści lub daty wydania.
- unifikacja, czyli ujednolicanie prawa (np. prawa polskiego po rozbiorach) - podstawowym środkiem unifikacji prawa w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej są rozporządzenia organów Wspólnot Europejskich.
- harmonizacja, czyli zbliżanie prawa - środkiem harmonizacji prawa Unii Europejskiej są dyrektywy.
- wydanie tekstu jednolitego (jeżeli akt był wielokrotnie zmieniany) w formie obwieszczenia jednego ministra w Dzienniku Ustaw. Wydanie tekstu jednolitego nie jest działalnością prawotwórczą, jest to tylko działalność techniczna.
- kodyfikacja:

Kodeks jest to ustawa, która w sposób możliwie wyczerpujący reguluje daną dziedzinę stosunków społecznych. Przygotowanie kodeksu jest bardzo trudne i zajmuje niekiedy wiele lat. Z natury swojej kodeks nastawiony jest na to, że będzie obowiązywał w pewnej dłuższej przestrzeni czasowej. Kodeks przygotowują specjalne komisje kodyfikacyjne.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
28 wrz 2012 - 11:37:32
@ zadłużony.....

przecież wiemy,że to ty- kjt. Udaj się do lekarza - bo widać,że z twoją
psychiką jest już bardzo żle.
Albo poszukaj sobie fizycznej roboty - b nie wiem,czy nadajesz się do pracy
umysłowej....
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
28 wrz 2012 - 19:47:04
Re: *****Na kłopoty (z długami)... Sklepowicz - mój nowy artykuł*****
Autor: Morski47 (IP zapamiętane)
Data: 30 sie 2010 - 18:17:25

(...) Moj maz ma trzy kredyty i karte- dopoki pracowal,jako tako
splacal. Kredyty bral sam,bez mojej akceptacji.Ja mam tez swoje zobowiazania,nie
dam rady placić i jego i swoich rat.W obliczu utraty pracy,braku srodkow na
placenie rat...boje sie,ze banki mnie beda Scigaly za jego dlugi.
Czy utrata pracy jest dla banku jakims usprawiedliwieniem? Czy moga w takim
przypadku zawiesic raty? (...) Mieszkam w malej miejscowosci i zdasna tylko
jestem na to,czego naucze sie od Was wszystkich ...

Uporządkowałaś już swoje sprawy? Nie potrafisz poradzić sobie z własnymi problemami, więc musisz wsadzać nos w cudze życie? Typowy kompleks prowincjonalnej kury domowej ...
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
28 wrz 2012 - 20:11:49
flame Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Re: *****Na kłopoty (z długami)... Sklepowicz -
> mój nowy artykuł*****
> Autor: Morski47 (IP zapamiętane)
> Data: 30 sie 2010 - 18:17:25
>
> (...) Moj maz ma trzy kredyty i karte- dopoki
> pracowal,jako tako
> splacal. Kredyty bral sam,bez mojej akceptacji.Ja
> mam tez swoje zobowiazania,nie
> dam rady placić i jego i swoich rat.W obliczu
> utraty pracy,braku srodkow na
> placenie rat...boje sie,ze banki mnie beda Scigaly
> za jego dlugi.
> Czy utrata pracy jest dla banku jakims
> usprawiedliwieniem? Czy moga w takim
> przypadku zawiesic raty? (...) Mieszkam w malej
> miejscowosci i zdasna tylko
> jestem na to,czego naucze sie od Was wszystkich
> ...
>
> Uporządkowałaś już swoje sprawy? Nie potrafisz
> poradzić sobie z własnymi problemami, więc musisz
> wsadzać nos w cudze życie? Typowy kompleks
> prowincjonalnej kury domowej ...

Teraz zaczynasz frustratko urządzać sobie kpiny z problemów innych???

Napiszę językiem, którym się posługujesz, więc może zrozumiesz: gówno cie to obchodzi co Morski zrobiła ze swoimi problemami. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie ciebie informował o aktualnej sytuacji osobistej.

Weź przyjaciela kjt za rączkę i razem udajcie się do najbliższego psychiatry. Po drodze zajdź do kosmetyczki, fryzjera, może w końcu znajdzie się ktoś kto spojrzy na ciebie jak na kobietę i przestaniesz wylewać swoje życiowe frustracje na forach.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
28 wrz 2012 - 20:32:01
flame Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Re: *****Na kłopoty (z długami)... Sklepowicz -
> mój nowy artykuł*****
> Autor: Morski47 (IP zapamiętane)
> Data: 30 sie 2010 - 18:17:25
>
> (...) Moj maz ma trzy kredyty i karte- dopoki
> pracowal,jako tako
> splacal. Kredyty bral sam,bez mojej akceptacji.Ja
> mam tez swoje zobowiazania,nie
> dam rady placić i jego i swoich rat.W obliczu
> utraty pracy,braku srodkow na
> placenie rat...boje sie,ze banki mnie beda Scigaly
> za jego dlugi.
> Czy utrata pracy jest dla banku jakims
> usprawiedliwieniem? Czy moga w takim
> przypadku zawiesic raty? (...) Mieszkam w malej
> miejscowosci i zdasna tylko
> jestem na to,czego naucze sie od Was wszystkich
> ...
>
> Uporządkowałaś już swoje sprawy? Nie potrafisz
> poradzić sobie z własnymi problemami, więc musisz
> wsadzać nos w cudze życie? Typowy kompleks
> prowincjonalnej kury domowej ...

Re: FIRMY WINDYKACYJNE-czego nie mogą?
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 28 paź 2009 - 15:30:01

Witam,No i mam za swoje! Z kancelarii prawnej otrzymałam przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty. Jak mam postępować?
Re: FIRMY WINDYKACYJNE-czego nie mogą?
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 30 paź 2009 - 16:05:39

Własnie,że mam mieszkanie własnościowe (bez ustanowionej hipoteki),ale kredyt nie dot. jego spłaty. Mieszkanie juz dawno spłacone. Zarabiam powyżej 1276 zł brutto.I nie chodzi o to, ze migam się od zapłacenia swoich zobowiązań (debet na koncie - 1900,00 - kwota główna). Po prostu, kiedyś znalazłam się w trudnej sytuacji finansowej,ponieważ straciłam pracę.Wtedy nikogo to nie obchodziło.Bank zażądał spłaty całości zadłużenia,a ja miałam ok. 500,00 zł zasiłku!Jak już stanęłam na nogi i zgłosiłam się do banku,żeby spłacić zaległość,to dowiedziałam się,że sprzedali moje długi firmie VPF I.Właśnie ta firma w ogóle ze mną nie chciała gadać.Zażądali spłaty całości zadłużenia. A teraz zrobili mi sprawę w sądzie.Wyrok zapadł.Nakaz zapłaty.Kancelaria niby reprezentuje interesy firmy VPF i przysłała to cholerne wezwanie. Nadmieniam, że teraz mam do zapłacenia prawie 5 tys.Rozumiem, że wchodzi w to kwota główna + ustawowe odsetki + koszty postępowania sądowego. Kiedyś w rozmowie tel. z pracownikiem VPF dowiedziałam się,że doliczyli sobie do kwoty gł. i odsetek koszty manipulacyjne!Nie precyzowali z czego one wynikają. Przecież kupili mój dług po śmiesznie niskiej cenie i teraz rżną głupa! Marko,jak mam postępować,żeby nie dac zarobić komornikowi,uczciwie spłacić swój dług + ustawowe odsetki + koszty sądowe i odzyskac koszty manipulacyjne od VPF?

A ty swoje długi uregulowałaś i uporzątkowałaś swoje sprawy?
Nie potrafisz poradzić sobie z własnymi problemami niestety.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
28 wrz 2012 - 20:30:27
Jak tam samopoczucie - kopnięta w doopę frustratko kingusiu?

Znalazłaś już dla siebie odpowiednią fryzurę? Nie było niczego godnego na stronce "delikatne uczesanie"? No tak, nie znam stylisty, któremu udałoby się dopasować sensowną fryzurę dla koczkodana.

A kto patrzy na ciebie jak na kobietę? - Siedzisz godzinami przed kompem i odreagowujesz kompleksy grając w gry komputerowe ... Widocznie tylko w wirtualnym świecie możesz być kimś.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 08:03:58
flame Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Jak tam samopoczucie - kopnięta w doopę frustratko
> kingusiu?
>
> Znalazłaś już dla siebie odpowiednią fryzurę? Nie
> było niczego godnego na stronce "delikatne
> uczesanie"? No tak, nie znam stylisty, któremu
> udałoby się dopasować sensowną fryzurę dla
> koczkodana.
>
> A kto patrzy na ciebie jak na kobietę? - Siedzisz
> godzinami przed kompem i odreagowujesz kompleksy
> grając w gry komputerowe ... Widocznie tylko w
> wirtualnym świecie możesz być kimś.


Flame mam pytanie: sprawdzałaś kiedyś swój poziom IQ?

Jeśli tak, to rozumiem już twoją życiową frustrację (wynik musiał przerazić), jeśli nie to moje rada jest taka, żebyś tego nie robiła bo poziom twojej nienawiści do lepszych od ciebie jeszcze wzrośnie.

Już kiedyś usiłowałam ci wytłumaczyć, że kinga na forum nie musi być kingą w realu, a nawet gdyby tak było to nie każda kinga jest kingą b. z jakiejś firmy windykacyjnej. Moje próby wytłumaczenia ci tak oczywistych oczywistości okazały się bezskuteczne (co tylko potwierdza wnioski zawarte w poprzednim akapicie), zatem nie będę teraz marnować czasu na tłumaczenie, że nie zawsze z komputera korzysta jedna osoba. Czy naprawdę nie wystarcza tobie wyobraźni, żeby sobie taką sytuację wyobrazić? Skoro sama nie masz rodziny, to nie oznacza, że inni są w takiej samej sytuacji.

Prosiłam także, żebyś nie używała słów których nie rozumiesz.
Każdy kto widział cię w realu wie, że słowo "stylista" możesz znać tylko z portali typu plotek. Gdyby tak nie było może udało by się zrobić coś z twoją powierzchownością? Nawet przy produkcji okien nie wypada straszyć ludzi i można czasem wyglądać jak kobieta, a nie jak babochłop.

Chcesz pyskówki, to ją masz. I tym się różnimy, że ja strzelam celnie, a ty pustakami, bo poza moim nickiem na tym forum nie wiesz o mnie nic. I tak pozostanie, bo to kłapanie ozorem, że cośtam zamierzasz przeciwko mnie prowadzić to nic nie znaczący bełkot mitomanki (jak większość twoich wypowiedzi na tym forum). Dalej używaj sobie argumentów "kopnięta w dupę kinga", dość dokładnie prezentują twój poziom intelektualny i zakres wiedzy, którą o mnie posiadasz.

I nie dziwię się, że wszędzie w necie występujesz pod pseudonimem flame (nawet na FB). Też bym się na twoim miejscu wstydziła podać prawdziwe dane :)

Chcesz więcej czy się uspokoisz? A może zaczniesz płakać i poprosisz znowu kolegów o pomoc?

O mnie możesz pisać sobie internetowy oszołomie co chcesz. Ale na kolejne twoje wpisy w których będziesz urządzała sobie kpiny z problemów finansowych albo sytuacji osobistej użytkowników tego forum będę reagować kolejnym ciosem. Zwłaszcza, że robi to babsko, które informacje zdobyło tylko dlatego, że kiedyś proponowało pomoc. Kolejna pogawędka będzie na temat twojej zaradności życiowej. Chcesz?
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
28 wrz 2012 - 23:10:25
@ flame -

Najjaśniejsza supergwiazdo! Jesteś tak ograniczona.....Współczuję tym wszystkim,którzy tobie zaufali i powierzali wszelkie sprawy,przesyłając wszelkie dane. O moich sprawach nic nie wiesz i nigdy nie dowiesz się.Możesz przytaczać
moje wpisy- ale nigdy nie będziesz miała pewności,czy poruszany w nich temat dotyczy
rzeczywiście mojej osoby. Twoja naiwność mnie powala.....
Ale fakt,że w taki sposób "pogrywasz" sobie z ludżmi,którzy piszą o swoich
problemach(przypomnij sobie Elę) ,świadczy tylko o tym,ze jesteś prawdziwą flamą-
(sięgnij do żródeł,byś poznała znaczenie tego słowa,uzywanego w stosunku do
pewnego rodzaju kobiet).
Nie obawiam się twoich dalszych "wypocin" na mój temat - bo mam to głęboko w d...e.
Ps.
Zapewniam cię,że chciałabyś być taką "kurą domową" jak ja.Możesz mi tylko pozazdrościć.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
28 wrz 2012 - 23:53:25
@morski 47
spadaj do swojego fotelika bo masz uszkodzony kręgosłup i jęczysz jak stado baranów na hali gąsienicowej czy już staremu zakupiłaś setkę bo jak nie to będziesz biegła w srodku nocy po zakup denaturka bo ponoć to pije tak mówią jego koledzy sztajmesi.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 15:18:07
Wow! Kingusiu, kto za wyjątkiem babci Morskiej przejmuje się twoimi dyrdymałami? Chyba tylko ci, którzy nie znają mnie osobiście. He he nawet nie wiesz, gdzie pracuję, albo celowo blufujesz.

Tak się składa, że również nie dbam o to, co będziesz wypisywać. Rozsądni ludzie, potrafią filtrować brednie pisane przez zawistnego koczkodana, któremu w realnym życiu coś tam nie wyszło i który odreagowuje swoje niepowodzenia w necie, udając troskliwą kwokę pod której skrzydłami mogą schować się nieutuleni w żalu dłużnicy i poszkodowani przez system. Trzeba przyznać jedno, prezentujesz hipokryzję w wyjątkowo "ekskluzywnym" opakowaniu.

Portal Afery Prawa przyciąga różnych oszołomów. A kto z kim przestaje, takim się staje. Cóż, przebywanie w towarzystwie permanentnych frustratów bywa toksyczne, co doskonale widać na twoim przykładzie.

I nie pochlebiaj sobie. Twoje wypociny mogłyby doprowadzić mnie do łez? Ależ masz o sobie mniemanie ho ho ... Owszem, doprowadzają do łez, ale ze śmiechu. Świetnie bawimy się obserwując twoje nieudolne wygibasy. Jesteś wyjątkowo zgorzkniałym pudłem, które swoje braki i niepowodzenia musi kompensować atakami ad personam serwowanymi w sieci.

Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee ...
Jednak nie zamierzam twojej zaczepki pozostawiać bez odzewu. Zacznij mnie opluwać, a będzie kolejna pogawędka na temat (nie)zaradności życiowej twoich "podopiecznych" - Typa N. i Schoppenki. Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-29 15:45 przez flame.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 16:06:35
flame Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Wow! Kingusiu, kto za wyjątkiem babci Morskiej
> przejmuje się twoimi dyrdymałami? Chyba tylko ci,
> którzy nie znają mnie osobiście. He he nawet nie
> wiesz, gdzie pracuję, albo celowo blufujesz.
>
> Tak się składa, że również nie dbam o to, co
> będziesz wypisywać. Rozsądni ludzie, potrafią
> filtrować brednie pisane przez zawistnego
> koczkodana, któremu w realnym życiu coś tam nie
> wyszło i który odreagowuje swoje niepowodzenia w
> necie, udając troskliwą kwokę pod której
> skrzydłami mogą schować się nieutuleni w żalu
> dłużnicy i poszkodowani przez system. Trzeba
> przyznać jedno, prezentujesz hipokryzję w
> wyjątkowo "ekskluzywnym" opakowaniu.
>
> Portal Afery Prawa przyciąga różnych oszołomów. A
> kto z kim przestaje, takim się staje. Cóż,
> przebywanie w towarzystwie permanentnych
> frustratów bywa toksyczne, co doskonale widać na
> twoim przykładzie.
>
> I nie pochlebiaj sobie. Twoje wypociny mogłyby
> doprowadzić mnie do łez? Ależ masz o sobie
> mniemanie ho ho ... Owszem, doprowadzają do łez,
> ale ze śmiechu. Świetnie bawimy się obserwując
> twoje nieudolne wygibasy. Jesteś wyjątkowo
> zgorzkniałym pudłem, które swoje braki i
> niepowodzenia musi kompensować atakami ad personam
> serwowanymi w sieci.
>
> Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee
> ...
> Jednak nie zamierzam twojej zaczepki pozostawiać
> bez odzewu. Zacznij mnie opluwać, a będzie kolejna
> pogawędka na temat (nie)zaradności życiowej twoich
> "podopiecznych" - Typa N. i Schoppenki.
> Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy
> się uspokoisz?

Flame, sprawdzałaś to IQ? Chyba tak, bo widzę, że poziom frustracji rośnie :D

Po pierwsze, nie mam tu podopiecznych i nie byłam związana w żaden sposób z Aferami prawa. Może i szkoda, bo wyjątkowo pięknie zostałaś stamtąd pogoniona. Miło by było uczestniczyć w takim wydarzeniu, ale niestety, muszę poczekać na czas kolejnej twojej kompromitacji gdzieś w sieci. Długo czekać nie będę musiała, to pewne.

Poza tym, jesteś ostatnią osobą, która może oceniać czyjeś życie. 40-letnia samotna kobieta, która nie jest w stanie spłacić długu nie przekraczającego 2000 zł, ale chce rozliczać innych z tego czy uporządkowali swoje sprawy i co się dzieje w ich rodzinach. W necie udaje boga (nawet nie chce mi się szukać cytatów), ale nie stać jej na domowy internet. Każdy kto spotkał w realu wie, że urodą panna nie grzeszy, więc musi sobie poprawiać samoocenę opowieściami jak to była molestowana przez innego użytkownika forum.

Flame, nawet w bajkach są granice fantastyki, którą można uprawiać :).

Podobną dozę fantastyki znajdziecie w opowieściach dotyczących innych użytkowników tego forum.

Jeśli piszesz o moim ekskluzywnym opakowaniu to pozwolę sobie tylko na uwagę (ty nie zrozumiesz, ale czytelnicy na pewno), że w porównaniu do ciebie każdy to "exclusive". Może zbyt często przebywasz z kjt i równasz do jego poziomu skoro stajesz się takim prymitywem? Nie masz innych znajomych aleksandro? Już tylko kjt jest w stanie znieść twoją wirtualną i realną obecność?

Zwracam także uwagę na fakt, że nie odpowiedziałaś na kilka moich pytań zadanych w innym wątku. Nie udzieliłaś informacji na co chciałaś przeznaczyć pieniądze zebrane od użytkowników forum "niedajmysie". Nie odpowiedziałaś na pytanie w jaki sposób zamierzasz użytkownikom tego forum zrekompensować straty, które ponieśli wysyłając za twoją namową skargi o wznowienie postępowania.

Znasz odpowiedzi na te pytania, czy są to dla ciebie tematy zbyt trudne?Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-29 16:06 przez kinga.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 16:17:50
@kinga
jesteś żałosna intrygantka i obleśną suką,jakbym miał taki ryj jak ty, to bym kanałami zapierdalał,jesteś gównogębną ofiarą dziurawego kondona, wysysaj końskie bicze macioro.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 16:26:15
@ zadluzonyznadzieja69
znów ta ćpunka się pluje najpierw niech odda moje 20.000 a później pomawia suka ze zrytym beretem.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 16:34:47
@kinga
czy wiesz co to jest Tarceva pewnie doskonale sie orientujesz.jezeli chcesz więcej na ten temat to obszernie to opiszę,nie myśl sobie ze jesteś aż tak anonimowa jak myślisz.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-29 16:36 przez Gliter.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 17:05:11
Gliter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> @kinga
> czy wiesz co to jest Tarceva pewnie doskonale sie
> orientujesz.jezeli chcesz więcej na ten temat to
> obszernie to opiszę,nie myśl sobie ze jesteś aż
> tak anonimowa jak myślisz.

Opisuj oszołomie.
Nadal poza stekiem głupawych domysłów (począwszy od kingi b. z navi lexu, po posądzenia o to, że jestem schoppenką lub jej córką) nic o mnie nie wiecie.

Kontynuuj ten taniec pingwina.

Ps. a nie pisałam, że flame poprosi "kolegów" o pomoc? :)
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 17:13:07
@kinga
a dlaczego od razu tak odżegnujesz się od schoppenki ,przecież ta larwa każe ci prowokować nic więcej prawniczko nie potrafisz,a wracając do nazwy terceva jest to lek na raka .i mam pisać dalej.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 17:18:54
Gliter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> @kinga
> a dlaczego od razu tak odżegnujesz się od
> schoppenki ,przecież ta larwa każe ci prowokować
> nic więcej prawniczko nie potrafisz,a wracając do
> nazwy terceva jest to lek na raka .i mam pisać
> dalej.


Tym się różnimy Gliter, że mam to szczęście, że mi nikt nic nie może kazać. A ty polecenia kjt jak widać z zapałem wykonujesz.

Kontynuuj. Kjt zebrał tu już opowieści biblijne, ty możesz opowiadać o chorobach onkologicznych.
To samo dno.
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 17:26:24
Gliter, nie widzisz, że Kinga jest głupia jak but? To jest sfrustrowany koczkodan. To pewnie również jakaś impotentka, tak jak typ niepokorny.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 17:35:34
kinga Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Gliter Napisał(a):
> --------------------------------------------------
> -----
> > @kinga
> > a dlaczego od razu tak odżegnujesz się od
> > schoppenki ,przecież ta larwa każe ci
> prowokować
> > nic więcej prawniczko nie potrafisz,a wracając
> do
> > nazwy terceva jest to lek na raka .i mam pisać
> > dalej.
>
>
> Tym się różnimy Gliter, że mam to szczęście, że mi
> nikt nic nie może kazać. A ty polecenia kjt jak
> widać z zapałem wykonujesz.
>
> Kontynuuj. Kjt zebrał tu już opowieści biblijne,
> ty możesz opowiadać o chorobach onkologicznych.
> To samo dno.


Ty dobrze wiesz jak szukałaś kasy na kupno tego leku.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 17:57:26
Gliter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> kinga Napisał(a):
> --------------------------------------------------
> -----
> > Gliter Napisał(a):
> >
> --------------------------------------------------
>
> > -----
> > > @kinga
> > > a dlaczego od razu tak odżegnujesz się od
> > > schoppenki ,przecież ta larwa każe ci
> > prowokować
> > > nic więcej prawniczko nie potrafisz,a
> wracając
> > do
> > > nazwy terceva jest to lek na raka .i mam
> pisać
> > > dalej.
> >
> >
> > Tym się różnimy Gliter, że mam to szczęście, że
> mi
> > nikt nic nie może kazać. A ty polecenia kjt jak
> > widać z zapałem wykonujesz.
> >
> > Kontynuuj. Kjt zebrał tu już opowieści
> biblijne,
> > ty możesz opowiadać o chorobach onkologicznych.
>
> > To samo dno.
>
>
> Ty dobrze wiesz jak szukałaś kasy na kupno tego
> leku.

Pokaż gdzie i kiedy szukałam na to kasy.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 19:30:55
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:05:27
@typ niepokorny
z tego co sie orientuje to raczej ty mieszkasz samotnie bo żona razem z dziećmi wyrzucili cie na pysk bo jesteś leniem i masz napady schizofrenii skamlasz ,spoufalasz sie nie tylko dlatego ze każe ci schoppenka a nawet opłaca cie bo na to też są dowody a wracając do twoich rewelacji to badź pewny że mam wiadomości na których pisałeś prywatnie i robiłeś prowokacje i oczerniałeś nawet tych ktyórzy wspierali cie finansowo bo zawsze jąkałeś ze jesteś bez grosza przy duszy i że żona wpędziła cie w kłopoty finansowe zapytaj się z kim twoja żona rozmawiała w tym roku na przełomie kwietnia i maja i opowiedziała jak ty jesteś leser ,brudas i nie rób a ona musi na ciebie pracować dlaczego twoja własna żona pobiegła do urzędu pracy zdemaskować swojego męża ze pracuje nielegalnie i nie oddaje ani grosza do domu.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-29 20:10 przez Gliter.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:09:57
Gliter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> @typ niepokorny
> z tego co sie orientuje to raczej ty mieszkasz
> samotnie bo żona razem z dziećmi wyrzucili cie na
> pysk bo jesteś leniem i masz napady schizofrenii
> skamlasz ,spoufalasz sie nie tylko dlatego ze każe
> ci schoppenka a nawet opłaca cie bo na to też są
> dowody a wracając do twoich rewelacji to badź
> pewny że mam wiadomości na których pisałeś
> prywatnie i robiłeś prowokacje i oczerniałeś nawet
> tych ktyórzy wspierali cie finansowo bo zawsze
> jąkałeś ze jesteś bez grosza przy duszy i że żona
> wpędziła cie w kłopoty finansowe zapytaj się z kim
> twoja żona rozmawiała w tym roku na przełomie
> kwietnia i maja i opowiedziała jak ty jesteś leser
> ,brudas i nie rób a ona musi na ciebie pracować.


Pudło jureczku o czym mogłeś się wczoraj przekonać wykonując głuche telefony!
Daj jeszcze większy upust fantazji, przyda się na materiał dowodowy.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:14:06
@typ niepokorny
ty masz obsesje na punkcie materiałów dowodowych za dużo spędzasz czasu z schoppenka i macie już obsesje schizofrenii do czego przyznałeś się sam w prywatnej wiadomościach .
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:19:56
Gliter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> @typ niepokorny
> ty masz obsesje na punkcie materiałów dowodowych
> za dużo spędzasz czasu z schoppenka i macie już
> obsesje schizofrenii do czego przyznałeś się sam w
> prywatnej wiadomościach .


Przecież pisałeś, że Schopanka mnie wykopała - nie za szybko zmieniasz zdanie:)
Te wiadomości były z pewnością pisane do ciebie prawda - no to pokaż chociaż jedną i skończ tą swoją fantazję. A jak masz ochotę pofantazjować to udaj się do flame, ona może jest w potrzebie.
Czego boisz się odezwać dzwoniąc, moja żona nie gryzie:)
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:27:51
Glitter, rozmawiasz z ryżym impotentem po 7 klasach? Nie szkoda ci czasu na debila?
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:38:29
kjt Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Glitter, rozmawiasz z ryżym impotentem po 7
> klasach? Nie szkoda ci czasu na debila?


Jureczku widocznie doszedłeś do tych jedynych siedmiu klas bo kiblowałeś w każdej klasie po dwa lata, więc dyrektor wypierniczył byczka kjt aby dorosły chłop nie pastwił się nad młodszymi od siebie. Stąd te twoje fakultety i znajomość prawna - nie dziwię się dlaczego teraz forum niedajmysie świeci teraz pustkami:)Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-29 20:40 przez typ niepokorny.
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:46:43
Stasiu, dyplomik. Przez grzeczność nie pytam o stan zdrowia. Pokaż, że ukończyłeś podstawówke chocby w OHP.Nie lękaj się, specjalisto od wypasania trzody chlewnej...:)
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:49:31
kjt Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Stasiu, dyplomik. Przez grzeczność nie pytam o
> stan zdrowia. Pokaż, że ukończyłeś podstawówke
> chocby w OHP.Nie lękaj się, specjalisto od
> wypasania trzody chlewnej...:)


Pokaż ten dyplomik a przy okazji ten wyrok o twoim wyczynie jak zabawiłeś się z dyrektorem US. Socjalista w porównianiu do osobnika pokroju SB to pikuś:)
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:51:29
Widzisz, Stasiu, ja moge okazać oba. A tobie nie staje, złodzieju laptopow.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:52:44
kjt Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Widzisz, Stasiu, ja moge okazać oba. A tobie nie
> staje, złodzieju laptopow.
No to pokaż, że ci staje - nie bądź gołosłowny:)
mamiący darmowymi usługami wyłudzaczu.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-29 20:54 przez typ niepokorny.
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:54:11
Stasiu, ależ ja nie pije do tego, że jestes impotentem. W koncu nie odpowiadasz za wadliwe geny. "Nie staje" to staropolszczyzna. Gdybys skonczył podstawówke, to bys rozumiał, o co kaman.:)
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:00:46
Przecież nie mogłeś jej skończyć boś kiblował w każdej klasie po dwa lata - chyba to jest logiczne. Widzę że zwątpiłeś czy ci jeszcze staje czy nie - a tak w ogóle potrafisz go dojrzeć:)
Widzę że nie doczekam się okazania dyplomu czy wyroku - wniosek fantazjujesz bo ich nie posiadasz, więc kończę tą twoją próżną dyskusję - dołącz do flame, razem pofantazjujecie.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-29 21:01 przez typ niepokorny.
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:02:28
Stasiu, nawet twoja nieudana próba odgryzienia się jest na poziomie szkoły podstawowej. Braków edukacji nie jestes w stanie nadrobic, impotencie.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:55:28
@typ niepokorny
odezwał się stary raszpel ty gnido ty żałosny sukinsynu kogo nazywasz trollem ty zawszony obesrańcu ,kiedy myłes sie osttanio bo z ryja śmierdzi ci gównem skunksa ty popierdoolony idioto.
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:58:46
Ryży impotent, z kradzionym laptopem, bez wykształcenia podstawowego. OTO EKSPERT FORUM NADZIEJA ZADŁUŻONYCH. Brawo! Nawet Mrozek nie wymysliłby wiekszego absurdu.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:02:47
@kjt
tam sie już go pozbyli, Cchoppenki stary przestał łożyć kasę na tego darmozjada, nawet w ich kręgu ludzi zaufanych mówi się ze Schoppenka cienko piszczyi nie będzie utrzymywała tego lejwody z białej podlaskiej.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
28 sie 2013 - 16:44:39
Gliter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> @typ niepokorny
> odezwał się stary raszpel ty gnido ty żałosny
> sukinsynu kogo nazywasz trollem ty zawszony
> obesrańcu ,kiedy myłes sie osttanio bo z ryja
> śmierdzi ci gównem skunksa ty popierdoolony
> idioto.

W taki sposób gliter vel kjt vel flame potraktowali kiedyś 'typa niepokornego"...
Czy ktoś dzisiaj uwierzy,ze dzisiejszy nick "typ niepokorny"- to ten sam
"typ niepokorny" sprzed roku??!!!
Obecny typ niepokorny to klon kjt tak jak(prawdziwy) Włodek
28 sie 2013 - 17:00:11
Morski47 Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Gliter Napisał(a):
> --------------------------------------------------
> -----
> > @typ niepokorny
> > odezwał się stary raszpel ty gnido ty żałosny
> > sukinsynu kogo nazywasz trollem ty zawszony
> > obesrańcu ,kiedy myłes sie osttanio bo z ryja
> > śmierdzi ci gównem skunksa ty popierdoolony
> > idioto.
>
> W taki sposób gliter vel kjt vel flame
> potraktowali kiedyś 'typa niepokornego"...
> Czy ktoś dzisiaj uwierzy,ze dzisiejszy nick "typ
> niepokorny"- to ten sam
> "typ niepokorny" sprzed roku??!!!
Nie ma żadnej wątpliwości!Windykator kjt pogubił się i pod nickiem kjt pisał tekst w imieniu (prawdziwego)Włodka,próbował coś nieudolnie poprawić ale nic z tego!Słusznie co porządniejsi wynieśli się z forum Nie dajmy się skoro zostało opanowane jak ktoś stwierdził przez windykatorów.Funkcjonariusze SB to przy kjt i flame to "cienkie bolki"!
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
31 sie 2013 - 16:54:58
typ niepokorny Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> kjt Napisał(a):
> --------------------------------------------------
> -----
> > Glitter, rozmawiasz z ryżym impotentem po 7
> > klasach? Nie szkoda ci czasu na debila?
>
>
> Jureczku widocznie doszedłeś do tych jedynych
> siedmiu klas bo kiblowałeś w każdej klasie po dwa
> lata, więc dyrektor wypierniczył byczka kjt aby
> dorosły chłop nie pastwił się nad młodszymi od
> siebie. Stąd te twoje fakultety i znajomość prawna
> - nie dziwię się dlaczego teraz forum niedajmysie
> świeci teraz pustkami:)


Takich przykładów "przyjażni" można podać wiele...
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:47:43
@typ niepokorny
dla wielu ludzi których oszukałeś i oszukujesz dalej jesteś zerem nie tylko na forum sklepowicza i myślisz ze ktokolwiek inny napisze tutaj to jureczek czy ktoś inny ,puknij się w głowę pajacu i schizofreniku.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-29 20:49 przez Gliter.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:50:58
Gliter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> @typ niepokorny
> dla wielu ludzi których oszukałeś i oszukujesz
> dalej jesteś zerem nie tylko na forum sklepowicza
> i myślisz ze ktokolwiek inny napisze tutaj to
> jureczek czy ktoś inny ,puknij się w głowę
> pajacu i schizofreniku.

Zamilcz trolu jak starsi rozmawiają!Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-29 20:51 przez typ niepokorny.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
31 sie 2013 - 16:47:21
Gliter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> @typ niepokorny
> dla wielu ludzi których oszukałeś i oszukujesz
> dalej jesteś zerem nie tylko na forum sklepowicza
> i myślisz ze ktokolwiek inny napisze tutaj to
> jureczek czy ktoś inny ,puknij się w głowę
> pajacu i schizofreniku.


To by wszystko tłumaczyło....to,co robi ten typ na tym forum.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 20:32:54
@typ niepokorny
ja nie zmieniam zdania podałem przykład ze ty i schoppenka macie obsesje na tym samym punkcie tylko ze z tego nic nie wychodzi bo jesteś tuman tak jak i ona do mnie niestety nie pisałeś bo ja nie podaję takim osobom jak ty adresu meilowego oooo zona przyjeła cie z powrotem wróciłes na kolanach czy znowu kłamiesz jak we wszystim co piszesz i sciemniasz.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:05:47
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.
(2)
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:09:17
typ niepokorny Napisał(a):
-------------------------------------------------------

> Nimfomanka
> jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z
> uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym
> spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu
> jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny,
> ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie
> rujnuje ci życie - więc lecz się.
> (2)

Typku nieudaczny, a co ty wiesz o zaspokojeniu? Przeciez masz libido zerowe.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:12:47
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.
(3)
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:14:40
Co ty, typku nieudaczny wiesz o zaspokojeniu? Przeciez masz zerowe libido.:)
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:19:19
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.
(4)
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:20:04
Co ty, typku nieudaczny wiesz o zaspokojeniu? Przeciez masz zerowe libido.:)
...
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:21:27
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.
(5)
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:21:55
Co ty, typku nieudaczny wiesz o zaspokojeniu? Przeciez masz zerowe libido.:) .....
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:22:35
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.
(6)
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:23:44
Co ty, typku nieudaczny wiesz o zaspokojeniu? Przeciez masz zerowe libido.:) .......Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-09-29 21:24 przez kjt.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:24:05
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.
(7)
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:24:52
typ niepokorny Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Autor: flame (IP zapamiętane)
> Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
> "Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee
> .."
>
> Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by
> się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga"
> Gliwicka para się szantażem
>
> "Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy
> się uspokoisz?"
>
> Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt
> się tutaj twoich strachów nie lęka!
>
> Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę
> gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co
> miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch
> adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę
> miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin
> minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci
> fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły
> -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
> Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta
> wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o
> zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak
> korespondencję agacze?
>
> Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak
> pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś
> luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z
> Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa
> jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i
> przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :)
> Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i
> wiosenne ucałowania dla pracusia :)
>
> Kto tu, kogo napastował, co?
> Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem
> odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę
> - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny
> jak ty.
>
> Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać
> czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy
> wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka
> jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z
> uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym
> spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu
> jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny,
> ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie
> rujnuje ci życie - więc lecz się.
> (7)
Co ty, typku nieudaczny wiesz o zaspokojeniu? Przeciez masz zerowe libido.:) .....
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:27:19
@typ niepokorny
po co się powtarzasz ty cymbale myślisz że ktoś bedzie czytał twoje wypociny ty obresrańcu z Białej podlaskiej Chcesz zobaczyć kosmite? to spójrz w lustro.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:28:11
Gliter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> @typ niepokorny
> po co się powtarzasz ty cymbale myślisz że ktoś
> bedzie czytał twoje wypociny ty obresrańcu z
> Białej podlaskiej Chcesz zobaczyć kosmite? to
> spójrz w lustro.


Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.

Potrafię tak jak ty - nie pasije coś?
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:32:26
typ niepokorny Napisał(a):
-------------------------------------------------------

> Podczas luźnych pogawędek z
> Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa
> jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i
> przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :)
> Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i
> wiosenne ucałowania dla pracusia :)
>
> Kto tu, kogo napastował, co?
Buahahhahahhahahaha, ale ty jesteś pierdolnięty....) Wznosze toast za twoje zdrowie, bo nic mnie nie jest w stanie rozbawic bardziej od ciebie. Nawet "prawniczka" kinga....:))
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:33:47
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.

Dotyczy eksperti z forum niedajmysie:)
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:27:01
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:28:49
typ niepokorny Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Autor: flame (IP zapamiętane)
> Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
> "Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee
> .."
>
> Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by
> się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga"
> Gliwicka para się szantażem
>
> "Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy
> się uspokoisz?"
>
> Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt
> się tutaj twoich strachów nie lęka!
>
> Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę
> gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co
> miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch
> adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę
> miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin
> minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci
> fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły
> -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
> Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta
> wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o
> zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak
> korespondencję agacze?
>
> Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak
> pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś
> luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z
> Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa
> jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i
> przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :)
> Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i
> wiosenne ucałowania dla pracusia :)
>
> Kto tu, kogo napastował, co?
> Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem
> odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę
> - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny
> jak ty.
>
> Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać
> czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy
> wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka
> jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z
> uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym
> spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu
> jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny,
> ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie
> rujnuje ci życie - więc lecz się.

Oto post eksperta z forum Nadzieja zadłuzonych - oceńcie sami siedmioklasistę.:)
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:29:58
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.
Dotyczy ekspertki z forum niedajmysie:)
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:28:42
@typ niepokorny
Widzialem twoją żone jak szła ulicą i kopała puszke mówiac, że sie przeprowadza.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:32:55
@typ niepokorny
Ciśnij bena i chopkaj strugacza pedalski mapecie!Ty zapyziały bazylu, w podniebienie merdany przez psa sąsiada.Tłusty złamasie, szuraj dupą przed chlewem zawszony chórzysto pedofila.
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:34:45
Gliter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> @typ niepokorny
> Ciśnij bena i chopkaj strugacza pedalski
> mapecie!Ty zapyziały bazylu, w podniebienie
> merdany przez psa sąsiada.Tłusty złamasie, szuraj
> dupą przed chlewem zawszony chórzysto pedofila.


Ojoj, chyba znowu zacznie płakać...:)
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:36:04
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.

Przecierz już płaczesz - czyż nie:)
Dotyczy ekspertki z forum niedajmysie:)
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:39:02
typ niepokorny Napisał(a):

> pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś
> luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z
> Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa
> jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i
> przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :)
> Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i
> wiosenne ucałowania dla pracusia :)
>
> Kto tu, kogo napastował, co?

Powinieneś zgłosić próbę gwałtu. Taki prawnik jak ty znajdzie podstawy prawne. Buahahhahahahahahahhhaha:)))
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:40:42
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.

Czekałem na ciebie, że ty zgłosisz, przecież jesteś pełnym nocnikiem flamowym:)
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:41:37
> typ niepokorny Napisał(a):
>
> > pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym
> prowadziłaś
> > luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z
> > Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa
> > jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany
> i
> > przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości
> :)
> > Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i
> > wiosenne ucałowania dla pracusia :)
> >
> > Kto tu, kogo napastował, co?
>
Powinieneś zgłosić próbę gwałtu. Taki prawnik jak
ty znajdzie podstawy prawne.
Buahahhahahahahahahhhaha:)))
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:48:49
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.

Co z ciebie za pełny nocnik i prawnik dlaczego nie zgłosiłeś rzekomego molestowania swojej klientki, tylko jęczałeś na forum. Prawniku po 7 klasach - legitymacje prasową z NE jeszcze masz czy już poznali się tam na tobie, co z ciebie za ziółko?
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:49:31
typ niepokorny Napisał(a):

> pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś
> luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z
> Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa
> jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i
> przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :)
> Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i
> wiosenne ucałowania dla pracusia :)
>
> Kto tu, kogo napastował, co?

Powinieneś zgłosić próbę gwałtu. Taki prawnik jak ty znajdzie podstawy prawne. Buahahhahahahahahahhhaha:)))
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:50:58
typ niepokorny Napisał(a):

> pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś
> luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z
> Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa
> jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i
> przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :)
> Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i
> wiosenne ucałowania dla pracusia :)
>
> Kto tu, kogo napastował, co?

Powinieneś zgłosić próbę gwałtu. Taki prawnik jak ty znajdzie podstawy prawne. Buahahhahahahahahahhhaha:)))))
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:50:28
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.Co z ciebie za pełny nocnik i prawnik dlaczego nie zgłosiłeś rzekomego molestowania swojej klientki, tylko jęczałeś na forum. Prawniku po 7 klasach - legitymacje prasową z NE jeszcze masz czy już poznali się tam na tobie, co z ciebie za ziółko?
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:57:21
@typ niepokorny
Jesteś wygrzmoconym kutasem, pokaż swoją prawdziwą twarz, czyli dupę damski zwisie międzynożny z sierra leone. czy twoja żona jeszcze jeździ na miotle czy już przeszła na emeryturę bo taki multikaleka i eunuch z bialej podlaskiej moze ja zaspokoic.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:57:53
Kjt, Co z ciebie za pełny nocnik i prawnik dlaczego nie zgłosiłeś rzekomego molestowania swojej klientki, tylko jęczałeś na forum. Prawniku po 7 klasach - legitymacje prasową z NE jeszcze masz czy już poznali się tam na tobie, co z ciebie za ziółko?


Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.
kjt
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:58:23
typ niepokorny Napisał(a):

> pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś
> luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z
> Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa
> jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i
> przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :)
> Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i
> wiosenne ucałowania dla pracusia :)
>
> Kto tu, kogo napastował, co?

Powinieneś zgłosić próbę gwałtu. Taki prawnik jak ty znajdzie podstawy prawne. Buahahhahahahahahahhhaha...
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
31 sie 2013 - 16:50:09
Gliter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> @typ niepokorny
> Jesteś wygrzmoconym kutasem, pokaż swoją prawdziwą
> twarz, czyli dupę damski zwisie międzynożny z
> sierra leone. czy twoja żona jeszcze jeździ na
> miotle czy już przeszła na emeryturę bo taki
> multikaleka i eunuch z bialej podlaskiej moze ja
> zaspokoic.

To tak dla przypomnienia..
Dziwne,że teraz Gliter vel kjt vel flame są w wielkiej przyjażni z typen niepokornym.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
31 sie 2013 - 17:34:36
Gliter Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> @typ niepokorny
> Ciśnij bena i chopkaj strugacza pedalski
> mapecie!Ty zapyziały bazylu, w podniebienie
> merdany przez psa sąsiada.Tłusty złamasie, szuraj
> dupą przed chlewem zawszony chórzysto pedofila.


i to jeszcze...dla "smaczku".
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:52:22
Autor: flame (IP zapamiętane)
Data: 29 wrz 2012 - 15:18:07
"Skłonność do szantażu to brzydka cecha, a feeee .."

Może ktoś kto nie czytał fantazji flame może i by się na to nabrał. Doskonale widać ,że "załoga" Gliwicka para się szantażem

"Materiałów-ci u nas dostatek. Chcesz więcej, czy się uspokoisz?"

Ptaszyno fantazjująca przestań straszyć bo nikt się tutaj twoich strachów nie lęka!

Skoro przy materiałach jesteśmy, wyjaśnij proszę gdzie trafiły materiały, które ci przesłałem co miały trafić do rąk p Zbigniewa Nowaka i dwóch adiunktów wydziału prawa, z którymi za godzinę miałaś zabrać się do pracy, dobrych kilka godzin minęło, co udało się spłodzić a może zabrakło ci fantazji. Do którego Nowaka te materiały trafiły -chyba nie do tego, którego ręce ponoć leczą?
Przypadkiem te materiały nie trafiły do adiunkta wydziału prawa kjt? Jeśli tak czy pytałaś mnie o zgodę, czy przekazałaś ot tak sobie, tak samo jak korespondencję agacze?

Czy tak samo znałaś p Zbigniewa Nowaka jak pisywałaś z Jerzym Urbanem, z którym prowadziłaś luźne pogawędki? Podczas luźnych pogawędek z Urbanem też używałaś spoufalającego słownictwa jak: przykładam wirtualny okładzik:) Przekochany i przemiły Stasinku :) posyłam wodospad czułości :) Buziakuję i życzę dobrej nocy :) Pozdrówka i wiosenne ucałowania dla pracusia :)

Kto tu, kogo napastował, co?
Chciałaś wiadomości z 2011r no to je masz, jestem odbiorcą tego, więc mogę zrobić z nimi, co zechcę - widzisz nawet potrafię być tak samo bezczelny jak ty.

Przeglądając wiadomości zacząłem się zastanawiać czy nie jesteś czasami spragnioną nimfomanką, czy wynika to z tego, że jesteś samotna. Nimfomanka jest wiecznie niezaspokojona, co wiąże się z uczuciem pustki, więc za wszelką cenę się z każdym spoufala lub poddaje się fantazji. I trzeba tu jasno powiedzieć, że nie jest to stan normalny, ale właśnie chorobowy a wysokie libido, dosłownie rujnuje ci życie - więc lecz się.

Kjt, Co z ciebie za pełny nocnik i prawnik dlaczego nie zgłosiłeś rzekomego molestowania swojej klientki, tylko jęczałeś na forum. Prawniku po 7 klasach - legitymacje prasową z NE jeszcze masz czy już poznali się tam na tobie, co z ciebie za ziółko?
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 21:59:24
Kjt, Co z ciebie za pełny nocnik i prawnik dlaczego nie zgłosiłeś rzekomego molestowania swojej klientki, tylko jęczałeś na forum. Prawniku po 7 klasach - legitymacje prasową z NE jeszcze masz czy już poznali się tam na tobie, co z ciebie za ziółko?
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
31 sie 2013 - 16:51:49
typ niepokorny Napisał(a):
-------------------------------------------------------
> Kjt, Co z ciebie za pełny nocnik i prawnik
> dlaczego nie zgłosiłeś rzekomego molestowania
> swojej klientki, tylko jęczałeś na forum. Prawniku
> po 7 klasach - legitymacje prasową z NE jeszcze
> masz czy już poznali się tam na tobie, co z ciebie
> za ziółko?


..to taki "dowód przyjażni" między typem a kjt.
Re: Co się stało z pomysłem opodatkowania banki?
29 wrz 2012 - 22:08:04
zleciłem napisanie sprzeciwu od nakazu zapłaty p. St.S pseudonim typ niepokorny zainkasował ode mnie pieniądze, Mało tego , za jego namowa złożyłem doniesienie do prokuratory, kto re zostało odrzucone jako bezzasadne. druga strona złożyła teraz sprawę o zniesławienie odnośnie tego zgłoszenia do
prokuratury, które zostało odrzucone. Co mogę teraz zrobić?
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować