Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil

Zaawansowane

Re: DG/spółka z komornikiem na karku.

DG/spółka z komornikiem na karku.
11 cze 2012 - 00:57:10
mam zadłużenia prywatne (konsumenckie) i firmowe (zaciągnięte jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą). Długi są egzekwowane przez komornika, mam poblokowane rachunki bankowe.

Czy w tej sytuacji istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej (obojętnie: jednoosobowo lub w formie spółki) tak, aby rachunki firmowe i dochody z tejże działalności lub spółki nie podlegały zajęciu komorniczemu?

Nie interesują mnie porady typu: niech mąż/babcia/teściowa otworzy jednoosobową DG, załóż firmę na podstawioną osobę itp. Ja wpakowałam się w kłopoty i ja sama chcę z nich wyjść, nie angażując w to innych ludzi.
Re: DG/spółka z komornikiem na karku.
11 cze 2012 - 01:18:22
Zacznę od pytania: mówi Pani o spółce a jednocześnie wyklucza uczestnictwo osób trzecich w firmie/spółce. Jak to pogodzić?
Re: DG/spółka z komornikiem na karku.
11 cze 2012 - 01:25:02
Ok, doprecyzuję: nie chcę uprawiać tzw. firmanctwa - bo to jest po pierwsze przestępstwo a po drugie osoba podstawiona może zgodnie z prawem wyjąć wszystkie "należące do niej" pieniądze i zostawić mnie na lodzie - i co wtedy zrobię? Pójdę na policję i powiem "ta pani miała mi pomagać w wykiwaniu komornika i nie wywiązała się z umowy?" Owszem, jestem blondynką, ale nie taką z kawałów... :)
Re: DG/spółka z komornikiem na karku.
11 cze 2012 - 01:31:55
Rozumiem. Owszem, sytuacja jest poważna, ale nie jest beznadziejna.
Zaskoczę Panią - odradzam spółki z o.o. (komornik zająłby udziały).
Rozwiązaniem jest _odpowiednio_skonstruowana_ spółka osobowa.
Re: DG/spółka z komornikiem na karku.
11 cze 2012 - 19:13:11
Re: DG/spółka z komornikiem na karku.
12 cze 2012 - 00:13:55
dziękuję BroniącemuPrzedKomornikami za szybką pomoc.
Naprawdę nie spodziewałam się tak szybkiej reakcji.

BroniącyPrzedKomornikami zaproponował mi dokonanie notarialnego przeniesienia
OPIO (ogółu praw i obowiązków) wspólnika spółki komandytowej - faktycznie umowa
jest sformułowana w nietypowy sposób - ale najważniejsze że sposób jest skuteczny

Moja siostra, która jest radczynią prawną była w szoku że można skonstruować
tak genialny w swojej prostocie mechanizm chroniący dłużnika przed egzekucją

Jestem legalną wspólniczką spółki osobowej, a moje dane są i będą niewidoczne
dla wierzycieli, moje nazwisko nie wyskoczy w serwisie ktokogo.pl itp.
Komornik nie może zająć udziałów ani rachunków spółki.

Rano email, potem spotkanie, po kilku godzinach wszystko załatwione. Szok!

Dziękuję, panie Sebastianie!
Re: DG/spółka z komornikiem na karku.
12 cze 2012 - 00:29:09
nie ma sprawy, ciesze sie że mogłem pomóc

tel.517083891 - nie odbieram połączeń z nr zastrzeżonych
Re: DG/spółka z komornikiem na karku.
27 wrz 2012 - 21:12:16
UKŁADY ZBIOROWE PRACY


Rozdział 3 - Zakładowy układ zbiorowy pracy
Art. 24123.

Zakładowy układ zbiorowy pracy, zwany dalej "układem zakładowym", zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa.
Art. 24124.

Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zakładowego przysługuje:
1)pracodawcy,
2)każdej zakładowej organizacji związkowej.
Art. 24125.

§1. Jeżeli pracowników, dla których ma być zawarty układ zakładowy, reprezentuje więcej niż jedna organizacja związkowa, rokowania w celu zawarcia układu prowadzi ich wspólna reprezentacja lub działające wspólnie poszczególne organizacje związkowe.

§2. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu zakładowego, nie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia układu, nie wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań w trybie określonym w § 1, do prowadzenia rokowań są uprawnione organizacje związkowe, które przystąpiły do rokowań. Rokowania te są prowadzone w trybie określonym w § 1.

§3. Warunkiem prowadzenia rokowań, o których mowa w § 2, jest uczestniczenie w nich co najmniej jednej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu przepisów art. 24125a.

§4. Jeżeli przed zawarciem układu zostanie utworzona zakładowa organizacja związkowa, ma ona prawo przystąpić do rokowań.

§5. Układ zakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad tym układem, bądź przynajmniej wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe, w rozumieniu art. 24125a, uczestniczące w rokowaniach.
Art. 24125a.

§1. Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa:
1)będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117 § 1 pkt 1, pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, lub
2)zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

§2. Jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia wymogów, o których mowa w § 1, reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca największą liczbę pracowników.

§3. Przy ustalaniu liczby pracowników zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w § 1 i 2, uwzględnia się wyłącznie pracowników należących do tej organizacji przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do rokowań w sprawie zawarcia układu zakładowego. W razie gdy pracownik należy do kilku zakładowych organizacji związkowych, uwzględniony może być tylko jako członek jednej wskazanej przez niego organizacji związkowej.

§4. Zakładowa organizacja związkowa może przed zawarciem układu zakładowego zgłosić uczestnikom prowadzącym rokowania w sprawie zawarcia tego układu pisemne zastrzeżenie co do spełniania przez inną zakładową organizację związkową kryteriów reprezentatywności, o których mowa w § 1 i 2; prawo zgłoszenia zastrzeżenia przysługuje również pracodawcy.

§5. W przypadku, o którym mowa w § 4, zakładowa organizacja związkowa, wobec której zostało zgłoszone zastrzeżenie, występuje do sądu rejonowego - sądu pracy właściwego dla siedziby pracodawcy z wnioskiem o stwierdzenie jej reprezentatywności. Sąd wydaje w tej sprawie orzeczenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
Art. 24126.

§1. Postanowienia układu zakładowego nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia obejmującego ich układu ponadzakładowego.

§2. Układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2, oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.
Art. 24127.

§1. Ze względu na sytuację finansową pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, tego układu oraz układu ponadzakładowego bądź jednego z nich, na okres nie dłuższy niż 3 lata. W razie gdy u pracodawcy obowiązuje jedynie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu stosowania tego układu lub niektórych jego postanowień mogą zawrzeć strony uprawnione do zawarcia układu zakładowego.

§2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, podlega zgłoszeniu do rejestru odpowiednio układów zakładowych lub układów ponadzakładowych. Ponadto informację o zawieszeniu stosowania układu ponadzakładowego strony porozumienia przekazują stronom tego układu.

§3. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu, o którym mowa w § 1, nie stosuje się z mocy prawa wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o prace i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.
Art. 24128.

§1. Układ zakładowy może obejmować więcej niż jednego pracodawcę, jeżeli pracodawcy ci wchodzą w skład tej samej osoby prawnej.

§2. Rokowania nad zawarciem układu zakładowego prowadzą:
1)właściwy organ osoby prawnej, o której mowa w § 1, oraz
2)wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające u pracodawców, z zastrzeżeniem § 3.

§3. Jeżeli zakładowe organizacje związkowe należą do tego samego związku, federacji lub konfederacji, do prowadzenia rokowań w ich imieniu jest uprawniony organ wskazany przez ten związek, federację lub konfederację.

§4. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez podmiot występujący z inicjatywą zawarcia układu zakładowego, nie krótszym niż 30 dni od dnia zgłoszenia inicjatywy zawarcia układu, nie wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań, do prowadzenia rokowań są uprawnione organizacje związkowe, które do nich przystąpiły, pod warunkiem uczestniczenia w tych rokowaniach wszystkich organów, o których mowa w § 3, wskazanych przez ponadzakładowe organizacje związkowe reprezentujące pracowników zatrudnionych u pracodawców wchodzących w skład osoby prawnej, reprezentatywne w rozumieniu art. 24117 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3.

§5. Układ zakładowy zawierają wszystkie organizacje związkowe, które prowadziły rokowania nad tym układem, bądź co najmniej wszystkie organy, o których mowa w § 3, wskazane przez ponadzakładowe organizacje związkowe reprezentujące pracowników zatrudnionych u pracodawców wchodzących w skład osoby prawnej, reprezentatywne w rozumieniu art. 24117 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 3.

§6. Przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio do jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, w skład której wchodzi więcej niż jeden pracodawca.
Art. 24129.

§1. (skreślony).

§2. W razie połączenia zakładowych organizacji związkowych, z których choćby jedna zawarła układ zakładowy, jej prawa i obowiązki przechodzą na organizację powstałą w wyniku połączenia.

§3. W razie rozwiązania wszystkich organizacji związkowych, które zawarły układ zakładowy, pracodawca może odstąpić od stosowania tego układu w całości lub w części po upływie okresu co najmniej równego okresowi wypowiedzenia układu. Przepis art. 2418 § 2 stosuje się odpowiednio.

§4. (skreślony).

§5. (skreślony).
Art. 24130.

Przepisy Rozdziału stosuje się odpowiednio do międzyzakładowej organizacji związkowej działającej u pracodawcy
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować