Witaj! Zaloguj Utwórz nowy profil

Zaawansowane

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

22 lis 2010 - 19:27:13
Oto kolejny wzór pisma o ponowną ugodę lub restrukturyzację :

Jan Kowalski Warszawa 1 września 2010r
Ul. Wojska Polskiego 189;
00-111 Mieścina


Bank Dobrych Kredytów S.A.
Adam Adamczewski
Dyrektor Departamentu Windykacji
Ul. Bankowa 10
00-111 Warszawa


Wniosek ponowny.

Dotyczy: zawarcia umowy restrukturyzacji lub umowy ugody z tytułu kredytu nr 123456 z dnia 1 stycznia 2009r.


Szanowni Państwo !
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia ........... informuję, iż znane są mi warunki zawartej umowy i regulamin udzielania kredytu w Waszym Banku, w związku z czym proszę o wskazanie w w/w umowie lub regulaminie punktu, w którym jest mowa iż nie można negocjować warunków zmiany dotyczących zmniejszenia rat kredytu, zmiane oprocentowania, itp. Ponadto informuję, iż poczułam/lem się zaskoczony Państwa postawą odnośnie udzielanych odpowiedzi, w swoich pismach informują mnie Państwo o tym samym, tzn. iż podtrzymują decyzję zawartą w poprzednim piśmie. Jeszcze większe zaskoczenie budzi we mnie Państwa odpowiedź, dotycząca wysokości proponowanej przez Państwa raty. W swoim piśmie pisałam/łem wystarczajaco jasno, że stać mnie jedynie na konkretne kwoty płacone w takiej wysokości, która umożliwi spłatę wszystkich wierzycieli w równej wysokości oraz umożliwi mi w miarę normalne funkcjonowanie. W żadnym razie nie mogę więc przystać na propozycję spłaty do Państwa po .............zł, gdyż działałbym niezgodnie z obowiązującym prawem czyli z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli (art. 527 k.c.), za co również odpowiadaliby Państwo jako Ci, którzy uzyskaliby korzyść majątkową kosztem pozostalych wierzycieli. Nadmieniam że namawianie mnie do takiego postępowania, może być uznane jako sprawstwo kierownicze, ścigane przez kodeks karny. W żadnym więc razie, nie może być mowy o ratach innych, niż zaproponowane przeze mnie w piśmie z dnia .......

Nadmieniam, iż moja trudna sytuacja materialna może ulec poprawie ale tylko wówczas, gdyż wszyscy wierzyciele podejmą negocjację i zawarte ugody bądź restrukturyzacje będą realne dla mnie do wykonania. Podkreślam, iż wszelkie siłowe działania w celu odzyskania należności np. na drodze egzekucji komornicze, spowodują jedynie moją całkowita niewypłacalność, zbieg egzekucji a w konsekwencji do odzyskiwania w odleglym w czasie kwot niewspółmiernie niskich do proponowanych przeze mnie lub nawet do umorzenia egzekucji z uwagi na jej nieskuteczność.

Chciałabym/łbym zaznaczyć, iż nie uciekam od odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania, moją propozycję przemyślałam/łem niezwykle dokładnie, jest ona jedynym rozwiązaniem, które pozwoli mi na spłatę zadłużenia na poziomie mojej aktualnej zdolności platniczej a jednocześnie nie doprowadzi do mojej niewypłacalności. Moim celem jest takie postępowanie, aby w jak najkrótszym możliwym czasie na tyle polepszyć moją sytuację materialną, aby w konsekwencji móc wywiązać się ze zobowiązań w pełnym zakresie.

W związku z powyższym, ponownie proszę o zawarcie umowy restrukturyzacji lub umowy ugody dotyczącej zadłużenia z tytułu kredytu/pożyczki nr 123456 na następujących warunkach:

1.Umorzenie w całości naliczonych odsetek;
2.Zmianę oprocentowania, którego podstawę stanowiłaby zmienna stopa : WIBOR 1M powiększona o marżę ryzyka w wysokości 2 pkt.;
3.Spłata kapitału następowałaby miesięcznie w 12/24 ratach w kwocie nie przekraczającej 50 zł począwszy od dnia 15 listopada 2010r. a ostatnia rata, ta największa, byłaby ponownie negocjowana na bazie analizy mojej aktualnej zdolności płatniczej przed terminem jej spłaty;
4.Nie pobieranie prowizji i innych opłat związanych z przekształceniem zadłużenia i zawarciem umowy ugody/restrukturyzacji;
5.Zaliczanie wpłat w pierwszej kolejności na spłatę kapitału;
6.Wstrzymanie działań windykacyjnych w czasie trwania negocjacji.

Prośbę motywuję zmianą sytuacji ekonomiczno-finansowej mojej rodziny spowodowaną:

- utratą przez małżonka źródła dochodu spowodowaną kryzysem gospodarczym;
- nasileniem choroby członka rodziny (nazwa choroby i okres chorowania);
- zwielokrotnionymi kosztami leczenia i dojazdami do placówek medycznych;
- brakiem stałego dochodu przez współmałżonka, gdyż wielokrotne próby podjęcia pracy zakończyły się fiaskiem;
- wpadnięcie w spiralę kredytową.

Aktualnie osiągam dochody w wysokości .............zł netto miesięcznie. Mam na utrzymaniu ..........................................................................Od ................ mąż/żona jest osobą bezrobotną z prawem/bez prawa do zasiłku.
Nasze stałe miesięczne koszty utrzymania wynoszą ..................zł; w tym: czynsz ..............zł, energia elektryczna ............zł, gaz ...........zł, woda ...........zł, dojazdy do pracy ...............zł, lekarstwa ..........zł, spłata z tytułu innych zobowiązań .............zł.
Od ............. dochody mojej rodziny zmniejszyły się o ..........zł, mąż/żona próbuje wszystkimi sposobami znaleźć pracę aby powrócić do poprzedniej dobrej kondycji finansowej naszej rodziny. Niestety w obecnym czasie, kiedy o pracę wyjątkowo trudno, jest to zadanie chwilowo niemożliwe do spełnienia. Nawet Biuro Pośrednictwa Pracy jest w tej materii nieskuteczne. Ponadto choroba członka rodziny (nazwać z imienia oraz podać stopień pokrewieństwa) zrujnowała nasz budżet domowy w sposób uniemożliwiający na chwilę obecną wywiązywanie się ze zobowiązań w takim stopniu, w jakim to było dotychczas, kiedy byliśmy rzetelnymi klientami Państwa Banku.
Nadmieniam, iż w okresie czasu tj. od dnia ............ nie jestem w stanie realizować warunków zawartych w umowie kredytu/pożyczki, ponieważ nie posiadam aż tak wysokiej i wystarczającej zdolności płatniczej jak to zostało określone w umowie. Jednocześnie oświadczam, że w chwili obecnej nie posiadam i nie jestem w stanie zgromadzić kwoty w wysokości .............. (podać wysokość kredytu). Nie mam także żadnych rzeczy, które mógłbym/mogłabym spieniężyć, aby w/w kwotę zdobyć i jednorazowo wpłacić.
Nadmieniam, iż wystąpiłem/łam do pozostałych wierzycieli w celu dostosowania warunków płatności do mojej aktualnej zdolności płatniczej. Jedynie wspólne ustalenie realnych warunków spłat zobowiązań bez rozwiązań siłowych w postaci nadania BTE oraz egzekucji komorniczej, przyniesie rozwiązanie powstałego problemu z korzyścią dla wszystkich stron a w szczególności do wierzycieli, gdyż pozwoli wierzycielom na odzyskanie pożyczonych pieniędzy a mojej rodzinie na wywiązanie się ze zobowiązań bez konieczności wypchnięcia naszej rodziny poza nawias społeczeństwa jako bankrutów. Podkreślam, że wszelkie rozwiązania siłowe spowodują całkowitą niewypłacalność mojej rodziny a co za tym idzie, żaden z wierzycieli nie odzyska pożyczonych pieniędzy.
Propozycja kwoty 50 zł miesięcznie dotyczy mojej aktualnej zdolności płatniczej i w przypadku zawarcia z wierzycielami umowy restrukturyzacyjnej lub umowy ugody może skutkować w dalszej kolejności poprawy mojej sytuacjo ekonomiczno-finansowej. W przypadku polepszenia zdolności płatniczych mojej rodziny, zobowiązuję się do odpowiedniego zwiększenia moich wpłat, po uprzednim kontakcie z wierzycielami.
Zobowiązuję się terminowo wywiązać ze zobowiązań wobec Banku ale tylko wtedy, gdy miesięczna rata nie przekroczy kwoty 50 zł, gdyż aktualnie posiadam tylko takie możliwości płatnicze oraz jestem w trakcie negocjacji z pozostałymi wierzycielami.
Pragnę zapewnić, że nie zamierzam uchylać się od wszelkich zobowiązań a jedynie moja aktualna sytuacja ekonomiczna zmusiła mnie do wystąpienia z wnioskiem do wszystkich wierzycieli. Jestem osobą uczciwą i sumienną, do tej pory byłem/łam rzetelnym kredytobiorcą i po okresie przejściowych kłopotów finansowych, zamierzam nadal korzystać z usług Państwa Banku.
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Na pisemną odpowiedź czekam w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Bank mojego wniosku.

Z poważaniem
Jan Kowalski


Załączniki:
- kserokopie dowodów wpłat;
- zaświadczenia lekarskie;
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
- inne zaświadczenia stosownie do sytuacji.
Temat Autor Odsłon Wysłane

Wzór ugody/restrukturyzacji

schoppenka 18231 23 paź 2010 - 22:30:41

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 24629 23 paź 2010 - 23:41:01

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

elunia 435 26 cze 2018 - 09:15:22

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

schoppenka 2428 23 paź 2010 - 23:52:08

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 1454 24 paź 2010 - 00:17:07

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

midlum2 1415 24 paź 2010 - 11:10:42

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 1044 24 paź 2010 - 13:35:34

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

sawers 110 17 sie 2018 - 14:46:37

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

dziśka 939 24 paź 2010 - 17:25:35

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

sawers 103 17 sie 2018 - 14:47:11

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 1084 24 paź 2010 - 19:42:22

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

sawers 101 17 sie 2018 - 14:48:09

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

tomek8675 1103 12 lis 2010 - 20:18:34

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Gustlik 1324 16 lis 2010 - 01:06:40

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

ewiska 905 16 lis 2010 - 08:52:08

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

nadziejka 979 21 lis 2010 - 22:27:32

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

schoppenka 852 21 lis 2010 - 22:32:15

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

nadziejka 878 21 lis 2010 - 22:37:52

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 830 22 lis 2010 - 00:10:34

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

nadziejka 864 22 lis 2010 - 09:16:19

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

nadziejka 941 22 lis 2010 - 09:58:45

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

flame 876 22 lis 2010 - 12:20:01

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

nadziejka 804 22 lis 2010 - 13:01:14

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

flame 850 22 lis 2010 - 13:30:08

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

nadziejka 770 22 lis 2010 - 18:54:38

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

schoppenka 798 22 lis 2010 - 19:25:42

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

schoppenka 1226 22 lis 2010 - 19:27:13

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 828 22 lis 2010 - 19:47:31

Re: Wzór ugody/restrukturyzacji

Barbar 1372 22 lis 2010 - 19:49:51Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować